หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Home > Previous Courses
Course
อัตราค่าอบรม (บาท)
สมาชิก บุคคลทั่วไป
Course Preview ติวสรุปสอบเพื่อเป็น “ผู้สอบบัญชีภาษีอากร” วิชา ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรฯ
(อบรมไปแล้ว หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: DPU 005
วันอบรม: 21, 27 และ 28 กันยายน 2551
วิทยากร:
อ.สุปราณี หรรษาจักรตรี และคณาจารย์จากกรมสรรพากร
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD อื่นๆ18 ชั่วโมง
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview ติวสรุปสอบเพื่อเป็น “ผู้สอบบัญชีภาษีอากร” วิชาการสอบบัญชี

(อบรมไปแล้ว หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: DPU 004
วันอบรม: 13, 14, 20 กันยายน 2551
วิทยากร:
อ.จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง (แซม),
อ.สุพิชา ศรีสุคนธ์,
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 18 ชั่วโมง
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview สรุปประเด็นสำคัญมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่

(อบรมไปแล้ว หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: DPU 009L
วันอบรม: 8 พฤศจิกายน 2551
วิทยากร:
อาจารย์จิระศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง
CPDบัญชี 6 ช.ม.
CPAบัญชี 6 ช.ม.
950
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,000
Course Preview ติวสรุปสอบเพื่อเป็น “ผู้สอบบัญชีภาษีอากร” วิชาการบัญชี

(อบรมไปแล้ว หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: DPU 003
วันอบรม: 30 สิงหาคม และ วันที่ 6-7 กันยายน 2551
วิทยากร:
ร.ศ.ดร.ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ,
ผ.ศ. สงกรานต์ ไกยวงษ์,
อ.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา,
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 18 ชั่วโมง
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview อบรม 36 ชั่วโมง เตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ “นักบัญชี”

(อบรมไปแล้ว หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: DPU 002
วันอบรม: 27 กรกฎาคม, 2-3 , 9-10, และ 16 สิงหาคม 2551 ( รวม 6 วัน เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ )
วิทยากร:
อ. อรัญญา ประเสริฐศรี, อ. ธีรเดช อังธีรปัญญา, อ. รุ่งวิไล โคตรสาลี , อ. สุปรานี หรรษาจักรตรี , อ. อัญชลี ศรีนวล, และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมสำนักงานบัญชีไทย
หมายเหตุ: จำนวนชั่วโมงที่เก็บได้
- บัญชี 27 ช.ม.
- เรื่องอื่น 9 ช.ม.
7,600
ดูส่วนลดเพิ่ม
8,000
Course Preview ข้อแตกต่างการรับรู้รายได้รายจ่ายทางบัญชีและภาษีอากร

(อบรมไปแล้ว หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: DPU 008L
วันอบรม: 22 พฤศจิกายน 2551
วิทยากร:
อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์
ผู้จัดการฝ่ายภาษี บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
เป็นผู้กำหนดนโยบายแผนภาษี การปฏิบัติทางภาษีที่ถูกต้องให้แก่บริษัทฯและบริษัทในเครือรวมถึงการลงทุนในต่างประเทศ
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD อื่นๆ 6 ช.ม.,
CPA อื่นๆ 6 ช.ม..
950
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,000
Course Preview เจาะลึกภาษีอากรเกี่ยวกับ “การขาย และการส่งเสริมการขาย”

(อบรมไปแล้ว หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: UPT 003
วันอบรม: 27 พฤศจิกายน 2551
วิทยากร:
อ.กำธร สิริชูติวงศ์
นิติกร 7 ว. สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
ผู้มากด้วยประสบการณ์นานกว่า 20ปี ด้านกฏหมาย
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง
CPD อื่นๆ 6 ช.ม.,
CPA กฎหมาย 6 ช.ม.
Upper Class: อาหารว่าง จากครัวการบินไทย
1,800
ดูส่วนลดเพิ่ม
2,000
Course Preview เจาะลึกปัญหาบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร

(อบรมไปแล้ว หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: UPA 001
วันอบรม: 25 กันยายน 2551
วิทยากร:
ผศ.เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง CPD บัญชี 6 ช.ม.,
CPA บัญชี 6 ช.ม.
1,800
ดูส่วนลดเพิ่ม
2,000
Course Preview เจาะลึก “ภาษีอากรด้านบุคลากร และสวัสดิการพนักงาน”

(อบรมไปแล้ว) ดูรายละเอียด อบรมรุ่นที่2 ในเดือน Nov

รหัส: UPT 001
วันอบรม: 11 กันยายน 2551
วิทยากร:
อ.พีรพัชร ครุฑโภไคย
นิติกร 8ว.ผู้อำนวยการส่วนอุทธรณ์ 2
สำนักอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD อื่นๆ 6 ช.ม.,
CPA กฎหมาย 6 ช.ม.
1,800
ดูส่วนลดเพิ่ม
2,000
Course Preview เจาะลึกประเด็นปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมแนวทางแก้ไข

(อบรมไปแล้ว หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: UPT 002
วันอบรม: 14 ตุลาคม 2551
วิทยากร:
อ.พีรพัชร ครุฑโภไคย
นิติกร 8ว.ผู้อำนวยการส่วนอุทธรณ์ 2
สำนักอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD อื่นๆ 6 ช.ม.,
CPA กฎหมาย 6 ช.ม
1,800
ดูส่วนลดเพิ่ม
2,000
Course Preview เจาะลึก “ภาษีอากรด้านบุคลากร และสวัสดิการพนักงาน” อบรมรุ่นที่2

(อบรมไปแล้ว หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: UPT 001A
วันอบรม: 12 พฤศจิกายน 2551
วิทยากร:
อ.พีรพัชร ครุฑโภไคย
นิติกร 8ว.ผู้อำนวยการส่วนอุทธรณ์ 2
สำนักอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD อื่นๆ 6 ช.ม.,
CPA กฎหมาย 6 ช.ม.
Upper Class: อาหารว่าง จากครัวการบินไทย
1,800
ดูส่วนลดเพิ่ม
2,000
Course Preview เจาะลึกภาษีอากรสำหรับสินค้าคงเหลือ

(อบรมไปแล้ว หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: UPT 004
วันอบรม: 30 กันยายน 2551
วิทยากร:
อ.กำธร สิริชูติวงศ์
นิติกร 7 ว. สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
ผู้มากด้วยประสบการณ์นานกว่า 20ปี ด้านกฏหมาย
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD อื่นๆ 6 ช.ม.,
CPA กฎหมาย 6 ช.ม.
1,800
ดูส่วนลดเพิ่ม
2,000
Course Preview การจัดทำประมาณการงบกระแสเงินสด (ภาคปฏิบัติ)

(อบรมไปแล้ว หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: DPU 013
วันอบรม: 25 ตุลาคม 2551
วิทยากร:
อาจารย์ดุสิต จงสุทธนามณี
ที่ปรึกษาทางด้านบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่
มีผลงานหนังสือทางด้านการเงินมากมาย อาทิ "คู่มือ…กู้เงินทำธุรกิจ SMEs ด้วยตนเอง"
"คู่มือ…หาเงินทำธุรกิจ"
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 6 ช.ม.,
CPA บัญชี 6 ช.ม.
950
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,000
Course Preview อบรมเก็บชั่วโมงของ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

(อบรมไปแล้ว หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: DPU 011
วันอบรม: 16 และ 17 สิงหาคม 2551
วิทยากร:
อ.อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อ.รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อ.รัชดาภรณ์ เสมาขันธ์
อ.สุพิชา ศรีสุคนธ์
หมายเหตุ: จำนวนชั่วโมงที่เก็บได้
- บัญชี 3 ช.ม.
- เรื่องอื่น 9 ช.ม.
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview อบรม 12 ชั่วโมงของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)(สนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)
รหัส: DPU 012
วันอบรม: 20-21 ธันวาคม 2551
วิทยากร:
อ.ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์
ผู้จัดการฝ่ายภาษี บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
เป็นผู้กำหนดนโยบายแผนภาษี การปฏิบัติทางภาษีที่ถูกต้องให้แก่บริษัทฯและบริษัทในเครือรวมถึงการลงทุนในต่างประเทศ
หมายเหตุ: CPD และ CPA บัญชี 9 ช.ม., อื่นๆ 3 ช.ม.
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับธุรกิจ SME

(อบรมไปแล้ว หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: DPU 015
วันอบรม: 15 พฤศจิกายน 2551
วิทยากร:
อาจารย์สุขุม โพธิสวัสดิ์
หมายเหตุ: CPD บัญชี 5 ช.ม. อื่นๆ 1 ช.ม.,
CPA บัญชี 6 ช.ม.
950
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,000
Course Preview ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชียุคใหม่

English for Professional Accountants

สนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: DPU 018
วันอบรม: 17-18 มกราคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์เบญจวรรณ บุญศรี
หมายเหตุ: Memorandum/Letter/Email Writing
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview สรุปประเด็นสำคัญภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย

(อบรมไปแล้ว หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: DPU 014
วันอบรม: 9 พฤศจิกายน 2551
วิทยากร:
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
ผู้บรรยายพิเศษด้านภาษีอากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 8 ว.หัวหน้าส่วนกำกับดูแลสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD อื่นๆ 6 ช.ม.,
CPA อื่นๆ 6 ช.ม.
950
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,000
Course Preview การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประเมินและวางแผนเชิงธุรกิจ

(อบรมไปแล้ว หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: DPU 016
วันอบรม: 16 พฤศจิกายน 2551
วิทยากร:
อาจารย์ดุษิต จงสุทธนามณี
ที่ปรึกษาทางด้านบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ – บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่
มีผลงานหนังสือทางด้านการเงินมากมาย อาทิ
"คู่มือ…กู้เงินทำธุรกิจ SMEs ด้วยตนเอง"
"คู่มือ…หาเงินทำธุรกิจ"
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD อื่นๆ 6 ช.ม.,
CPA บัญชี 6 ช.ม.
950
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,000
Course Preview การวิเคราะห์และการประเมินโครงการลงทุน (ใช้ห้อง Lab Computer)

(สนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: DPU 019
วันอบรม: 14 ธันวาคม 2551
วิทยากร:
ดร.ฐิติมา สิทธิพงษ์พานิช ผู้เชี่ยวชาญด้าน Corporate Finance
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD อื่นๆ 6 ช.ม.,
CPA อื่นๆ 6 ช.ม.
1,140
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,200
Course Preview สรุปประเด็นมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้

(สนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: DPU 021
วันอบรม: 14 ธันวาคม 2551
วิทยากร:
อาจารย์สุขุม โพธิสวัสดิ์
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 6 ช.ม.,
CPA บัญชี 6 ช.ม.
950
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,000
Course Preview การใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบบัญชี(สนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)
รหัส: DPU 022
วันอบรม: 19 ธันวาคม 2551
วิทยากร:
อาจารย์จิระศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 4.30 ช.ม., อื่นๆ 1.30 ช.ม.,
CPA อื่นๆ 6 ช.ม.
950
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,000
Course Preview เจาะลึกประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมแนวทางแก้ไข (ปิดรับสมัครแล้ว)
รหัส: UPT 005
วันอบรม: 30 ตุลาคม 2551
วิทยากร:
อ.พีรพัชร ครุฑโภไคย
นิติกร 8ว.ผู้อำนวยการส่วนอุทธรณ์ 2
สำนักอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD อื่นๆ 6 ช.ม.,
CPA กฎหมาย 6 ช.ม.
Upper Class: อาหารว่าง จากครัวการบินไทย
1,800
ดูส่วนลดเพิ่ม
2,000
Course Preview การบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานบัญชีและการเงิน
รหัส: DPU 024
วันอบรม: 27 ธันวาคม 2551
วิทยากร:
อาจารย์บดินทร์/อาจารย์โอภาส
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 6 ช.ม.,
CPA อื่นๆ 6 ช.ม.
950
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,000
Course Preview การคำนวณต้นทุนและบริหารสินค้าของธุรกิจ SME
รหัส: DPU 025
วันอบรม: 28 ธันวาคม 2551
วิทยากร:
อาจารย์สุขม โพธิสวัสดิ์
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง CPD บัญชี 5 ช.ม.,อื่นๆ 1 ช.ม.,
CPA บัญชี 6 ช.ม.
950
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,000
Course Preview Update มาตรฐานการบัญชี ปี 50-51
รหัส: DPU 023
วันอบรม: 26 ธันวาคม 2551
วิทยากร:
อาจารย์รัชดาภรณ์ เสมาขันธ์
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 6 ช.ม.,
CPA บัญชี 6 ช.ม.
950
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,000
Course Preview การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

(สนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: DPU 020
วันอบรม: 13 ธันวาคม 2551
วิทยากร:
อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์
ผู้จัดการฝ่ายภาษี บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
เป็นผู้กำหนดนโยบายแผนภาษี การปฏิบัติทางภาษีที่ถูกต้องให้แก่บริษัทฯและบริษัทในเครือรวมถึงการลงทุนในต่างประเทศ
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD อื่นๆ 6 ช.ม.,
CPA อื่นๆ 6 ช.ม.
950
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,000
Course Preview เรื่องง่ายๆ ของข้อหารือพร้อมคำวินิจฉัย (กรณีตัวอย่าง)ที่บริษัทและนักบัญชีควรรู้(สนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)
รหัส: ALG 003
วันอบรม: 20 ธันวาคม 2551
วิทยากร:
อ.พีรพัชร คุรฑโภไคย
อ.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา
อ.ปรีชา สวน
อ.อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
อ.ศันสนะ สุริยะโยธิน

หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD อื่นๆ6 ช.ม.,
CPA กฎหมาย 6 ช.ม.
1,498
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,605
Course Preview ก้าวทันมาตรฐานการบัญชี

(สนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: ALG 005
วันอบรม: 13 ธันวาคม 2551
วิทยากร:
อ.พีรพัชร คุรฑโภไคย
อ.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา
อ.ปรีชา สวน
อ.อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
อ.ศันสนะ สุริยะโยธิน

หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี ช.ม.,
CPA บัญชี 6 ช.ม.
1,498
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,605
Course Preview สารพัดบทกำหนดโทษที่บริษัทและนักบัญชีควรรู้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ

(สนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: ALG 006
วันอบรม: 14 ธันวาคม 2551
วิทยากร:
อ.พีรพัชร คุรฑโภไคย
อ.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา
อ.ปรีชา สวน
อ.อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
อ.ศันสนะ สุริยะโยธิน

หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD อื่นๆ6 ช.ม.,
CPA กฎหมาย 6 ช.ม.
1,498
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,605
Course Preview มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่องการรับรู้รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35(ปรับปรุง 2550) เรื่องการนำเสนองบการเงิน

(อบรมไปแล้ว หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: ALG 001
วันอบรม: 22 พฤศจิกายน 2551
วิทยากร:
อ.พีรพัชร คุรฑโภไคย
อ.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา
อ.ปรีชา สวน
อ.อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
อ.ศันสนะ สุริยะโยธิน

หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 6 ช.ม.,
CPA บัญชี 6 ช.ม.
1,498
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,605
Course Preview มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 เรื่องต้นทุนการกู้ยืม (ปรับปรุง 2550)

(อบรมไปแล้ว หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: ALG 002
วันอบรม: 10 ธันวาคม 2551
วิทยากร:
อ.พีรพัชร คุรฑโภไคย
อ.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา
อ.ปรีชา สวน
อ.อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
อ.ศันสนะ สุริยะโยธิน

หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 6 ช.ม.,
CPA บัญชี 6 ช.ม.
1,498
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,605
Course Preview มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เรื่องการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้(สนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)
รหัส: ALG 004
วันอบรม: 21 ธันวาคม 2551
วิทยากร:
อ.พีรพัชร คุรฑโภไคย
อ.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา
อ.ปรีชา สวน
อ.อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
อ.ศันสนะ สุริยะโยธิน

หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี6 ช.ม.,
CPA บัญชี6 ช.ม.
1,498
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,605
Course Preview เรียนรู้หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสด

(อบรมไปแล้ว หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: ALG 007
วันอบรม: 29 พฤศจิกายน 2551
วิทยากร:
อ.พีรพัชร คุรฑโภไคย
อ.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา
อ.ปรีชา สวน
อ.อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
อ.ศันสนะ สุริยะโยธิน

หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี6 ช.ม.,
CPA บัญชี 6 ช.ม.
1,498
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,605
Course Preview ติวสอบ TA ครั้งที่ 1/2552 วิชา การบัญชี
รหัส: DPU 029
วันอบรม: 31ม.ค.,1, 7 ก.พ. 52
วิทยากร:
โดยคณาจารย์จากกรมสรรพากรและอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 18 ชั่วโมง
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview ติวสอบ CPA : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี

สนใจอบรมแบบ in-house training หรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: DPU 030
วันอบรม: 24,25,31 ม.ค., 1 ก.พ. 52
วิทยากร:
ทีมงานจากกรมสรรพากร และอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
หมายเหตุ: รับส่วนลด 500-1,550บาท/วิชา เมื่อสมัคร 2 วิชาขึ้นไป
6,175
ดูส่วนลดเพิ่ม
6,500
Course Preview ติวสอบ TA ครั้งที่ 1/2552 วิชา กฎหมายภาษีอากร
สนใจอบรมรุ่นถัดไป กรุณาติดต่อ
info@UpperKnowledge.com 
Hotline 02-730-5589, 08
รหัส: DPU 027
วันอบรม: 17 ม.ค., 8, 14 ก.พ. 2552
วิทยากร:
โดยคณาจารย์จากกรมสรรพากรและอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD อื่นๆ18 ชั่วโมง
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview ติวสอบ CPA : การบัญชี-1
รหัส: DPU 032
วันอบรม: 7,8,14,15 ก.พ. 52
วิทยากร:
ผศ.สงกรานต์ ไกยวงษ์ และ อ.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา (CPA)
หมายเหตุ: รับส่วนลด 500-1,550บาท/วิชา เมื่อสมัคร 2 วิชาขึ้นไป
6,175
ดูส่วนลดเพิ่ม
6,500
Course Preview ติวสอบ CPA : การสอบบัญชี-1
รหัส: DPU 033
วันอบรม: 7,8,14,15 ก.พ. 52
วิทยากร:
อ.จิระศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง(CPA) อ.สุพิชา ศรีสุคนธ์ (CPA)
หมายเหตุ: รับส่วนลด 500-1,550บาท/วิชา เมื่อสมัคร 2 วิชาขึ้นไป
6,175
ดูส่วนลดเพิ่ม
6,500
Course Preview ติวสอบ CPA : การบัญชี-2
รหัส: DPU 034
วันอบรม: 21,22,28 ก.พ.,1 มี.ค. 52
วิทยากร:
อ.วัชราภรณ์ วงษ์ชื่น อ.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา (CPA)
หมายเหตุ: ติว รอบถัดไป เดือน พ.ค.
6,175
ดูส่วนลดเพิ่ม
6,500
Course Preview ติวสอบ TA ครั้งที่ 1/2552 วิชา การสอบบัญชี
สนใจอบรมรุ่นถัดไป กรุณาติดต่อ 
info@UpperKnowledge.com
Hotline 02-730-5589, 080-447-8902

รหัส: DPU 028
วันอบรม: 18, 24, 25 มกราคม 2552
วิทยากร:
โดยคณาจารย์จากกรมสรรพากรและอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 18 ชั่วโมง
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview อบรม 12 ชั่วโมง ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
รหัส: DPU 026
วันอบรม: 24-25 มกราคม 2552
วิทยากร:
นำทีมโดยวิทยากรจากกรมสรรพากร อ.อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อ.รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อ.รัชดาภรณ์ เสมาขันธ์
อ.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา

หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง TA กม.9 บัญชี3,
CPD อื่นๆ9 บัญชี3
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview ติวสอบ CPA : การสอบบัญชี-2
รหัส: DPU 035
วันอบรม: 21,22,28 ก.พ.,1 มี.ค. 52
วิทยากร:
อ.สุขุม โพธิสวัสดิ์ (CPA) อ.สุพิชา ศรีสุคนธ์ (CPA)
หมายเหตุ: ติว รอบถัดไป เดือน พ.ค.
6,175
ดูส่วนลดเพิ่ม
6,500
Course Preview ติวสอบ CPA : การตรวจสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์

สนใจอบรมแบบ in-house training หรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: DPU 031
วันอบรม: 24,25,31 ม.ค., 1 ก.พ. 52
วิทยากร:
อ.จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง (CPA)และ อ.สุขุม โพธิสวัสดิ์ (CPA)
หมายเหตุ: รับส่วนลด 500-1,550บาท/วิชา เมื่อสมัคร 2 วิชาขึ้นไป
6,175
ดูส่วนลดเพิ่ม
6,500
Course Preview อบรม 12 ชั่วโมง ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่2
รหัส: DPU 026 B
วันอบรม: 28-29 มีนาคม 2552
วิทยากร:
นำทีมโดยวิทยากรจากกรมสรรพากร อ.สมชาย แสงรัตนมณีเดช
อ.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา

หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง TA กม.9 บัญชี3,
CPD อื่นๆ9 บัญชี3
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview สรุปประเด็นสำคัญมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ (รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาติฉบับใหม่)(New)
รหัส: DPU 036
วันอบรม: 27 ธันวาคม 2551
วิทยากร:
อ.จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง
CPDบัญชี 6 ช.ม.
CPAบัญชี 6 ช.ม.
950
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,000
Course Preview ติวสรุปสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 17(2/2552)(เสาร์-อาทิตย์)
วิชา การบัญชี    (ปิดรับสมัครแล้วค่ะ)

รหัส: DPU 029A
วันอบรม: 23, 24, 30 พ.ค.52
วิทยากร:
ผศ.สงกรานต์ ไกยวงษ์
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 18 ชั่วโมง
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview

ติวสรุปสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 17(2/2552)(เสาร์-อาทิตย์)
วิชา การสอบบัญชี


รหัส: DPU 028A
วันอบรม: 10, 16-17 พ.ค. 52
วิทยากร:
จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง (แซม) และ อ.สุพิชา ศรีสุคนธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 18 ชั่วโมง
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview

ติวสรุปสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 17(2/2552)(เสาร์-อาทิตย์) วิชาประมวลรัษฎากร และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


รหัส: DPU 027A
วันอบรม: 9, 31พ.ค., 6 มิ.ย.52
วิทยากร:
คณาจารย์จากกรมสรรพากร และอ.สุปราณี หรรษาจักรตรี
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD อื่นๆ18 ชั่วโมง
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview

Accelerated Finance and Accounting for Non-finance Manager
ก้าวสู่ผู้บริหารอย่างมั่นใจ ต้องเข้าใจแก่นบัญชีและการเงิน


รหัส: BOS 038
วันอบรม: 16-17 กรกฎาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์ณพล ธีรรัตนสถิตย์ ที่ปรึกษาในการปรับปรุงระบบบัญชีเพื่อการบริหารจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หมายเหตุ: การอ่านงบการเงินต่างๆ,ช่วยให้เข้าใจทางด้านบัญชี
9,523
ดูส่วนลดเพิ่ม
9,630
Course Preview Upper PROFIT Series
Easy Finance & Accounting for Non-Finance People

รหัส: UPC 011
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
หมายเหตุ: Budget control, Key indicators in financial statement

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview อบรม 12 ชั่วโมง ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่3
รหัส: DPU 026 C
วันอบรม: 4-5 กรกฎาคม 2552
วิทยากร:
อ.อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์ อ.รุ่งทิพย์ ธัญวงศ์ อ.รัชดาภรณ์ เสมาขันธ์ อ.สุพิชา ศรีสุคนธ์
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง TA กม.9 บัญชี3,
CPD อื่นๆ9 บัญชี3,CPA กม.9 บัญชี 3
2,660
ดูส่วนลดเพิ่ม
2,800
Course Preview อบรม 12 ชั่วโมง ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่4
รหัส: DPU 026 D
วันอบรม: 8-9 สิงหาคม 2552
วิทยากร:
อ.สมชาย แสงรัตนมณีเดช อ.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง TA กม.9 บัญชี3,
CPD อื่นๆ9 บัญชี3,CPA กม.9 บัญชี 3
2,660
ดูส่วนลดเพิ่ม
2,800
Course Preview

ติวสรุปสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 19(2/2552)(เสาร์-อาทิตย์) วิชาประมวลรัษฎากร และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ปิดรับสมัคร)
รหัส: DPU 027B
วันอบรม: 5,6,12 ก.ย.52
วิทยากร:
อาจารย์สัจจาภรณ์ ขนิษฐบุตร อาจารย์สุปราณี หรรษาจักรตรี
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

ติวสรุปสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 19(2/2552)(เสาร์-อาทิตย์)
วิชา การสอบบัญชี


รหัส: DPU 028B
วันอบรม: 13, 19-20 ก.ย. 52
วิทยากร:
อ.จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง (แซม) และ อ.สุพิชา ศรีสุคนธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 18 ชั่วโมง (ผู้เก็บชั่วโมงกรุณากรอกเลขบัตรประจำประชาชนด้วยค่ะ)
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview ติวสรุปสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 19(2/2552)(เสาร์-อาทิตย์)
วิชา การบัญชี   

รหัส: DPU 029B
วันอบรม: 26-27 ก.ย.,3 ต.ค.52
วิทยากร:
ผศ.สงกรานต์ ไกยวงษ์
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 18 ชั่วโมง (ผู้เก็บชั่วโมงกรุณากรอกเลขบัตรประจำประชาชนด้วยค่ะ)
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview สรุปประเด็นสำคัญภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย


รหัส: DPU 014A
วันอบรม: 13 ธันวาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
ผู้บรรยายพิเศษด้านภาษีอากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 8 ว.หัวหน้าส่วนกำกับดูแลสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD อื่นๆ 6 ช.ม.,
CPA อื่นๆ 6 ช.ม.
1,140
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,200
Course Preview "Update รายงานทางการเงินฉบับใหม่ตามร่างประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า" เพื่อเตรียมผังบัญชีใหม่

 

รหัส: DPU 037
วันอบรม: 03 ตุลาคม 2552 เลื่อนจากวันที่ 12 กันยายน 2552
วิทยากร:
จากสมาคมสำนักงานบัญชีไทย
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง
CPDบัญชี 3 ช.ม.อื่นๆ 3 ช.ม.
CPAบัญชี 6 ช.ม.
1,140
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,200
Course Preview การบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานบัญชีและการเงิน
รหัส: DPU 024A
วันอบรม: 20 ธันวาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์บดินทร์ อัมโภชน์
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 6 ช.ม.,
CPA อื่นๆ 6 ช.ม.
1,140
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,200
Course Preview สรุปประเด็นสำคัญมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่


รหัส: DPU 009M
วันอบรม: 20 ธันวาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง
CPDบัญชี 6 ช.ม.
CPAบัญชี 6 ช.ม.
1,140
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,200
Course Preview สรุปประเด็นมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้


รหัส: DPU 021A
วันอบรม: 1 พฤศจิกายน 2552
วิทยากร:
อาจารย์สุขุม โพธิสวัสดิ์
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 6 ช.ม.,
CPA บัญชี 6 ช.ม.
1,140
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,200
Course Preview สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ปรับปรุง 2550)
 

รหัส: DPU 039
วันอบรม: 08 พฤศจิกายน 2552
วิทยากร:
อาจารย์ จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง อาจารย์ รัชดาภรณ์ เสมาขันธ์
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง
CPDบัญชี 6
CPAบัญชี 6 ช.ม. (รออนุมัติ)
1,140
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,200
Course Preview การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน (S)

 

รหัส: DPU 041
วันอบรม: 21 พฤศจิกายน 2552
วิทยากร:
ศาสตราจารย์ ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง
CPDอื่นๆ 6
CPAบัญชี 6 ช.ม. (รออนุมัติ)
1,140
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,200
Course Preview การประเมินการด้วยค่าสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 และ
การตีราคาสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (S)

รหัส: DPU 042
วันอบรม: 12 ธันวาคม 2552
วิทยากร:
ผศ.สงกรานต์ ไกยวงษ์ อาจารย์ จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง
CPDบัญชี 6 (รออนุมัติ)
CPAบัญชี 6 ช.ม. (รออนุมัติ)
1,140
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,200
Course Preview การจัดทำและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด ภาคปฎิบัติ เพื่อใช้ในงานบัญชี
(ผู้เข้าอบรมกรุณานำ Notebook มาด้วย)
 

รหัส: DPU 038
วันอบรม: 19 ธันวาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์สุขุม โพธิสวัสดิ์
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง
CPDบัญชี 6
CPAบัญชี 6 ช.ม. (รออนุมัติ)
1,140
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,200
Course Preview

การวางแผนภาษีเงินไดนิติบุคคล (S)


รหัส: DPU 020 A
วันอบรม: 13 ธันวาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์ ชลลดา ฟูวัฒนาศิลป์
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง
CPDอื่นๆ 6
CPAอื่นๆ 6 ช.ม.
1,140
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,200
Course Preview

แม่บทการบัญชี การนำเสนองบการเงินตามมาตรฐานฉบับที่ 1 (ปรับปรุง2550)
และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2552 (S)


รหัส: DPU 045
วันอบรม: 26 ธันวาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์ จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง อาจารย์ รัชดาภรณ์ เสมาขันธ์
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง
CPDบัญชี 4.30 ช.ม. อื่นๆ 1.30 ช.ม.
CPAบัญชี 6 ช.ม.(รออนุมัติ)
1,140
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,200
Course Preview การคำนวณต้นทุนและบริหารสินค้าของธุรกิจ SME
รหัส: DPU 025 A
วันอบรม: 07 พฤศจิกายน 2552
วิทยากร:
อาจารย์นิภาพรรณ รวยรื่น
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง CPD บัญชี 5 ช.ม.,อื่นๆ 1 ช.ม.,
CPA บัญชี 6 ช.ม.
1,140
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,200
Course Preview สรุปประเด็นมาตรฐานบัญชี "สัญญาเช่าฉบับที่ 17 และสัญหาเช่าฉบับที่ 11" 
รหัส: DPU 043
วันอบรม: 13 ธันวาคม 2552
วิทยากร:
รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง
CPDบัญชี 6(รออนุมัติ)
CPAบัญชี 6 ช.ม. (รออนุมัติ)
1,140
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,200
Course Preview การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ ภาคปฏิบัติ
 

รหัส: DPU 040
วันอบรม: 14 พฤศจิกายน 2552
วิทยากร:
ศาสตราจารย์ ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง
CPDอื่นๆ 6
CPAบัญชี 6 ช.ม. (รออนุมัติ)
1,140
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,200
Course Preview

Update มาตรฐานการบัญชี ปี 2550-2552


รหัส: DPU 046
วันอบรม: 29 ธันวาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์ จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง อาจารย์ รัชดาภรณ์ เสมาขันธ์
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง
CPDบัญชี 6 ช.ม.
CPAบัญชี 6 ช.ม.(รออนุมัติ)
1,140
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,200
Course Preview

การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 3 และ 27 (เดิม 43 และ 44 )


รหัส: DPU 044
วันอบรม: 25 ธันวาคม 2552
วิทยากร:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพร เที่ยงตระกูล
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง
CPDบัญชี 6
CPAบัญชี 6 ช.ม.
1,140
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,200
Course Preview

อบรม 12 ชั่วโมงของผู้สอบบัญชีบัญชีรับอนุญาติ (CPA)


รหัส: DPU 012A
วันอบรม: 26-27 ธันวาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์ ชลดา ฟูวัฒนศิลป์ ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง
CPDบัญชี 9 ช.ม. อื่นๆ 3 ช.ม.
CPAบัญชี 9 ช.ม. อื่นๆ 3 ช.ม.
2,280
ดูส่วนลดเพิ่ม
2,400
Course Preview

ติวสรุปสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 20(1/2553)(เสาร์-อาทิตย์) วิชาประมวลรัษฎากร และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


รหัส: DPU 027C
วันอบรม: 17,23-24 ม.ค.53
วิทยากร:
คณาจารย์จากกรมสรรพากร อาจารย์สุปราณี หรรษาจักรตรี
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD อื่นๆ18 ชั่วโมง
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview อบรม 12 ชั่วโมง ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที 1 ปี'53
รหัส: DPU 026 F
วันอบรม: 5-6 มิถุนายน 2553
วิทยากร:
อ.สมชาย แสงรัตนมณีเดช อ.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา อ.สุขุม โพธิ์สวัสดิ์
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง TA กม.9 บัญชี3,
CPD อื่นๆ9 บัญชี3,CPA กม.9 บัญชี 3
2,500
ดูส่วนลดเพิ่ม
2,600
Course Preview

ติวสรุปสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 20(1/2553)(เสาร์-อาทิตย์)
วิชา การสอบบัญชี


รหัส: DPU 028C
วันอบรม: 9-10,16 ม.ค.53
วิทยากร:
อ.จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง (แซม) และ อ.สุพิชา ศรีสุคนธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 18 ชั่วโมง (ผู้เก็บชั่วโมงกรุณากรอกเลขบัตรประจำประชาชนด้วยค่ะ)
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview ติวสรุปสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 20(1/2553)(เสาร์-อาทิตย์)
วิชา การบัญชี   

รหัส: DPU 029C
วันอบรม: 30-31 ม.ค.53
วิทยากร:
ผศ.สงกรานต์ ไกยวงษ์
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 18 ชั่วโมง (ผู้เก็บชั่วโมงกรุณากรอกเลขบัตรประจำประชาชนด้วยค่ะ)
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview “เรื่องง่ายๆ ของข้อหารือพร้อมคำวินิจฉัย (กรณีตัวอย่าง) ที่บริษัทและนักบัญชีควรรู้”
รหัส: ALG 003A
วันอบรม: 19 ธันวาคม 2552
วิทยากร:
อ.พีรพัชร คุรฑโภไคย
อ.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา
อ.ปรีชา สวน
อ.อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
อ.ศันสนะ สุริยะโยธิน

หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD อื่นๆ6 ช.ม.,
CPA กฎหมาย 6 ช.ม.
1,498
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,605
Course Preview ก้าวทันมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร


รหัส: ALG 005A
วันอบรม: 21 พฤศจิกายน 2552
วิทยากร:
อ.พีรพัชร คุรฑโภไคย
อ.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา
อ.ปรีชา สวน
อ.อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
อ.ศันสนะ สุริยะโยธิน

หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 6 ช.ม.,
CPA บัญชี 3 ช.ม.
1,498
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,605
Course Preview อบรม 12 ชั่วโมง ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่1
รหัส: DPU 026 E
วันอบรม: 16-17 มกราคม 2553
วิทยากร:
อ.อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์ อ.ร่งทิพย์ ธัญวงษ์ อ.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา อ.สุขุม โพธิ์สวัสดิ์
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง TA กม.9 บัญชี3,
CPD อื่นๆ9 บัญชี3,CPA กม.9 บัญชี 3
2,660
ดูส่วนลดเพิ่ม
2,800
Course Preview การคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชีและทางภาษีที่แตกต่างกัน

รหัส: ALG 008
วันอบรม: 22 พฤศจิกายน 2552
วิทยากร:
อ.พีรพัชร คุรฑโภไคย
อ.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา
อ.ปรีชา สวน
อ.อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
อ.ศันสนะ สุริยะโยธิน

หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD อื่นๆ 6 ช.ม.,
CPA อื่นๆ 6 ช.ม.
1,498
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,605
Course Preview มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 30 เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์

รหัส: ALG 009
วันอบรม: 28 พฤศจิกายน 2552
วิทยากร:
อ.พีรพัชร คุรฑโภไคย
อ.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา
อ.ปรีชา สวน
อ.อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
อ.ศันสนะ สุริยะโยธิน

หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี6 ช.ม.,
CPA บัญชี 6 ช.ม.
1,498
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,605
Course Preview มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 เรื่องต้นทุนการกู้ยืม (ปรับปรุง 2550)


รหัส: ALG 002A
วันอบรม: 29 พฤศจิกายน 2552
วิทยากร:
อ.พีรพัชร คุรฑโภไคย
อ.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา
อ.ปรีชา สวน
อ.อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
อ.ศันสนะ สุริยะโยธิน

หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 6 ช.ม.,
CPA บัญชี 6 ช.ม.
1,498
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,605
Course Preview อบรม 12 ชั่วโมง ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ 2 ปี'53
รหัส: DPU 026 G
วันอบรม: 10-11 กรกฎาคม 2553
วิทยากร:
อ.อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์ อ.รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์ อ.รัชดาภรณ์ เสมาขันธ์ อ.สุพิชา ศรีสุคนธ์
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง TA กม.9 บัญชี3,
CPD อื่นๆ9 บัญชี3,CPA กม.9 บัญชี 3
2,500
ดูส่วนลดเพิ่ม
2,600
Course Preview มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 การรับรู้รายได้ (S)


รหัส: ALG 011
วันอบรม: 26 ธันวาคม 2552
วิทยากร:

หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี6 ช.ม.,
CPA บัญชี 6 ช.ม.
1,498
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,605
Course Preview อบรม 12 ชั่วโมง ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ 3 ปี'53
รหัส: DPU 026 H
วันอบรม: 7-8 สิงหาคม 2553
วิทยากร:
อ.อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์ อ.รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์ อ.รัชดาภรณ์ เสมาขันธ์ อ.สุพิชา ศรีสุคนธ์
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง TA กม.9 บัญชี3,
CPD อื่นๆ9 บัญชี3,CPA กม.9 บัญชี 3
2,500
ดูส่วนลดเพิ่ม
2,600
Course Preview มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เรื่องการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
รหัส: ALG 004A
วันอบรม: 22 พฤศจิกายน 2552
วิทยากร:
อ.พีรพัชร คุรฑโภไคย
อ.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา
อ.ปรีชา สวน
อ.อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
อ.ศันสนะ สุริยะโยธิน

หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี6 ช.ม.,
CPA บัญชี6 ช.ม.
1,498
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,605
Course Preview ก้าวทันมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร (S)
รหัส: ALG 005B
วันอบรม: 27 ธันวาคม 2552
วิทยากร:
อ.พีรพัชร คุรฑโภไคย
อ.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา
อ.ปรีชา สวน
อ.อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
อ.ศันสนะ สุริยะโยธิน

หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD 6 บัญชี ช.ม.,
CPA บัญชี 3 ช.ม.
1,498
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,605
Course Preview มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 การนำเสนองบการเงิน(เปรียบเทียบกับร่างมาตรฐานที่กำลังปรับปรุงให้เป็นไปตาม IAS)
“แม่บทการบัญชีและร่างแม่บทการบัญชี” (เปรียบเทียบความแตกต่าง)

รหัส: ALG 010
วันอบรม: 20 ธันวาคม 2552
วิทยากร:

หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี6 ช.ม.,
CPA บัญชี 6 ช.ม.
1,498
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,605
Course Preview

ก้าวทันมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร


รหัส: ALG012
วันอบรม: วันที่ 23 - 24 มกราคม 2553
วิทยากร:
อ.จำรัส แหยมสร้อยทอง อ.พีรพัชร ครุฑโภไคย อ.สัจจาภรณ์ ขนิษฐบุตร อ.กำธร สิริชูติวงศ์ อ.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา อ.ปรีชา สวน
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง TA กม.9 บัญชี3, CPD อื่นๆ9 บัญชี3,CPA กม.9 บัญชี 3
3,103
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,210
Course Preview

ติวสรุปสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 21(2/2553)(เสาร์-อาทิตย์) วิชาประมวลรัษฎากร และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


รหัส: DPU 027D
วันอบรม: 23,29,30 พ.ค.53
วิทยากร:
คณาจารย์จากกรมสรรพากร อาจารย์สุปราณี หรรษาจักรตรี
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD อื่นๆ18 ชั่วโมง
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview ติวสรุปสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 21(2/2553)(เสาร์-อาทิตย์)
วิชา การบัญชี   

รหัส: DPU 029D
วันอบรม: 2, 8, 9 พ.ค.53
วิทยากร:
ผศ.สงกรานต์ ไกยวงษ์
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 18 ชั่วโมง (ผู้เก็บชั่วโมงกรุณากรอกเลขบัตรประจำประชาชนด้วยค่ะ)
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview

ติวสรุปสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 21(2/2553)(เสาร์-อาทิตย์)
วิชา การสอบบัญชี


รหัส: DPU 028D
วันอบรม: 15, 16, 22 พ.ค.53
วิทยากร:
อ.จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง (แซม)
และ อ.สุพิชา ศรีสุคนธ์(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 18 ชั่วโมง (ผู้เก็บชั่วโมงกรุณากรอกเลขบัตรประจำประชาชนด้วยค่ะ)
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview อบรม 12 ชั่วโมง ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ 4 ปี'53
รหัส: DPU 026 I
วันอบรม: 25-26 กันยายน 2553
วิทยากร:
อ.สมชาย แสงรัตนมณีเดช อ.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง TA กม.9 บัญชี3,
CPD อื่นๆ9 บัญชี3,CPA กม.9 บัญชี 3
2,500
ดูส่วนลดเพิ่ม
2,600
Course Preview ติวสรุปสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 22(3/2553)(เสาร์-อาทิตย์)
วิชา การบัญชี   

รหัส: DPU 029E
วันอบรม: 4-5, 11 กันยายน 53
วิทยากร:
ผศ.สงกรานต์ ไกยวงษ์
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 18 ชั่วโมง (ผู้เก็บชั่วโมงกรุณากรอกเลขบัตรประจำประชาชนด้วยค่ะ)
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview

ติวสรุปสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 22(3/2553)(เสาร์-อาทิตย์) วิชาประมวลรัษฎากร และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


รหัส: DPU 027E
วันอบรม: 12, 18-19 กันยายน 53
วิทยากร:
คณาจารย์จากกรมสรรพากร อาจารย์สุปราณี หรรษาจักรตรี
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD อื่นๆ18 ชั่วโมง
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview

ติวสรุปสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 22(3/2553)(เสาร์-อาทิตย์)
วิชา การสอบบัญชี


รหัส: DPU 028E
วันอบรม: 25-26 กันยายน, 2 ตุลาคม 53
วิทยากร:
อ.จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง (แซม)
และ อาจารย์นงนิภา ตุลยานนท์(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 18 ชั่วโมง (ผู้เก็บชั่วโมงกรุณากรอกเลขบัตรประจำประชาชนด้วยค่ะ)
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview

ติวสรุปสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 23(1/2554)(เสาร์-อาทิตย์) วิชาประมวลรัษฎากร และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


รหัส: DPU 027F
วันอบรม: 8 - 9, 15 มกราคม 54
วิทยากร:
คณาจารย์จากกรมสรรพากร อาจารย์สุปราณี หรรษาจักรตรี
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD อื่นๆ18 ชั่วโมง
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview ติวสรุปสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 23(1/2554)(เสาร์-อาทิตย์)
วิชา การบัญชี   

รหัส: DPU 029F
วันอบรม: 29 - 30 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 54
วิทยากร:
ผศ.สงกรานต์ ไกยวงษ์
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 18 ชั่วโมง (ผู้เก็บชั่วโมงกรุณากรอกเลขบัตรประจำประชาชนด้วยค่ะ)
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview

ติวสรุปสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 23(1/2554)(เสาร์-อาทิตย์)
วิชา การสอบบัญชี


รหัส: DPU 028F
วันอบรม: 16,22 - 23 มกราคม 54
วิทยากร:
อ.จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง (แซม)
และ อาจารย์นงนิภา ตุลยานนท์(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 18 ชั่วโมง (ผู้เก็บชั่วโมงกรุณากรอกเลขบัตรประจำประชาชนด้วยค่ะ)
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview ติวสรุปสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 24(2/2554)(เสาร์-อาทิตย์)
วิชา การบัญชี

รหัส: DPU 029G
วันอบรม: 15 และ 21-22 พฤษภาคม 54
วิทยากร:
ผศ.สงกรานต์ ไกยวงษ์
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 18 ชั่วโมง (ผู้เก็บชั่วโมงกรุณากรอกเลขบัตรประจำประชาชนด้วยค่ะ)
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview

ติวสรุปสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 24(2/2554)(เสาร์-อาทิตย์)
วิชา การสอบบัญชี


รหัส: DPU 028G
วันอบรม: 7-8 และ 14 พฤษภาคม 54
วิทยากร:
อ.จิรศักดิ์ เจริญปัญญายิ่ง (แซม)
และ อาจารย์นงนิภา ตุลยานนท์(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD บัญชี 18 ชั่วโมง (ผู้เก็บชั่วโมงกรุณากรอกเลขบัตรประจำประชาชนด้วยค่ะ)
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview

ติวสรุปสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 24(2/2554)(เสาร์-อาทิตย์) วิชาประมวลรัษฎากร และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


รหัส: DPU 027G
วันอบรม: 28-29 พฤษภาคม และ 4 มิถุนายน 54
วิทยากร:
คณาจารย์จากกรมสรรพากร อาจารย์สุปราณี หรรษาจักรตรี
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมงCPD อื่นๆ18 ชั่วโมง
2,850
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,000
Course Preview อบรม 12 ชั่วโมง ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ปี'54 (รอบที่ 2)
รหัส: DPU 026J
วันอบรม: 4-5 มิถุนายน 54
วิทยากร:
อ.อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์ อ.รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์ ดร.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา
หมายเหตุ: เก็บชั่วโมง TA กม.9 บัญชี3,
CPD อื่นๆ9 บัญชี3,CPA กม.9 บัญชี 3
2,500
ดูส่วนลดเพิ่ม
2,600
Course Preview Essential Finance for Non Financial Manager
Essential info and easy to understand

รหัส: UM3
วันอบรม: 18 กรกฎาคม 2557
วิทยากร:
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
Upper Knowledge Executive Coach
- กรรมการโครงการและวิทยากรประจำ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการบริหารการเงิน
หมายเหตุ: Essential Finance for Non Financial Manager, การเงินสำหรับผู้บริหาร …อธิบาย เข้าใจง่าย
4,200
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,800
Course Preview Easy Finance for Non Financial Manager
Essential info and easy to understand
การเงินสำหรับผู้บริ&

รหัส: SM3
วันอบรม: 28 กรกฎาคม 2557
วิทยากร:
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
Upper Knowledge Executive Consultant
- กรรมการโครงการและวิทยากรประจำ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์
- อาจารย์/วิทยากรด้านการบริหารกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการบริหารการเงิน ให้กับองค์กร และมหาวิทยาลั
หมายเหตุ: Essential Finance for Non Financial Manager
4,200
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,800
Course Preview Essential Finance for Non Financial Manager
Essential info and easy to understand

รหัส: UM3A
วันอบรม: 29 สิงหาคม 2557
วิทยากร:
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
Upper Knowledge Executive Coach
- กรรมการโครงการและวิทยากรประจำ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการบริหารการเงิน
หมายเหตุ: Essential Finance for Non Financial Manager, การเงินสำหรับผู้บริหาร …อธิบาย เข้าใจง่าย
4,200
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,800
Course Preview Essential Finance for Non Financial Manager
Essential info and easy to understand

รหัส: UM3B
วันอบรม: 28 ตุลาคม 2557
วิทยากร:
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
Upper Knowledge Executive Coach
- กรรมการโครงการและวิทยากรประจำ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการบริหารการเงิน
หมายเหตุ: Essential Finance for Non Financial Manager, การเงินสำหรับผู้บริหาร …อธิบาย เข้าใจง่าย
4,200
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,800

อัตราค่าอบรม (บาท)
สมาชิก บุคคลทั่วไป
Course Preview The Future of Management: Formulating Competitive Directions
รหัส: SP001
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
หมายเหตุ: Paradigm shifting and strategic management

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview กลยุทธ์ The Long Tail
รหัส: SP004
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
หมายเหตุ: เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Strategic Thinking การคิดเชิงกลยุทธ์
รหัส: SP023
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
หมายเหตุ: เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview การบริหารจัดการในสภาวะแวดล้อมแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
รหัส: SP009
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
หมายเหตุ: เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview The Perfect Manager : Coaching for Manager
รหัส: CFG 002
วันอบรม: 12 มีนาคม 2552
วิทยากร:
คุณคม สุวรรณพิมล
Master Trainer of Coach for Goal

หมายเหตุ: Manager Attitude, Managerial Skill, Developing powerful people by positive relationship
3,756
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,173
Course Preview Coaching in Organization :
How to help people improve their performance

รหัส: CFG 003
วันอบรม: 29 มกราคม 2552
วิทยากร:
คุณคม สุวรรณพิมล
Master Trainer of Coach for Goal

หมายเหตุ: Motivation, Coaching Skill
3,756
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,173
Course Preview Innovative HR รุ่นคิดแตก...ทำต่าง...สร้างได้จริง” รุ่นที่ 3

(อบรมไปแล้ว หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: GTN 001
วันอบรม: 13 พฤศจิกายน 2551
วิทยากร:
อาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย
หมายเหตุ: หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น
3,964
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,173
Course Preview Work Wise with Mind Map…ทำงานอย่างชาญฉลาดด้วยมายด์แมป

(อบรมไปแล้ว หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)

รหัส: GTN 002
วันอบรม: 27และ 28 พฤศจิกายน 2551
วิทยากร:
อาจารย์ธัญญาและอาจารย์ขวัญฤดี ผลอนันต์
หมายเหตุ: หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น
8,640
ดูส่วนลดเพิ่ม
9,095
Course Preview NLP (Neuro-linguistic Programming)
เพิ่มเติมศักยภาพตนเองเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จของการทำงาน

รหัส: BOS 002
วันอบรม: 4 มีนาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์มงคล ตันติสุขุมาลย์
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เชียงใหม่รวมทุนการแพทย์ จำกัด
หมายเหตุ: Modelling Technique, Positive Attitude, Motivation
3,558
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview Customer Information Management:
การสร้างลูกค้าให้เป็นแฟนพันธ์แท้ด้วย CIM

รหัส: BOS 003
วันอบรม: 5 กุมภาพันธ์ 2552
วิทยากร:
ดร. สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ผู้เขียนผลงานด้านวิชาการ ( Pocket Book ) “ ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว ” จัดจำหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ: Effective CRM, Customer Insight
3,558
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview The Perfect Manager : Coaching for Manager
รหัส: CFG 002C
วันอบรม: 27 สิงหาคม 2552
วิทยากร:
คุณคม สุวรรณพิมล
Master Trainer of Coach for Goal

หมายเหตุ: Manager Attitude, Managerial Skill, Developing powerful people by positive relationship
3,756
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,173
Course Preview The Perfect Manager : Coaching for Manager
รหัส: CFG 002D
วันอบรม: 29 ตุลาคม 2552
วิทยากร:
คุณคม สุวรรณพิมล
Master Trainer of Coach for Goal

หมายเหตุ: Manager Attitude, Managerial Skill, Developing powerful people by positive relationship
3,756
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,173
Course Preview Coaching in Organization :
How to help people improve their performance

รหัส: CFG 003B
วันอบรม: 23 เมษายน 2552
วิทยากร:
คุณคม สุวรรณพิมล
Master Trainer of Coach for Goal

หมายเหตุ: Motivation, Coaching Skill
3,756
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,173
Course Preview Coaching in Organization :
How to help people improve their performance

รหัส: CFG 003D
วันอบรม: 15 ตุลาคม 2552
วิทยากร:
คุณคม สุวรรณพิมล
Master Trainer of Coach for Goal

หมายเหตุ: Motivation, Coaching Skill
3,756
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,173
Course Preview

Microsoft PowerPoint 2007 (Basic-Intermediate)


รหัส: DST 009
วันอบรม: Thai Session: February 12-13, 2009
วิทยากร:
Microsoft certified team
หมายเหตุ: Powerpoint, Presentation tool
5,200
ดูส่วนลดเพิ่ม
5,778
Course Preview

Blue Ocean Strategy
From key principles to local practice
(Special event in Bangkok)


รหัส: UPB 001
วันอบรม: 13 มีนาคม 2552
วิทยากร:
Prof.W.Chan Kim
co-author of the global bestseller “Blue Ocean Strategy”, co-Founder and co-Director of the INSEAD Blue Ocean Strategy Institute
หมายเหตุ: Blue Ocean Strategy practice in economic crisis
22,470
ดูส่วนลดเพิ่ม
26,750
Course Preview The Perfect Manager : Coaching for Manager
รหัส: CFG 002E
วันอบรม: 27 กุมภาพันธ์ 2552
วิทยากร:
คุณคม สุวรรณพิมล
Master Trainer of Coach for Goal

หมายเหตุ: Manager Attitude, Managerial Skill, Developing powerful people by positive relationship
3,756
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,173
Course Preview Upper SCAN - Solution for HR & Corporate Training Roadmap
รหัส: UPC 006
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
ทีม HRD Expert and Certified Trainer
หมายเหตุ: Personality & Competency Assessment. Talent Management

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

Purchase Strategy for Profitability
เทคนิคการบริหารการจัดซื้อ และกลยุทธ์การเจรจาต่อรองเพื่อสร้างผลกำไร


รหัส: BOS 016
วันอบรม: 23 มีนาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา *ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจัดซื้อ และคลังสินค้าให้กับธุรกิจมากมาย *อดีต ผู้จัดการ Warehouse บริษัท โอสถสภา จำกัด *ผู้จัดการคลังสินค้า LUBE LOGISTICS & DISTRIBUTION BP OIL ประเทศไทย จำกัด
หมายเหตุ: กลยุทธ์การจัดซื้อเชิงรุก, ขั้นตอนการบริหารงานจัดซื้อ, บูรณาการภาพรวมของระบบ
3,638
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview

Systematic Warehouse/Stock Management
คลังสินค้า: เทคนิคการจัดระบบเพื่อลดค่าใช้จ่ายและต้นทุน รุ่นที่ 12


รหัส: BOS 018
วันอบรม: 27 มีนาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา *ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารคลังสินค้าให้กับธุรกิจมากมาย *อดีต ผู้จัดการ Warehouse บริษัท โอสถสภา จำกัด
หมายเหตุ: Cost reduction and control, Techniques on real-time stock and dead stock management
3,638
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview

Managing Through the Economic Downturn
การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ


รหัส: BOS 023
วันอบรม: 27 มีนาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์กิตติพันธ์ อาชาปราโมทย์ ประสบการณ์ทำงานกว่า 16 ปีด้านการขายและการตลาดในบริษัทชั้นนำระดับประเทศ
หมายเหตุ: ฝ่าวิกฤติภาวะเศรษฐกิจถดถอย,กลยุทธ์ในบริหารองค์กร
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Purchasing Negotiation การเจรจาต่อรองงานจัดซื้ออย่างเหนือชั้น


รหัส: BOS 027
วันอบรม: 9 เมษายน 2552
วิทยากร:
อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ นายกสมาคมคนแรก ของ สมาคมบริหารงานจัดซื้อ และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ: การเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ
3,638
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview

Train the Trainer in Quality Practice วิทยากรคุณภาพ


รหัส: BOS 031
วันอบรม: 23- 24 เมษายน 2552
วิทยากร:
อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์ การศึกษา · ปริญญาโท : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ · ประกาศนียบัตรบัณฑิต(สาขาการจัดการอบรม) มหาวิทยาลัยมหิดล · ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต(สาขาจิตวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หมายเหตุ: Trainer Practice,เป็นวิทยากรอย่างมีคุณภาพ
7,383
ดูส่วนลดเพิ่ม
7,490
Course Preview

Presentation Skill Workshop พัฒนาทักษะการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ


รหัส: BOS 033
วันอบรม: 29 - 30 เมษายน 2552
วิทยากร:
อาจารย์จิตติมา รักนาค · ผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช · อาจารย์สอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หมายเหตุ: Presentation,Workshop
8,453
ดูส่วนลดเพิ่ม
8,560
Course Preview

Effective Purchasing Services level การให้บริการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ


รหัส: BOS 034
วันอบรม: 14 พฤษภาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์พัชราวัลย์ ณรงค์รักษ์ ประสบการณ์ทำงาน · ที่ปรึกษาฝ่ายจัดซื้อ การพัฒนาสินค้า และการบริหารงานโครงการ Thai Hospital Product Ltd.
หมายเหตุ: External Customers,Purchasing Policy
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Training the trainer การสร้างวิทยากรมืออาชีพ


รหัส: BOS 035
วันอบรม: 21-22 พฤษภาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์จิตติมา รักนาค · ผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช · อาจารย์สอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หมายเหตุ: มืออาชีพของการเป็นวิทยากร
8,453
ดูส่วนลดเพิ่ม
8,560
Course Preview

Systematic Thinking การคิดอย่างเป็นระบบ


รหัส: BOS 036
วันอบรม: 29 พฤษภาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี ประสบการณ์การทำงาน · ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย โครงการ Sporty Hero · ผู้อำนวยการ ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษัทในเครือ TCC Capital
หมายเหตุ: การคิดอย่างมีประสิทธิภาพ,คิดอย่างเป็นระบบ
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Effective Supplier Management การบริหารการจัดการ Supplier อย่างมีประสิทธิภาพ


รหัส: BOS 037
วันอบรม: 11 มิถุนายน 2552
วิทยากร:
อาจารย์พัชราวัลย์ ณรงค์รักษ์ ประสบการณ์ทำงาน · วิทยากรประจำสถาบัน TMA · ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธการจัดซื้อ
หมายเหตุ: Management,การบริหารจัดการ Supplier
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Advance Business Negotiation ศิลปะการเจรจาต่อรองขั้นสูง


รหัส: BOS 039
วันอบรม: 19 มิถุนายน 2552
วิทยากร:
อาจารย์ไพบูลย์ เล็กสกุลชัย เป็นที่ปรึกษาธุรกิจและวิทยากร บรรยายด้านการขายและการตลาดให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำมากมาย
หมายเหตุ: Negotiation,Workshop
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Effective Outsource Supplier Management
การบริหารการจัดการ Outsource Supplier อย่างมีประสิทธิภาพ


รหัส: BOS 041
วันอบรม: 16 กรกฎาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์พัชราวัลย์ ณรงค์รักษ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการจัดซื้อ และ SupplyChain ให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำ
หมายเหตุ: การบริหารการจัดการ,Outsource Supplier
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Productive Negotiation Skills and Techniques


รหัส: DST 011
วันอบรม: 10 April 2009
วิทยากร:
Arjarn Supoj Krisadatarn Experience in Business Unit Manager, Sales & Marketing
หมายเหตุ: Communication between negotiation
4,622
ดูส่วนลดเพิ่ม
5,136
Course Preview

Forever Fans® How to Gain Loyal Customers


รหัส: DST 012
วันอบรม: 20 April 2009
วิทยากร:
Mr. Kom Suwanpimon - Managing Director of AIM Research & Development Co.,Ltd, - Business Consultant - Author of many inspiration books and Columnist
หมายเหตุ: key business goals,Forever Fans workshop.
4,622
ดูส่วนลดเพิ่ม
5,136
Course Preview

Leadership During The Crisis                   


รหัส: DST 014
วันอบรม: 29 April 2009
วิทยากร:
Dr. Chaisomphol Chaoprasert human development and Marketing to both private and government offices and educational institutes in Thailand
หมายเหตุ: Motivation and admiration,Workshop: Building the Teamwork
4,622
ดูส่วนลดเพิ่ม
5,136
Course Preview

Successful Sales Techniques to Deal with Dynamic Customers


รหัส: DST 015
วันอบรม: 24 April 2009
วิทยากร:
Dr. Chaisomphol Chaoprasert Consultant and Lecturer in the field of Sales, Services, human development and Marketing to both private and government offices and educational institutes in Thailand
หมายเหตุ: professional sales ,Preparation prior to sales calls
4,622
ดูส่วนลดเพิ่ม
5,136
Course Preview

Key Account Management: KAM          


รหัส: DST 016
วันอบรม: 27 April 2009
วิทยากร:
1) Dr. Chaisomphol Chaoprasert human development and Marketing to both private and government offices and educational institutes in Thailand 2)Arjarn Sutthipun Taechasankul Training Development Manager
หมายเหตุ: Success of business ,Activity/Workshop
4,622
ดูส่วนลดเพิ่ม
5,136
Course Preview

Coaching Through Change        


รหัส: DST 017
วันอบรม: 30 April 2009
วิทยากร:
Kom Suwanpimon • Master of Coach! For Goal : AIM Research & Development Co.,Ltd, • Business Consultant • Author of Inspiration books and Columnist
หมายเหตุ: Coaching,Successful and sustainable change
4,622
ดูส่วนลดเพิ่ม
5,136
Course Preview

Successful Sales Techniques to Get Dynamic Customers


รหัส: DST 018
วันอบรม: 14 May 2009
วิทยากร:
Dr. Chaisomphol Chaoprasert Consultant and Lecturer in the field of Sales, Services, human development and Marketing to both private and government offices and educational institutes in Thailand
หมายเหตุ: Successful Sales,techniques for dynamic situations
4,622
ดูส่วนลดเพิ่ม
5,136
Course Preview

Leadership Role During The Crisis


รหัส: DST 019
วันอบรม: 27 May 2009
วิทยากร:
Dr. Chaisomphol Chaoprasert Consultant and Lecturer in the field of Sales, Services, human development and Marketing to both private and overnment offices and educational institutes in Thailand
หมายเหตุ: Workshop: Building the Teamwork,leadership management
4,622
ดูส่วนลดเพิ่ม
5,136
Course Preview

Forever Fans® How to Gain Loyal Customers


รหัส: DST 020
วันอบรม: 19 May 2009
วิทยากร:
Mr. Kom Suwanpimon - Business Consultant - Author of many inspiration books and Columnist
หมายเหตุ: key business goals,Forever Fans workshop.
4,622
ดูส่วนลดเพิ่ม
5,136
Course Preview

Coaching Through Change


รหัส: DST 021
วันอบรม: 28 May 2009
วิทยากร:
Mr. Kom Suwanpimon - Business Consultant - Author of many inspiration books and Columnist
หมายเหตุ: Successful and sustainable change
4,622
ดูส่วนลดเพิ่ม
5,136
Course Preview

Value - Added Services after Sales Services


รหัส: DST 022
วันอบรม: 29 May 2009
วิทยากร:
Arjarn Supoj Krisadatarn Experience in Business Unit Manager, Sales & Marketing More than 20 years in Sales & Marketing Services.
หมายเหตุ: Learn the manner and posture of services
4,622
ดูส่วนลดเพิ่ม
5,136
Course Preview

Powerful Coaching for Manager
เทคนิคการสอนงานสำหรับผู้จัดการมืออาชีพ


รหัส: BOS 045
วันอบรม: 26 พฤษภาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์ อาจารย์พิเศษปริญญาโท ภาควิชาส่งเสริมฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเหตุ: การเป็นผู้สอนงานที่ดี,การเรียนรู้การพัฒนาบุคคล
3,638
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview

Conflict Management
เทคนิคบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์


รหัส: BOS 046
วันอบรม: 22 พฤษภาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์ อาจารย์พิเศษปริญญาโท ภาควิชาส่งเสริมฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเหตุ: วิธีบริหารความขัดแย้ง,การแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กร
3,638
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview

Purchase Strategy for Profitability
เทคนิคการบริหารการจัดซื้อ และกลยุทธ์การเจรจาต่อรองเพื่อสร้างผลกำไร


รหัส: BOS 047
วันอบรม: 11 มิถุนายน 2552
วิทยากร:
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจัดซื้อ และคลังสินค้าให้กับธุรกิจมากมาย อดีต ผู้จัดการ WAREHOUSE บริษัท โอสถสภา จำกัด
หมายเหตุ: กลยุทธ์การจัดซื้อเชิงรุก,ขั้นตอนการบริหารงานจัดซื้อ
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview Coaching in Organization :
How to be a great COACH in your organization

รหัส: CFG 003E
วันอบรม: 24 มิถุนายน 2552
วิทยากร:
คุณคม สุวรรณพิมล
Master Trainer of Coach for Goal

หมายเหตุ: Motivation, Coaching Skill
3,756
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,173
Course Preview The Perfect Manager : How to be a GREAT Manager
รหัส: CFG 002F
วันอบรม: 29 กรกฎาคม 2552
วิทยากร:
คุณคม สุวรรณพิมล
Master Trainer of Coach for Goal

หมายเหตุ: Manager Attitude, Managerial Skill, Developing powerful people by positive relationship
3,756
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,173
Course Preview

Creative Thinking
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์


รหัส: BOS 052
วันอบรม: 10 มิถุนายน 2552
วิทยากร:
ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ อาจารย์และหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฯ
หมายเหตุ: บันได 4 ขั้นสู่ความสำเร็จ,เทคนิคการสร้างความคิดเชิงบวกในการทำงาน
3,638
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview Mind Map for Analytical Thinking…มายด์แมปเพื่อการคิดวิเคราะห์

รหัส: GTN 005
วันอบรม: 16-17 มิถุนายน 2552
วิทยากร:
อ. ขวัญฤดี ผลอนันต์ เป็นวิทยากรที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการสอน Mind Map ในเมืองไทย เป็นคนที่ 2 อ.ธัญญา ผลอนันต์ เป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยอาชีพ เป็นนักเขียนและนักแปลโดยสมัครใจ และเป็นนักเดินทางด้วยวิญญาณ
หมายเหตุ: เข้าใจที่มาที่ไปรวมถึงวิธีการทำ Mind Map,Mind Map ไปใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน
8,640
ดูส่วนลดเพิ่ม
9,095
Course Preview

Strategic Thinking
การคิดเชิงกลยุทธ์


รหัส: UPC 016
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
ดร. สมบุญ บุญญาวนิชย์ * Upper Knowledge Strategic Consultant * นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จและมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และกระบวนการคิด (Thinking System) ด้วยการประยุกต์ หลักธรรมะเข้ากับ
หมายเหตุ: Vision, Mission, Scenario planning & Choice

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

Management By Objectives
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์


รหัส: UPC 017
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
ดร. สมบุญ บุญญาวนิชย์ * Upper Knowledge Strategic Consultant * นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จและมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และกระบวนการคิด (Thinking System) ด้วยการประยุกต์ หลักธรรมะเข้ากับ
หมายเหตุ: Objective setting, KPI, Positive attitude, Problem solving

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

Effective Problem Solving and Decision Making
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล


รหัส: UPC 018
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
ดร. สมบุญ บุญญาวนิชย์ * Upper Knowledge Strategic Consultant * นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จและมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และกระบวนการคิด (Thinking System) ด้วยการประยุกต์ หลักธรรมะเข้ากับ
หมายเหตุ: Classify and identify problems, Tools for problem solving and decision making

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

Systematic Thinking
การคิดเป็นระบบครบวงจร


รหัส: UPC 019
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
ดร. สมบุญ บุญญาวนิชย์ * Upper Knowledge Strategic Consultant * นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จและมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และกระบวนการคิด (Thinking System) ด้วยการประยุกต์ หลักธรรมะเข้ากับ
หมายเหตุ: Thinking cycle, Thinking patterns, Effective Decision Making

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

The Perfect Manager : Coaching for Manager


รหัส: UPC 021
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
คุณคม สุวรรณพิมล
Master Trainer of Coach for Goal
หมายเหตุ: Manager Attitude, Manager Skill, Coaching&Feedback, Influencing skill

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

Teamwork Excellence


รหัส: DST 024
วันอบรม: 24 Jun 2009
วิทยากร:
Arjarn Supoj Krisadatarn Experience in Business Unit Manager, Sales & Marketing, Abbott Laboratories Ltd. Senior Manager, Telecom Asia Public Company Limited More than 20 years of Experience in Sales & Marketing Services.
หมายเหตุ: Attitude of working in the organization ,Meaning and importance of teamwork
4,622
ดูส่วนลดเพิ่ม
5,136
Course Preview

Intercultural Communication for Successful Multicultural Workplace


รหัส: DST 028
วันอบรม: 27 July 2009
วิทยากร:
Dr. Wasita Boonsathorn Associate Director of Center, National Institute of Development dministration
หมายเหตุ: Understanding and appreciating differences
4,622
ดูส่วนลดเพิ่ม
5,136
Course Preview

Effective Outsource Supplier Management
การบริหารการจัดการ Outsource Supplier อย่างมีประสิทธิภาพ


รหัส: BOS 067
วันอบรม: 16 ตุลาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์พัชราวัลย์ ณรงค์รักษ์ • ที่ปรึกษาฝ่ายจัดซื้อ การพัฒนาสินค้า และการบริหารงานโครงการ Thai Hospital Product Ltd. • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการจัดซื้อ และ Supply Chain ให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำ
หมายเหตุ: เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการ Outsource Supplier อย่างมีประสิทธิภาพ
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Customer Complaint Management
เปลี่ยนวิกฤตการบริการ เป็นโอกาสมัดใจลูกค้าด้วยการจัดการกับคำร้องเรียนของลูกค้า


รหัส: BOS 068
วันอบรม: 20 ตุลาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์จิตติมา รักนาค • วิทยากรบรรยายทั้งหน่วยงานภาครัฐบาลและบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทย • วิทยากรที่ปรึกษาการจัดทำมาตรฐานคุณภาพงานบริการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
หมายเหตุ: การสร้างทัศนคติที่ดีในงานบริการด้วยการเรียนรู้ธรรมชาติและพฤติกรรมของลูกค้า
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

How to Deal with the Difficult People
ทำอย่างไรกับการจัดการกับมนุษย์เจ้าปัญหา


รหัส: BOS 069
วันอบรม: 22 ตุลาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์พัชราวัลย์ ณรงค์รักษ์ • ทีปรึกษาฝ่ายจัดซื้อ การพัฒนาสินค้า และการบริหารงานโครงการ Thai Hospital Product Ltd. • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการจัดซื้อ และ Supply Chain ให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำ
หมายเหตุ: ประเภทของมนุษย์เจ้าปัญหา,การจัดการกับเพื่อนร่วมงานที่มีปัญหา
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Enterprise Risk Management
การบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างมืออาชีพ ตามมาตรฐาน ISO 31000


รหัส: BOS 070
วันอบรม: 26 กันยายน 2552
วิทยากร:
อาจารย์กิตติพงศ์ จิรวัสวงศ์ • ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (ISO9001 วิทยากรบรรยาย หลักสูตรด้านการบริหารความเสี่ยง การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการตรวจประเมินคุณภาพให้กับบริษัทชั้นนำ
หมายเหตุ: หลักการพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง (Principle),กรอบการบริหารความเสี่ยง (Framework)
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Powerful Positive Thinking
การสร้างทัศนคติทางบวกเชิงปฏิบัติการ : การควบคุมทัศนคติให้ประสบความสำเร็จ


รหัส: BOS 071
วันอบรม: 9 ตุลาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์อัครเดช อุดมปัญญาวิทย์ • ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีที่เรียกว่า “อะชิพแม้น แมสเทอร์รี่” (ACHIEVEMENT MASTERY)
หมายเหตุ: วิธีการติดต่อสื่อสารทางบวกทั้งวิธีการใช้คำพูดและไม่ใช้คำพูด ,การพัฒนาทางบวกในเรื่องสุขภาพและการควบคุมทัศนคติ
3,638
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview

Basic Telecommunication Skills
การพูดโทรศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น


รหัส: BOS 072
วันอบรม: 12 ตุลาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์กรกมล เหมบุตร • ผู้อำนวยการฝ่ายงานด้านต่างประเทศมหาวิทยาลัยเอกชน และวิทยากรฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลวัยทำงานและผู้บริหาร
หมายเหตุ: ความสำคัญของการพูดภาษาอังกฤษให้ชัดเจนในการโทรศัพท์,เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาในแนวทางสร้างสรรค์
3,638
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview

Business Negotiation Techniques
เทคนิคการเจรจาต่อรองเชิงธุรกิจ


รหัส: BOS 073
วันอบรม: 14 ตุลาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์ไพบูลย์ เล็กสกุลชัย • เป็นที่ปรึกษาธุรกิจและวิทยากร บรรยายด้านการขายและการตลาดให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำมากมาย เช่น CP Group, Siam Cement Group, BPB Thai Gypsum ฯลฯ
หมายเหตุ: เข้าใจความหมาย และสิ่งที่ต้องการจากการเจรจาต่อรอง ,แทคติก และวิธีการในการเจรจาต่อรอง
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Feasibility Study
การศึกษาความเป็นไปได้


รหัส: BOS 074
วันอบรม: 14 ตุลาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์จักรพงษ์ วงศ์วัน • ปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ สถาบัน AIT (Asian Institute of Technology) • ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
หมายเหตุ: ความสำคัญของความคิด และการเลือกโครงการ,ขั้นตอนในการศึกษาความเป็นไปได้
3,639
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview The Perfect Manager : How to be a GREAT Manager
รหัส: CFG 002G
วันอบรม: 28 ตุลาคม 2552
วิทยากร:
คุณคม สุวรรณพิมล
Master Trainer of Coach for Goal

หมายเหตุ: Manager Attitude, Managerial Skill, Developing powerful people by positive relationship
3,756
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,173
Course Preview

Filing Management for Operational Excellence
การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารงานระบบจัดเก็บเอกสาร สู่สำนักงานยุคไร้กระดาษ


รหัส: BOS 078
วันอบรม: 12 พฤศจิกายน 2552
วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
หมายเหตุ: การพัฒนาและให้ความรู้แก่ผู้ที่ทำหน้าที่จัดเก็บเอกสาร,การจัดระบบเอกสาร (ภาคทฤษฎี)
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Personal Goal Achievement สุดยอดการบรรลุผลสำเร็จ


รหัส: BOS 080
วันอบรม: 18 พฤศจิกายน 2552
วิทยากร:
อาจารย์อัครเดช อุดมปัญญาวิทย์ • ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผู้คิดค้นเทคโนโลยีที่เรียกว่า อะชิพแม้น แมสเทอร์รี่ (ACHIEVEMENT MASTERY)จากประสบการณ์ 5 ปี
หมายเหตุ: การวางระบบเป็นธรรมชาติ ลดความกังวลใจ ,วิธีชนะการผัดวันประกันพรุ่ง จัดการงานที่ยุ่งเหยิงให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Key Account Management
การบริหารลูกค้าคนสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ


รหัส: BOS 084
วันอบรม: 14 ธันวาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์กิตติพันธ์ อาชาปราโมทย์ •เคยตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายของหนังสือพิมพ์คมชัดลึกที่มีบทบาทในการบริหารงานขายของหนังสือพิมพ์จนสามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 3 ด้วยประสบการณ์ทำงานกว่า 16 ปีด้านการขายและการตลาดในบริษัทชั้นนำระดับประเทศ
หมายเหตุ: ใครคือลูกค้ารายใหญ่ ,เรียนรู้ Customer Mind Map
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Risk Management System: ISO 31000 ระบบบริหารความเสี่ยง


รหัส: UPC 025
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
อ. รังสรรค์ อินทร์จันทร์ • พัฒนาระบบบริหารโครงการก่อสร้าง โดยใช้ระบบบริหาร งาน คุณภาพ ( ISO 9001 ) , ระบบบริหารตามแนวเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ( TQA ; Thailand Quality Awards ) และระบบบริหารความเสี่ยง ( Risk Management ) บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ
หมายเหตุ: การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ,ISO 31000 Risk Management-Principles and guidelines on implementation

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview WorkStyle Coaching® via WorkStyle DISC
The Effective Coaching Skill and Tool for Manager

รหัส: UPB 003
วันอบรม: 24 มีนาคม 2554
วิทยากร:
อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี Upper Knowledge Executive Coach ผู้เชี่ยวชาญในการดึงศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยเทคนิคการประเมินบุคลิกภาพและ Work Style
หมายเหตุ: WorkStyle Coaching® , WorkStyle DISC model, Coaching Techniques, Reading people style
3,700
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,900
Course Preview

Sales Target Achievement การขายให้ได้ยอดสำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มองค์กรธุรกิจ


รหัส: BOS 085
วันอบรม: 23 พฤศจิกายน 2552
วิทยากร:
อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์ · การศึกษา ปริญญาโททางด้านการตลาด (MSIMC: MASTER OF SCIENCE IN INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS) LOYOLA UNIVERSITY U.S.A
หมายเหตุ: 5 บทบาทของลูกค้าที่เป็นกลุ่มองค์กรที่นักขาย “ ต้องรู้” เพื่อสร้างความสำเร็จในงานขาย
3,638
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview

Becoming Project Management Professional (PMP) Learning world class business project management skills


รหัส: BOS 086
วันอบรม: 19 – 20 , 23 – 24 - 25 พฤศจิกายน 2552
วิทยากร:
ExecuTrain
หมายเหตุ: Developing Project Schedules, Cost Estimates, and Budgets
31,458
ดูส่วนลดเพิ่ม
31,565
Course Preview

How to Deal with the Difficult People
ทำอย่างไรกับการจัดการกับมนุษย์เจ้าปัญหา


รหัส: BOS 069A
วันอบรม: 19 พฤศจิกายน 2552
วิทยากร:
อาจารย์พัชราวัลย์ ณรงค์รักษ์ • ทีปรึกษาฝ่ายจัดซื้อ การพัฒนาสินค้า และการบริหารงานโครงการ Thai Hospital Product Ltd. • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการจัดซื้อ และ Supply Chain ให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำ
หมายเหตุ: ประเภทของมนุษย์เจ้าปัญหา,การจัดการกับเพื่อนร่วมงานที่มีปัญหา
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Effective Outsource Supplier Management
การบริหารการจัดการ Outsource Supplier อย่างมีประสิทธิภาพ


รหัส: BOS 041A
วันอบรม: 13 พฤศจิกายน 2552
วิทยากร:
อาจารย์พัชราวัลย์ ณรงค์รักษ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการจัดซื้อ และ SupplyChain ให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำ
หมายเหตุ: การบริหารการจัดการ,Outsource Supplier
3,638
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview

Public Speaking Skills and Techniques ศิลปะการพูดในที่ชุมชน การกล่าวสุนทรพจน์ และการเป็นพิธีกรในโอกาสสำคัญต่างๆ


รหัส: BOS 088
วันอบรม: 17-18 ธันวาคม 2552
วิทยากร:
• วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
หมายเหตุ: หลักการพูด (ภาษาพูด, การใช้น้ำเสียง และภาษากาย) ,เทคนิคการวิเคราะห์และควบคุมผู้ฟัง
9,523
ดูส่วนลดเพิ่ม
9,630
Course Preview

Systematic Thinking and Decision Making การคิดอย่างเป็นระบบและการตัดสินใจ


รหัส: BOS 089
วันอบรม: 3 ธันวาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์จักรพงษ์ วงศ์วัน ประสบการณ์ทำงาน •บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด (บริษัทในเครือของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) •ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ: หลักการคิดและวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ ,การตัดสินใจอย่างมืออาชีพ
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Debt Collective Strategy กลยุทธ์การติดตามหนี้


รหัส: BOS 090
วันอบรม: 9 ธันวาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ ประสบการณ์ทำงาน •บริษัท อีเลคโทรลักซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็นเวลา 28 ปี (ซึ่งได้ทำงานในแผนกควบคุมสินเชื่อและกฎหมายมาทุกตำแหน่ง) •เขียนหนังสือเรื่อง “กลยุทธ์การกระชากหนี้”
หมายเหตุ: การเจรจาและวางตัวเพื่อรับมือกับลูกหนี้ 6 ประเภท ,ศิลปะในการ “เจรจาหนี้” ที่เป็นต่อ
4,707
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,814
Course Preview Upper PROFIT Series Modern SME Management
“เสริมสร้างศักยภาพ SME ไทย ด้วยการบริหารจัดการยุคใหม่”

รหัส: UPB004
วันอบรม: 26 พฤศจิกายน 2552 และ 3,14,17 ธันวาคม 2552
วิทยากร:
คุณแสงชัย ลี, อ. อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์, อ.รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์ , ดร.เอกพล คงมา, รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
หมายเหตุ: การจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อต่อยอดธุรกิจ,การชี้แนะลู่ทางธุรกิจและช่องทางการลงทุน

ดูส่วนลดเพิ่ม
2,000
Course Preview

โครงการสัมมนาที่จะนำท่านสู่การพัฒนาสมองอย่างยิ่งยวด “Maximize Your Memory Power” For Better Memory and Better Performance


รหัส: UPB005
วันอบรม: 24 มกราคม 2553
วิทยากร:
Ron White ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ฝึกอบรมมือหนึ่งของโลกที่มีความคร่ำหวอดเกี่ยวกับการจดจำหรือความจำเป็นอย่างดี
หมายเหตุ: เทคนิคการพัฒนาสมองและความจำ การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานและการเรียนรู้อย่างมีความสุข
1,400
ดูส่วนลดเพิ่ม
1,900
Course Preview

Project Management Fundamental Learning world class business project management skills


รหัส: BOS 093
วันอบรม: 4,5,8,9,10 กุมภาพันธ์ 2553
วิทยากร:
อาจารย์ วิสุทธิ์ สุวรรณสุขโรจน์ • เป็นวิทยากรเรื่อง IT Service Management, ITIL v2, ITIL v3, ISO/IEC 20000 มากกว่า 30 ครั้งให้กับสถาบันอบรม และ องค์กรเอกชนต่างๆ ในประเทศไทย
หมายเหตุ: Project Integration Management ,Project Scope Management
31,458
ดูส่วนลดเพิ่ม
31,565
Course Preview

Best Practice in IT Security Management with ISO 27001 (Introduction)


รหัส: BOS 094
วันอบรม: 15 -17 กุมภาพันธ์ 2553
วิทยากร:
Mr.Chattavut Peechapol • เป็นที่ปรึกษาด้าน ISO/IEC 20000 ให้กับ บริษัท EV Soft ในประเทศจีน ซึ่งเป็นบริษัทรับทำ Outsource IT Service ให้กับ หน่วยงานต่างๆ โดยมีบุคลากรในองค์กรกว่า 600 คน
หมายเหตุ: Background of ISO17799/27001 ,Communication & operation management
15,943
ดูส่วนลดเพิ่ม
16,050
Course Preview

Crisis and Business Continuity Management (BS-25999) for Manager


รหัส: BOS 096
วันอบรม: 22 - 23 มีนาคม 2553
วิทยากร:
Mr.Chattavut Peechapol • เป็นที่ปรึกษาด้าน ISO/IEC 20000 ให้กับ บริษัท EV Soft ในประเทศจีน ซึ่งเป็นบริษัทรับทำ Outsource IT Service ให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยมีบุคลากรในองค์กรกว่า 600 คน
หมายเหตุ: Business impact analysis (BIA) ,Incident management plan (IMP)
12,733
ดูส่วนลดเพิ่ม
12,840
Course Preview

Organizational Change Management การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การบริหารจัดการสมัยใหม่เชิงบูรณาการ


รหัส: BOS 098
วันอบรม: 29 มกราคม 2553
วิทยากร:
อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์ การศึกษา B.S.C(KU), MINI MBA(TU), MPA (NIDA)
หมายเหตุ: การเตรียมตัวเพื่อรับมือกับการบริหารยุคใหม่: วิธีคิด วิธีทำงาน,การเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ที่มาถึง
3,638
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview

Train the Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ


รหัส: BOS 099
วันอบรม: 24 - 25 มีนาคม 2553
วิทยากร:
ดร.สุกิจ บำรุง • วิทยากรผู้ชำนาญการด้านการฝึกอบรม / สัมมนา และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐและเอกชนและเป็นที่ปรึกษาให้กับภาครัฐและเอกชน , การทำงานด้านสื่อสารมวลชน
หมายเหตุ: บันไดลับ 10 ขั้น เส้นทางสู่... การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ,กิจกรรมประกอบการอบรมและกิจกรรมฝึกปฏิบัติ ทุกช่วงการบรรยาย
6,848
ดูส่วนลดเพิ่ม
6,955
Course Preview

Effective Supply Chain Management การบริหารงานระบบห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ


รหัส: BOS 106
วันอบรม: 11 กุมภาพันธ์ 2553
วิทยากร:
อาจารย์พัชราวัลย์ ณรงค์รักษ์ ประสบการณ์ทำงาน • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ NESTLE FOOD (THAILAND) LTD • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการจัดซื้อ และ Supply Chain ให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำ
หมายเหตุ: ปัญหาและอุปสรรคในระบบห่วงโซ่อุปทาน ,กลยุทธ์ในการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Effective Communication Empowerment and Motivation สุดยอดเทคนิคการสื่อสาร การมอบหมายงาน และการจูงใจลูกน้องอย่างมืออาชีพ (S)


รหัส: BOS 110
วันอบรม: 19 กุมภาพันธ์ 2553
วิทยากร:
อาจารย์ กิตติพัฒน์ ดารากร ณ อยุธยา ประสบการณ์ทำงาน • หัวหน้าแผนกสำนักงาน บริษัท RS. Promotion จำกัด (มหาชน) • ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนฝึกอบรมพนักงาน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
หมายเหตุ: เทคนิคการวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่น ,เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

How to Deal with the Difficult People
ทำอย่างไรกับการจัดการกับมนุษย์เจ้าปัญหา


รหัส: BOS 069B
วันอบรม: 25 กุมภาพันธ์ 2553
วิทยากร:
อาจารย์พัชราวัลย์ ณรงค์รักษ์ • ทีปรึกษาฝ่ายจัดซื้อ การพัฒนาสินค้า และการบริหารงานโครงการ Thai Hospital Product Ltd. • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการจัดซื้อ และ Supply Chain ให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำ
หมายเหตุ: ประเภทของมนุษย์เจ้าปัญหา,การจัดการกับเพื่อนร่วมงานที่มีปัญหา
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview Strategic Planning: WTO/AFTA Impact on Your Business & Competitive Strategy for Survival
เจาะลึกกลยุทธ์เพื่อรับมือผลกระทบจาก WTO/AFTA และ การสร้างแต้มต่อทางธุรกิจ

รหัส: UPB 006
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
• ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
• นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของไทย
หมายเหตุ: Impact from WTO & AFTA, Market trend, Strategic planning, Competitive Strategy, Blue Oceans

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview WorkStyle Coaching®
Powerful coaching & mentoring techniques for manager

รหัส: UPB 003B
วันอบรม: 21 กุมภาพันธ์ 2553
วิทยากร:
อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี Upper Knowledge Executive Coach ผู้เชี่ยวชาญในการดึงศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยเทคนิคการประเมินบุคลิกภาพและ Work Style
หมายเหตุ: WorkStyle Coaching® DISC model, Coaching Techniques
3,700
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,900
Course Preview New Media Marketing via Facebook & Twitter
ช่องทางการตลาดยุคใหม่ที่น่าจับตา

รหัส: UPB 007
วันอบรม: 5 มีนาคม 2553
วิทยากร:
อรภัค สุวรรณภักดี
ผู้เชี่ยวชาญและtrainner ด้าน Social Media ที่ hot ที่สุดในเมืองไทย ณ ขณะนี้

หมายเหตุ: New marketing trend, Business opportunities via social media, facebook, twitter
3,700
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,900
Course Preview Personality Decoder via WorkStyle DISC : Reading people's style for successful collaboration
รู้ทันสไตล์ พิชิตใจคน
รุ่นที่10

รหัส: UPC 028
วันอบรม: 16 กุมภาพันธ์ 2554
วิทยากร:
อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี Upper Knowledge Executive Coach ผู้เชี่ยวชาญในการดึงศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยเทคนิคการประเมินบุคลิกภาพและ Work Style
หมายเหตุ: DISC model, Personality style reading and people management skill
3,700
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,900
Course Preview WorkStyle Coaching®
Powerful coaching & mentoring techniques for manager

รหัส: UPB 003C
วันอบรม: 9 กรกฎาคม 2553
วิทยากร:
อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี Upper Knowledge Executive Coach ผู้เชี่ยวชาญในการดึงศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยเทคนิคการประเมินบุคลิกภาพและ Work Style
หมายเหตุ: Coaching & mentoring Techniques
3,700
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,900
Course Preview

Upper Brain Maximizer® For Better Memory and Performance
เพิ่มพลังความจำ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน


รหัส: UPB 010
วันอบรม: 21 สิงหาคม 2553
วิทยากร:
อ.ธนัตถ์ จันทวาท
Upper Knowledge Brain Coach
“แชมป์อัจฉริยะข้ามคืน 2 สมัย” ล้านที่ 36 และ 49
หมายเหตุ: เทคนิคการพัฒนาสมองและความจำ การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานและการเรียนรู้อย่างมีความสุข
3,900
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,900
Course Preview

Upper Brain Maximizer® For Better Memory and Performance
เพิ่มพลังความจำ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน


รหัส: UPC035
วันอบรม: 20 พฤศจิกายน 2553
วิทยากร:
อ.ธนัตถ์ จันทวาท
Upper Knowledge Brain Coach
“แชมป์อัจฉริยะข้ามคืน 2 สมัย” ล้านที่ 36 และ 49
หมายเหตุ: เทคนิคการพัฒนาสมองและความจำ การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานและการเรียนรู้อย่างมีความสุข
3,900
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,900
Course Preview

Maximize Your Brain Power®
The Winning Brain Program for Professionals
เพิ่มพลังสมอง เพิ่มประสิทธิภาพให้คนทำงาน


รหัส: UPC 036
วันอบรม: 13 February 2011
วิทยากร:
Mr.Eran Katz
Guinness book memory champion
Upper Knowledge Brain Coach

หมายเหตุ: Brain power enhancement, Fast memory techniques for impactful presentation
2,950
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,900
Course Preview Negotiation Strategy
กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง

รหัส: UPC 038
วันอบรม: 7 ธันวาคม 2554
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
•นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
•ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
•ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: การเจรจาต่อรองโดยใช้แนวทางจิตวิทยา, Game Theory, ขั้นตอนในการเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จ
4,200
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,500
Course Preview

Maximize Your Brain Power® Better memory Higher performance
เพิ่มพลังความจำ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน


รหัส: UPC 039
วันอบรม: 9 กรกฎาคม 2554
วิทยากร:
อ.ธนัตถ์ จันทวาท
Upper Knowledge Brain Coach
“แชมป์อัจฉริยะข้ามคืน 2 สมัย” ล้านที่ 36 และ 49
หมายเหตุ: เทคนิคการพัฒนาสมองและความจำ, Fast memorization techniques
4,200
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,500
Course Preview

Maximize Your Creative Thinking Power
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์


รหัส: UPC 043
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
อ. ธนัตถ์ จันทวาท
Upper Knowledge Brain Coach
แชมป์อัจฉริยะข้ามคืน 2 สมัย ผู้ชนะรายการอัจฉริยะข้ามคืนล้านที่ 36 อัจฉริยะแห่งศึกอัจฉริยะข้ามคืน ครั้งที่ 2 รายการอัจฉริยะข้ามคืน ล้านที่ 49
หมายเหตุ: Sparking Your Ideas from the Differences, Thinking System, Creative Thinking Process

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

Strategic Management
Strategic Planning Process
กระบวนการทำแผนกลยุทธ์


รหัส: UPC 044
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
หมายเหตุ: Strategic thinking, Strategic Positioning, Cautions in Execution process

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Enterprise Risk Management
รหัส: UPC 047
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
Upper Knowledge Executive Coach
- กรรมการโครงการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์
- Specialist ด้านการบริหารกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการบริหารการเงิน
หมายเหตุ: การบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

Strategic Innovation through Knowledge Management in Practice
สร้างนวัตกรรมที่แตกต่าง ด้วยการจัดการความรู้ (ภาคปฏิบัติ)


รหัส: UPC051
วันอบรม: 8-9 สิงหาคม 2554
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
และ
อ.สราวุฒิ พันธุชงค์
Chief Knowledge Officer
NOK Precision Component(Thailand)
หมายเหตุ: Innovation, Strategic management, Knowledge Management
8,400
ดูส่วนลดเพิ่ม
9,000
Course Preview

Systematic Thinking for effective problem solving and decision making
การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล


รหัส: UPC053
วันอบรม: 8 กรกฎาคม 2554
วิทยากร:
ดร.สมบุญ บุญญาวนิชย์
Upper Knowledge Executive Coach
ผู้คร่ำหวอดในการพัฒนากระบวนการคิด (Thinking System)เพื่อการแก้ไขปัญหา และบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
หมายเหตุ: การคิดอย่างเป็นระบบ, การสร้างทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ
4,200
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,500
Course Preview

Maximize Your Creative Thinking Power®
Enhance Creative Thinking, Better Problem Solving
เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน


รหัส: UPC 051
วันอบรม: 26 พฤศจิกายน 2554
วิทยากร:
อ.ธนัตถ์ จันทวาท
Upper Knowledge Brain Coach
“แชมป์อัจฉริยะข้ามคืน 2 สมัย” ล้านที่ 36 และ 49
หมายเหตุ: เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์, การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
4,200
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,500
Course Preview Crisis Management : Turnaround Strategy for Business Recovery
กลยุทธ์พลิกวิกฤต

รหัส: UPC 057
วันอบรม: 27 ธันวาคม 2554
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
•นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
•ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•อดีตสมาชิกวุฒิสภา
•อดีตที่ปรึกษาสำนักงาน ES
หมายเหตุ: Crisis Leadership, Strategic Positioning, Turnaround Strategy
4,200
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,500
Course Preview Value Innovations Strategy
Creative business development and AEC opportunities
กลยุทธ์รุก-รับ และโอกาสจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รหัส: UPC066
วันอบรม: 3 กันยายน 2555
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
•นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
•ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
•ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: Innovative thinking | Customer oriented planning | Creative business development
2,500
ดูส่วนลดเพิ่ม
2,900
Course Preview Negotiation Strategy
กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง

รหัส: UPC074
วันอบรม: 25 กรกฎาคม 2555
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
•นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
•ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
•ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: การเจรจาต่อรองโดยใช้แนวทางจิตวิทยา, Game Theory, ขั้นตอนในการเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จ
3,900
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,800
Course Preview 360o Strategy Formulation®
Crucial techniques and tools for smarter strategist
เทคนิคการคิดและวางกลยุทธ์

รหัส: UPC075
วันอบรม: 4 เมษายน 2555
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
•นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
•ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
•ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: Strategic Thinking | Strategy Formulation Skill
3,900
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,800
Course Preview 360o Strategy Formulation®
Crucial techniques and tools for smarter strategist
เทคนิคการคิดและวางกลยุทธ์

รหัส: UPC076
วันอบรม: 22 สิงหาคม 2555
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
•นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
•ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
•ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: Strategic Thinking | Strategy Formulation Skill
3,900
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,800
Course Preview 360o Strategy Formulation®
Crucial techniques and tools for smarter strategist
เทคนิคการคิดและวางกลยุทธ์

รหัส: UPC077
วันอบรม: 21 พฤศจิกายน 2555
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
•นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
•ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
•ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: Strategic Thinking | Strategy Formulation Skill
3,900
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,800
Course Preview Strategic Planning & Execution
กระบวนการทำ   
และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์

รหัส: UPC078
วันอบรม: 5 เมษายน 2555
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
•นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
•ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
•ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ:
3,900
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,800
Course Preview Strategic Thinking & Strategic Planning
การคิดและวางแผนเชิงกลยุทธ์

รหัส: UPC079
วันอบรม: 2 ตุลาคม 2555
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
•นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
•อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
•ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: Strategic Thinking, Strategic Planning Process
4,500
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,800
Course Preview Opportunity & Crisis
Big Impact from AEC+3 & EU Economy
เจาะลึกผลกระทบอาเซียน+3 และยุโรปต่อธุรกิจไทย
สัญญาณเตือนที่ใครอาจมองข้าม

รหัส: UPC081
วันอบรม: 15 มีนาคม 2555 (14.30-17.30)
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
•นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
•อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
•ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: วิเคราะห์เจาะลึก ผลกระทบต่อธุรกิจไทย รายอุตสาหกรรม
600
ดูส่วนลดเพิ่ม
800
Course Preview Value Innovations Strategy
Creative Business Development in AEC Opportunities and New World's Order


รหัส: UB2
วันอบรม: 11 พฤศจิกายน 2557
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
•นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
•ผู้เชี่ยวชาญและสมาชิกของ vision group ซึ่งทำแผนผุทธศาสตร์ให้กับองค์กร FELAC
หมายเหตุ: Strategic positioning | Creative business development
4,200
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,800
Course Preview Essential of Project Management
for Non-Project Manager

รหัส: UM4
วันอบรม: 8 สิงหาคม 2557
วิทยากร:
Dr. Thammanoon Hengsadeekul
Upper Knowledge Business Consultant
Former senior management from leading company in Real Estate Business and Modern Construction
หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Strategic Management
Essential Thinking and Planning Skills for Strategic Leaders


รหัส: UM5
วันอบรม: 15 กันยายน 2558
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
•นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
•อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
•ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: Strategic Management
4,200
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,800
Course Preview Management System
Business Tools & Must-know System for Modern Manager

รหัส: UM6
วันอบรม: 15 สิงหาคม 2557
วิทยากร:
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
Upper Knowledge Executive Consultant
- กรรมการโครงการและวิทยากรประจำ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์
- อาจารย์/วิทยากรด้านการบริหารกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการบริหารการเงิน ให้กับองค์กร และมหาวิทยาลั
หมายเหตุ: Management System
4,200
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,800
Course Preview Value Innovations Strategy
Creative Business Development in AEC Opportunities
กลยุทธ์รุก-ร&#
รหัส: SB2
วันอบรม: 16 มิถุนายน 2557
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
•นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
•ผู้เชี่ยวชาญและสมาชิกของ vision group ซึ่งทำแผนผุทธศาสตร์ให้กับองค์กร FELAC
หมายเหตุ: Strategic positioning | Creative business development
4,200
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,800
Course Preview Strategic Planning
Essential Thinking and Planning Skills for Strategic Leaders
ระบบคิดเชิงกลยุทธ์
รหัส: SB4
วันอบรม: 5 สิงหาคม 2557
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
•นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
•อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
•ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: Strategic Planning
4,200
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,800
Course Preview Essential of Project Management
for Non-Project Manager

รหัส: SM4
วันอบรม: 8 สิงหาคม 2557
วิทยากร:
Dr. Thammanoon
หมายเหตุ: Project Management
4,200
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,800
Course Preview Strategic Positioning
Wisely Outstanding Beyond Competition
การวางตำแหน่งเชิงกลยุŨ

รหัส: UM7
วันอบรม: 27 มกราคม 2558
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
•นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
•อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
•ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: Strategic Management
4,200
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,800
Course Preview Enterprise Risk Management
Ensure Business Continuity & Sustainable Growth

รหัส: UM9
วันอบรม: 23 มีนาคม 2558
วิทยากร:
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
Upper Knowledge Executive Coach
- กรรมการโครงการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์
- Specialist ด้านการบริหารกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการบริหารการเงิน
หมายเหตุ: การบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม, business continuity
4,200
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,800
Course Preview Strategic Management
Strategic Thinking and Planning Skills for Modern Leaders
การคิดและบริหารเชิงกลยุทธ์

รหัส: UM5i
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
•นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
•อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
•ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ:

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview Smart & Strategic Positioning
วางตำแหน่งดี  มีชัยไปกว่าครึ่ง


รหัส: UM10
วันอบรม: 22 ตุลาคม 2558
วิทยากร:
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
•นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในวงการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง
•อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
•ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: Strategic Positioning
4,500
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,800

อัตราค่าอบรม (บาท)
สมาชิก บุคคลทั่วไป
Course Preview Coach! For Sales :
Develop Sales Talent (Workshop)

รหัส: CFG 001
วันอบรม: 26 กุมภาพันธ์ 2552
วิทยากร:
คุณคม สุวรรณพิมล
Master Trainer of Coach for Goal
หมายเหตุ: Developing Sales TALENT, Attitude, Differentiation Strategy
3,756
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,173
Course Preview Sales Target Achievement
ศิลปะการขายให้ได้ยอด เมื่อต้องเผชิญกับสภาวะเศรษกิจที่ถดถอย

รหัส: BOS 004
วันอบรม: 17 กุมภาพันธ์ 2552
วิทยากร:
อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
หมายเหตุ: กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย, เทคนิคการเปิดใจ/ปิดการขาย
3,558
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview Coach! For Sales :
Develop Sales Talent (Workshop)

รหัส: CFG 001B
วันอบรม: 26 พฤษภาคม 2552
วิทยากร:
คุณคม สุวรรณพิมล
Master Trainer of Coach for Goal
หมายเหตุ: Developing Sales TALENT, Attitude, Differentiation Strategy
3,756
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,173
Course Preview Coach! For Sales :
Develop Sales Talent (Workshop)

รหัส: CFG 001C
วันอบรม: 20 สิงหาคม 2552
วิทยากร:
คุณคม สุวรรณพิมล
Master Trainer of Coach for Goal
หมายเหตุ: Developing Sales TALENT, Attitude, Differentiation Strategy
3,756
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,173
Course Preview Coach! For Sales :
Develop Sales Talent (Workshop)

รหัส: CFG 001D
วันอบรม: 19 พฤศจิกายน 2552
วิทยากร:
คุณคม สุวรรณพิมล
Master Trainer of Coach for Goal
หมายเหตุ: Developing Sales TALENT, Attitude, Differentiation Strategy
3,756
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,173
Course Preview Value Added Communication for Call Center
กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ CALL CENTERด้วย Creative Communication

รหัส: BOS 006
วันอบรม: 10 กุมภาพันธ์ 2552
วิทยากร:
อาจารย์พธูสิรี รัตนกาฬ
หมายเหตุ: Creative Communication, Customer Satisfaction
3,558
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview Tele-sales Management Workshop
เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์ให้สำเร็จ

รหัส: BOS 009
วันอบรม: 24 กุมภาพันธ์ 2552
วิทยากร:
อาจารย์ชนะ ก่อกิจกำธร
• ประสบการณ์การฝึกอบรมให้กับบริษัทชั้นนำกว่า 20 ปี
• Top Sales of Direct Sales Team at Diners Club/Citibank,1988
หมายเหตุ: Communication, Coaching, Motivation, Problem Solving
3,558
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview Cost Saving Marketing
การตลาดแบบต้นทุนต่ำ

รหัส: BOS 011
วันอบรม: 27กุมภาพันธ์ 2552
วิทยากร:
ดร. เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม
กรรมการผู้จัดการ บริษัท 40 เค แอนด์ พี จำกัด
หมายเหตุ: Low-cost Marketing Management, Increase Repurchase
3,558
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview Professional Sales Manager Skills
ศิลปะการเป็นผู้นำทีมขายอย่างมืออาชีพ

รหัส: BOS 012
วันอบรม: 3 มีนาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
หมายเหตุ: Sales Professional Skill, Sales Analysis, Motivation
3,638
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview

360 Degree Branding
การสร้างแบรนด์แบบ 360 องศา


รหัส: BOS 013
วันอบรม: 5 มีนาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์ปริญญา ชุมรุม รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC)
หมายเหตุ: Brand Positioning, Brand Identity, Brand Loyalty
3,638
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview Everybody is a Salesperson
สร้างวิญญาณนักขายเริ่มได้ที่ใจคุณ

รหัส: CFG 008
วันอบรม: 19 มีนาคม 2552
วิทยากร:
คุณคม สุวรรณพิมล
Master Trainer of Coach for Goal

หมายเหตุ: Successful person's attitude, Communication Skill, Motivation
3,756
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,173
Course Preview

Sales Promotion Strategy สร้างยอดขายด้วยกลยุทธ์ส่งเสริมการขาย


รหัส: BOS 019
วันอบรม: 30 มีนาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
หมายเหตุ: ส่งเสริมการขายกับผู้บริโภคอย่างไรให้ได้ผลสูงสุด, ทิศทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการส่งเสริมการตลาด
3,638
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview

Powerful Personality for Sales Professionals เสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่องานขาย


รหัส: BOS 020
วันอบรม: 31 มีนาคม 2552
วิทยากร:
ดร.สุกิจ บำรุง
หมายเหตุ: กลยุทธ์การสร้างความประทับใจอย่างเหนือชั้นกับลูกค้าและผู้ร่วมงาน
3,638
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview

English Communication for international retail store sale person
เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการเพิ่มยอดขายอย่างสูงสุด


รหัส: BOS 021
วันอบรม: 21 มีนาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์ภูเบศ สายธัญญโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการโชว์รูม (ประเทศไทย) บ. สยาม ไอ เค จำกัด ประวัติการศึกษา 8 ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 9 แอปเปิ้ล อินซ์ โพรดัก โพรเฟสชั่นแนล เซอติฟิเคต สหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ: ภาษาอังกฤษ และบทขาย ที่จำเป็นในการต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Tele-sales Management Workshop
ทักษะการอำนวยการขายทางโทรศัพท์เชิงปฏิบัติ


รหัส: BOS 024
วันอบรม: 1 เมษายน 2552
วิทยากร:
อาจารย์ชนะ ก่อกิจกำธร ประสบการณ์การฝึกอบรมให้กับบริษัทชั้นนำกว่า 20 ปี
หมายเหตุ: ประสบความสำเร็จการขายทางโทรศัพท์,การสร้างทีมขาย
3,638
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview

Efficiency Sales Planning การวางแผนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ


รหัส: BOS 029
วันอบรม: 22 เมษายน 2552
วิทยากร:
อาจารย์ปริญญา ชุมรุม * รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC)
หมายเหตุ: มุ่งสู่เป้าหมายของยอดขาย
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Internet Marketing Workshop Building marketing advantage in a networked economy


รหัส: BOS 030
วันอบรม: 23 เมษายน 2552
วิทยากร:
อาจารย์ฉัททวุฒิ พีชผล *จบการศึกษา MBA จาก Massachusetts Institute of Technology เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดด้าน ECommerce จาก MIT *มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี Customer Relationship Management สำหรับองค์กร ขนาดใหญ่
หมายเหตุ: Internet Marketing ,Workshop
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Service… Beyond the Satisfaction บริการอย่างไร... ให้ประทับใจกว่าที่คิด


รหัส: BOS 032
วันอบรม: 27 เมษายน 2552
วิทยากร:
อาจารย์ปริญญา ชุมรุม รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC)
หมายเหตุ: การให้บริการที่แตกต่าง,สร้างความประทับใจ
3,638
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview

Successful Sales Manager Technique
เทคนิคการเป็นผู้นำทีมขายให้ประสบความสำเร็จ


รหัส: BOS 042
วันอบรม: 28 พฤษภาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์ ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายในหลักสูตร การสื่อสาร การให้การบริการ ศิลปะการโน้มน้าวใจและจูงใจ CRM
หมายเหตุ: การนำทีมขายไปสู่จุดหมาย,การเข้าสู่จิตใจของนักขาย
3,638
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview

Internet Marketing
Building marketing advantage in a networked economy


รหัส: BOS 043
วันอบรม: 27 พฤษภาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์ฉัททวุฒิ พีชผล จบการศึกษา MBA จาก Massachusetts Institute of Technology เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดด้าน ECommerce
หมายเหตุ: เปิดโลกการทำการตลาดยุคใหม่ด้วย Internet Marketing
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Managing Through the Economic
การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ


รหัส: BOS 044
วันอบรม: 16 พฤษภาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์กิตติพันธ์ อาชาปราโมทย์ นเป็นผู้มีส่วนในการบริหารทีมขายที่ประสบ ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ
หมายเหตุ: เข้าใจถึงภาวะการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview Coach! For Sales :
How to make you become a professional sales (Workshop)

รหัส: CFG 001E
วันอบรม: 15 กรกฎาคม 2552
วิทยากร:
คุณคม สุวรรณพิมล
Master Trainer of Coach for Goal
หมายเหตุ: Developing Sales TALENT, Attitude, Differentiation Strategy
3,756
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,173
Course Preview

Improving Severice Quality and Service Standard
การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานงานบริการเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้าแบบยั่งยืน


รหัส: BOS 048
วันอบรม: 5 มิถุนายน 2552
วิทยากร:
อาจารย์จุลชัย จุลเจือ -อาจารย์พิเศษคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร -วิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน
หมายเหตุ: การสร้างวัฒนธรรมบริการ ,ข้อคิดในการบริหาร CRM ในงานบริการ
3,638
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview

Service Management Based on CRM
การบริหารระบบการให้บริการเชิงรุก บนพื้นฐานของ CRM


รหัส: BOS 049
วันอบรม: 10 มิถุนายน 2552
วิทยากร:
ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ ผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก MARRIOTT ROYAL GARDEN RESORTS GROUP รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 10 ปี
หมายเหตุ: การปฏิบัตต่อลูกค้า 1. ก่อนการขาย 2. ระหว่างการขาย 3. หลังการขาย
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Customer Complaint Management
พลิกอารมณ์โกรธลูกค้าสู่ความพึงพอใจ


รหัส: BOS 050
วันอบรม: 15 มิถุนายน 2552
วิทยากร:
ดร. สุรชัย โฆษิตบวรชัย • วิทยากรผู้ชำนาญการด้านงานขาย งานบริการ และการตลาด
หมายเหตุ: เทคนิคการเปลี่ยนจุดเดือดของลูกค้าให้เป็นความประทับใจในฉับพลัน
3,638
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview

Professional Tele-selling
ทักษะการขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ


รหัส: BOS 051
วันอบรม: 25 มิถุนายน 2552
วิทยากร:
คุณธีรพล แซ่ตั้ง ผู้เชี่ยวชาญด้าน - OPERATION EFFECTIVENESS >> - TELE – COMMUNICATION MARKETING
หมายเหตุ: นักขายทางโทรศัพท์มืออาชีพ,ทักษะการสร้างจริตในงาน TELE - SELLING
3,638
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview การให้บริการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Service)

รหัส: GTN 004
วันอบรม: 25 มิถุนายน 2552
วิทยากร:
อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ เป็นวิทยากรด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการทำงานให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมานานกว่า 10 ปี
หมายเหตุ: ค้นพบเป้าหมายในการบริการที่ยอดยี่ยม,ปัจจัยทั้ง 5 ของการบริการที่เป็นเลิศ
3,964
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,173
Course Preview Customer Insights
ขายตรงใจ เจาะสไตล์ลูกค้า

รหัส: UPC 020
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี
Executive Coach
หมายเหตุ: การทำความเข้าใจในรูปแบบพฤติกรรม 4 มิติ (DISC Model), ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของตนเอง, การอ่านสไตล์ของลูกค้า

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

Forever Fans® How to Gain Loyal Customers


รหัส: DST 023
วันอบรม: 25 Jun 2009
วิทยากร:
Mr. Kom Suwanpimon - Managing Director of AIM Research & Development Co.,Ltd, - Business Consultant - Author of many inspiration books and Columnist
หมายเหตุ: Learn the manner and posture of services
4,622
ดูส่วนลดเพิ่ม
5,136
Course Preview

Marketing Plan and Strategy


รหัส: DST 025
วันอบรม: 29 Jun 2009
วิทยากร:
Dr. Chaisomphol Chaoprasert Consultant and Lecturer in the field of Sales, Services, Human Resource Development and Marketing to both private and government offices and educationalinstitutes in Thailand
หมายเหตุ: Requirement of Effective Marketing Plan,Strategic Marketing Management
4,622
ดูส่วนลดเพิ่ม
5,136
Course Preview

Phone Skills for Debt Collection
ทักษะการติดตามหนี้ทางโทรศัพท์


รหัส: BOS 056
วันอบรม: 13 กรกฎาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและกฎหมาย บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย)จำกัด
หมายเหตุ: ใช้คำพูดอย่างไรจึงจะทำให้ลูกหนี้ยอมชำระหนี้,เราเก็บเงินได้และลูกหนี้ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรา
3,638
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview

The Art of Service for Customer Satisfaction
ศิลปะลีลาการบริการ และต้อนรับให้จับใจลูกค้า


รหัส: BOS 057
วันอบรม: 24 กรกฎาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี · ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขายโครงการ SPORTY HERO บ. มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด · วิทยากรรับเชิญจากภาครัฐและเอกชนชั้นนำ
หมายเหตุ: การจัดการกับสถานการณ์บริการที่ยุ่งยาก,การระดมสมองภาษาดอกไม้กับการระงับอารมณ์และความไม่พอใจในบริการ
3,638
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview

Creative Work for Effective Public Relations
การสร้างสรรค์ และผลิตงานประชาสัมพันธ์


รหัส: BOS 058
วันอบรม: 24-25 กรกฎาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์โศภชา เอี่ยมโอภาส ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์และศิลป์ของงานประชาสัมพันธ การศึกษา · ปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ: นำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน องค์การ สินค้า หรือบริการได้อย่างเหมาะสม
7,383
ดูส่วนลดเพิ่ม
7,490
Course Preview

Advance Business Negotiation
ศิลปะการเจรจาต่อรองขั้นสูง


รหัส: BOS 060
วันอบรม: 24 กรกฎาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์ไพบูลย์ เล็กสกุลชัย เป็นที่ปรึกษาธุรกิจและวิทยากร บรรยายด้านการขายและการตลาดให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำมากมาย เช่น CP Group, Siam Cement Group, BPB Thai Gypsum ฯลฯ
หมายเหตุ: Negotiation Process ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง,Communication Style รูปแบบการสื่อสาร
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Powerful Personality for Professional Executive
พัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหารสู่ภาพลักษณ์แห่งความเป็นมืออาชีพ


รหัส: BOS 061
วันอบรม: 25 สิงหาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์จิตติมา รักนาค · ผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช · วิทยากรบรรยายทั้งหน่วยงานภาครัฐบาลและบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทย
หมายเหตุ: บุคลิกภาพภายนอก,การพัฒนามาดนักธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมการแสดงออก
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

CRM&CEM in Action
การจัดการความสัมพันธ์และประสบการณ์ลูกค้าในสถานการณ์จริง


รหัส: BOS 062
วันอบรม: 27 สิงหาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์ปริญญา ชุมรุม รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC)
หมายเหตุ: หลัก 3 P’S เพื่อประสิทธิผลของโปรแกรม CRM,เทคนิคการหาลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเก่าด้วย CRM และ CEM
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA สำหรับ CEOs และ MBA สำหรับ CMOs (กูรูการตลาด)
รหัส: RU 001
วันอบรม: หลักสูตร 2 ปี เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์
วิทยากร:
-
หมายเหตุ: โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs : 225,000 บาท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CMOs (กูรูการตลาด) : 165,000 บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสตูร

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

การบริหารการขาย
แบบลีน
(Lean Sales Management)


รหัส: UPC 022
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
อ.ชิงชัย อิทธิอมรกุลชัย Executive Coach
หมายเหตุ: Sales Management, Lean Management

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

Sales Enhancement with CRM
การสร้างสัมพันธ์เพื่อเพิ่มยอดขาย


รหัส: UPC 023
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
อ.ชิงชัย อิทธิอมรกุลชัย Executive Coach
หมายเหตุ: Sales improvement, Sales strategy, CRM

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

Customer Experience Sales Management
การบริหารการขายเพื่อเพิ่มประสบการณ์เชิงบวกกับลูกค้า


รหัส: UPC 024
วันอบรม: In-house training
วิทยากร:
อ.ชิงชัย อิทธิอมรกุลชัย Executive Coach
หมายเหตุ: Customer Experience Management (CEM), Sales management

ดูส่วนลดเพิ่ม
Course Preview

Selling Strategies
กลยุทธ์การขายอย่างมืออาชีพ


รหัส: BOS 063
วันอบรม: 9 กันยายน 2552
วิทยากร:
อาจารย์สง่า อร่ามวิทย์ • อาจารย์พิเศษ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • อาจารย์พิเศษ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท อูโนวัน กรุ๊ป จำกัด • บรรยายและฝึกอบรมในองค์กรและบริษัทชั้นนำต่างๆ มากมายทั้งภาครัฐและเ
หมายเหตุ: การสร้างกำลังใจในการขาย (MOTIVATION) ,เคล็ดลับการเป็นนักขายที่มีประสิทธิภาพ
3,638
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview

Advance Professional Tele-Selling Skills
ทักษะการขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ


รหัส: BOS 064
วันอบรม: 24 กันยายน 2552
วิทยากร:
อาจารย์ไพบูลย์ เล็กสกุลชัย ประสบการทำงาน ท่านเป็นที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้กับบริษัทชั้นนำมากมาย เช่น * WISE Consultant (Thailand) Co.,Ltd. Southern Concrete Pile PLC., Thai Wire Product PLC ., SIKA (Thailand) Limited, Car Image (Lenso Alloy Whe
หมายเหตุ: เทคนิคการหาลูกค้าแบบ Chainless Customer ,เทคนิคการนำเสนอสินค้าด้วยหลัก FAB (Feature Benefit Advantage)
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Best Practice in Territory Management
การบริหารเวลาสำหรับการขายภาคสนามอย่างมืออาชีพ


รหัส: BOS 075
วันอบรม: 16 ตุลาคม 2552
วิทยากร:
อาจารย์กิตติพันธ์ อาชาปราโมทย์ • เคยตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายของหนังสือพิมพ์คมชัดลึกที่มีบทบาทในการบริหารงานขายของหนังสือพิมพ์จนสามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 3 ด้วยประสบการณ์ทำงานกว่า 16 ปีด้านการขายและการตลาดในบริษัทชั้นนำระดับประเทศ
หมายเหตุ: ขั้นตอน 10 ประการในการขาย,จรรยาบรรณของนักขาย
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Value Added Services with Call Center
การสร้างมูลค่าเพิ่มการบริการด้วย Call Center


รหัส: BOS 076
วันอบรม: 22 ตุลาคม 2552
วิทยากร:
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการงานบริการ (CALL CENTER) • ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำหลักสูตรและบรรยายให้กับผู้ประกอบการ SMES ด้านประสบการณ์การบรรยาย
หมายเหตุ: กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้า : Call Center เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
3,638
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview

Body Language Skills for Sales Professional
ภาษากายสำหรับนักขาย


รหัส: BOS 077
วันอบรม: 12 พฤศจิกายน 2552
วิทยากร:
อ.อมร ถาวรมาศ ประธานกรรมการ บริษัท เอ.ที. โปรเฟสชั่น จำกัด ซึ่งให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการขาย-การตลาด และการมี-การใช้ การจำหน่ายระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกระดับ
หมายเหตุ: คุณสมบัติและความรู้ของพนักงานขาย ,การเรียนรู้เรื่อง “ภาษากาย” กับ สิ่งที่ “นักขาย” พึงปฏิบัติ
3,638
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview

Effective Marketing Plan for Services
การเขียนแผนการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ (ธุรกิจบริการ)


รหัส: BOS 079
วันอบรม: 17 พฤศจิกายน 2552
วิทยากร:
อาจารย์ปริญญา ชุมรุม ปัจจุบันท่านดำรงตำแหนางรองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท นาโนเซิร์ช จำกัด และบริษัท ดรีมเบส อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด
หมายเหตุ: โครงสร้างและรูปแบบของแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ,การประเมินและวัดผลแผนการตลาด
3,638
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview

Selling Strategies in Economic Downturn การสร้างยอดขายเมื่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย


รหัส: BOS 097
วันอบรม: 21 มกราคม 2553
วิทยากร:
อาจารย์ ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์ • ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายในหลักสูตร การสื่อสาร การให้การบริการ ศิลปะการโน้มน้าวใจและจูงใจ CRM การขาย • การตลาด และการเจรจาต่อรอง ทั้งธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ
หมายเหตุ: WORKSHOP “การเปิดใจลูกค้าก่อนการขายสินค้าและบริการ” ,เทคนิค “การนำเสนอขาย” เมื่อเศรษฐกิจหดตัว
3,638
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,745
Course Preview

Effective Supplier Management การบริหารการจัดการ Supplier อย่างมีประสิทธิภาพ


รหัส: BOS 100
วันอบรม: 28 มกราคม 2553
วิทยากร:
อาจารย์พัชราวัลย์ ณรงค์รักษ์ • ที่ปรึกษาฝ่ายจัดซื้อ การพัฒนาสินค้า และการบริหารงานโครงการ Thai Hospital Product Ltd. • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการจัดซื้อ และ Supply Chain ให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำ
หมายเหตุ: ความสำคัญของ Supplier Management ,การประเมิน supplier (Supplier Evaluation)
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Product Positioning Strategy for Value Based Selling กลยุทธ์การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการขาย


รหัส: BOS 101
วันอบรม: 11-12 มกราคม 2553
วิทยากร:
อาจารย์ไพบูลย์ เล็กสกุลชัย • เป็นที่ปรึกษาธุรกิจและวิทยากร บรรยายด้านการขายและการตลาดให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำมากมาย เช่น CP Group, Siam Cement Group, BPB Thai Gypsum ฯลฯ
หมายเหตุ: ภาพรวมของกลยุทธ์การตลาด 4Ps,การสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งและความสำคัญ
9,523
ดูส่วนลดเพิ่ม
9,630
Course Preview

Coordination for Successful Work การประสานงานความร่วมมือในการทำงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร


รหัส: BOS 102
วันอบรม: 18 กุมภาพันธ์ 2553
วิทยากร:
อาจารย์จิตติมา รักนาค • วิทยากรที่ปรึกษาการจัดทำมาตรฐานคุณภาพงานบริการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต • วิทยากรบรรยายทั้งหน่วยงานภาครัฐบาลและบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทย
หมายเหตุ: ทักษะการสื่อสารภายในองค์กร (การสื่อสารในแผนกเดียวกัน/การสื่อสารข้ามแผนก)
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Marketing for Non-Marketer การพัฒนาความรู้ด้านการตลาดสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการตลาด


รหัส: BOS 104
วันอบรม: 26 มกราคม 2553
วิทยากร:
อาจารย์ปริญญา ชุมรุม รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการค้า - การลงทุนแผนใหม่ (ITDC)
หมายเหตุ: ภาพรวมทางการตลาด (Overview Marketing) ,ความแตกต่าง ผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation)
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Customer Complaint & Service Management Workshopเรียนรู้การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้าและการให้บริการอย่างมืออาชีพ


รหัส: BOS 105
วันอบรม: 5 กุมภาพันธ์ 2553
วิทยากร:
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี ประสบการณ์การทำงาน • ผู้จัดการ ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษัทในเครือ โอสถสภา • ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บมจ. เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น
หมายเหตุ: เทคนิคการต้อนรับด้วยการจัดการความรู้สึกของลูกค้า,กระบวนการในการดำเนินการฟื้นฟูความรู้สึกของลูก
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Best Practice in Territory Management การบริหารเวลาสำหรับการขายภาคสนามอย่างมืออาชีพ


รหัส: BOS 107
วันอบรม: 12 กุมภาพันธ์ 2553
วิทยากร:
อาจารย์กิตติพันธ์ อาชาปราโมทย์ ประสบการทำงาน • ผู้อำนวยการฝ่ายขายของหนังสือพิมพ์คมชัดลึกมีบทบาทในการบริหารงานขายของหนังสือพิมพ์จนสามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 3 ด้วยประสบการณ์ทำงานกว่า 16 ปีด้านการขายและการตลาด
หมายเหตุ: ทัศนคติและเป้าหมายในชีวิต ,ขั้นตอน 10 ประการในการขาย
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

IMC Management for Sales Increasing เทคนิคการตลาดเพื่อเข้าถึงลูกค้าและสร้างยอดขายแบบครบวงจร


รหัส: BOS 108
วันอบรม: 16 กุมภาพันธ์ 2553
วิทยากร:
อาจารย์ปริญญา ชุมรุม รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการค้า - การลงทุนแผนใหม่ (ITDC)
หมายเหตุ: การวางกลยุทธ์การใช้เครื่องมือ IMC แบบ 360 องศา อย่างมีประสิทธิภาพ
4,708
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview Smart Sales Coaching Tactics®
Coaching top sales to top sales manager

รหัส: UPC 031
วันอบรม: 18 มิถุนายน 2553
วิทยากร:
อ.วิเชียร Upper Knowledge Executive Coach
อดีตผู้อำนวยการสายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ Modernform Group PCL.
หมายเหตุ: Sales management, sales coaching, sales professional skill
3,700
ดูส่วนลดเพิ่ม
3,900
Course Preview

Sales and People Manangement
บริหารขาย บริหารคนอย่างมืออาชีพ


รหัส: BOS 002A
วันอบรม: 1 มิถุนายน 2553
วิทยากร:
ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา การศึกษา •บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย •พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ •ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจ จากสหรัฐอเมริกา ( PhD in Management, American University of Human Sciences, USA ) ตำแหน่งปัจจุบัน •รองผู้
หมายเหตุ: Sales and People Management
4,715
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview CRM through CEM in Action
การจัดการความสัมพันธ์และประสบการณ์ลูกค้าในสถานการณ์จริง

รหัส: BOS 002B
วันอบรม: 22 มิถุนายน 2553
วิทยากร:
อาจารย์ปริญญา ชุมรุม การศึกษา • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) M.B.A. (Marketing) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา) B.A. Communication Arts (Advertising) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ทำงาน •
หมายเหตุ: CRM through CEM in Action
4,715
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

Telesales and Service over the telephone
การขายและการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ


รหัส: BOS 002C
วันอบรม: 22 มิถุนายน 2553
วิทยากร:
อาจารย์ ดร. อนุชิต ศิริกิจ Education • Certified Professional Marketer (CPM.-Asia Pacific). Asia Pacific Marketing Federation(APMF). Singapore • Doctor’s degree in Marketing (D.B.A.-Marketing). Nova Southeastern University, Florida,USA • Master’s degr
หมายเหตุ: Telesales and Service over the telephone
4,715
ดูส่วนลดเพิ่ม
4,815
Course Preview

IMC Management for Sales Increasing
เทคนิคการตลาดเพื่อเข้าถึงลูกค้าและสร้างยอดขายแบบครบวงจ

รหัส: BOS 002D
วันอบรม: 24 มิถุนายน 2553
วิทยากร:
อาจารย์ปริญญา ชุมรุม รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการค้า - การลงทุนแผนใหม่ (ITDC)
หมายเหตุ: IMC Management for Sales Increasing

4,715