หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
เจาะลึก “ภาษีอากรด้านบุคลากร และสวัสดิการพนักงาน” อบรมรุ่นที่2(อบรมไปแล้ว หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com) Share
ต.ค. 2551
สุดยอดกลยุทธ์การวางแผน สวัสดิการพนักงานที่คุณต้องรู้
“พนักงาน” ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งขององค์กร ดังนั้น ขวัญและกำลังใจของพนักงาน จึงเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ได้ให้ความสำคัญ หลายองค์กรจึงจัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ มากมาย ทั้งสวัสดิการที่ให้กับกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทั่วไป เช่น การจัดรถรับ-ส่งให้พนักงาน, การให้พนักงานกู้ยืมเงินบริษัท, การให้สิทธิในการซื้อสินค้าของบริษัทได้ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด, การพาพนักงานไปเที่ยว/ทัศนาจร ประจำปี ใน/ต่างประเทศ, ค่าใช้จ่ายในการจัดกีฬาประจำปี จัดงานปีใหม่ จัดงานครบรอบของบริษัท, รถยนต์นั่งประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม การเป็นสมาชิกสนามกอล์ฟ สปอตคลับของกรรมการหรือผู้บริหาร เป็นต้น
อย่าปล่อยให้คำถามเหล่านี้คาใจคุณ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากสวัสดิการ
- ถือเป็นประโยชน์เพิ่มของพนักงาน และต้องนำไปเสียภาษีบุคคลธรรมดาหรือไม่?
- ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีของบริษัทได้หรือไม่?
- สามารถขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่?
- กรณีใดมีภาษีขาย กรณีใดได้รับยกเว้น?
- การคำนวณฐานภาษี จุดรับผิดเกิดขึ้นเมื่อใด?

ขอเชิญมาไขปัญหาเหล่านี้ กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมสรรพากร เจาะลึกทุกแง่มุม ประเด็นปัญหาภาษีอากรเกี่ยวกับ บุคลากร และสวัสดิการต่างๆของบริษัท เพื่อความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
รีบสมัครก่อนเต็ม รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ซักถามข้อสงสัยกับวิทยากรอย่างเต็มที่

หมวด บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
รหัสหลักสูตร UPT 001A
วัน-เวลา เวลา 09.00 – 16.30 น.
สถานที่ ชั้น 7 อาคารสาธรธานี1 ถ.สาทรเหนือ (ศูนย์ศึกษาสาทรธานี ม.รังสิต)

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อ.พีรพัชร ครุฑโภไคย

นิติกร 8ว.ผู้อำนวยการส่วนอุทธรณ์ 2

สำนักอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร
1.ผู้จัดการบัญชี / ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี / หัวหน้าแผนกบัญชี / พนักงานบัญชี
2.ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล / ผู้ช่วยผู้จัดการ / หัวหน้าแผนก / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
3.ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล / บริษัทจัดหางาน
4.ผู้สนใจทั่วไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การวางแผนภาษีอากรด้านบุคลากร และสวัสดิการพนักงาน
2. เพื่อลดภาระภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรและสวัสดิการพนักงาน
รายละเอียดหลักสูตร
เจาะลึกประเด็นภาษีด้านบุคลากร และสวัสดิการพนักงาน - เงินพิเศษ เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ค่าวิชาชีพ - ค่าน้ำมันรถรายเดือน หรือนำบิลมาเบิก - การได้อยู่บ้านที่นายจ้างจัดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย - สิทธิในการใช้น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ฟรี ในบ้านพักพนักงาน - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน ค่าที่พัก กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่ - เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน กรณีบริษัทอยู่ต่างจังหวัดหรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด - จัดรถรับส่งให้พนักงาน โดยรับตามจุดต่างๆ หรือรับถึงที่พัก - ค่าซ่อมรถของพนักงาน - อาหาร เครื่องดื่ม ที่พนักงานได้รับในระหว่างปฏิบัติงาน - พนักงานได้รับผ้าเพื่อนำไปตัดเครื่องแบบพนักงาน - พนักงานได้รับเครื่องแบบพนักงาน - โบนัสจากการขาย - ให้พนักงานกู้ยืมเงินบริษัท โดยไม่คิดดอกเบี้ย - ให้พนักงานเบิกเงินเดือนล่วงหน้า โดยไม่คิดดอกเบี้ย - ค่าเบี้ยประกันที่บริษัทจ่ายให้ - ค่าพิมพ์นามบัตรให้พนักงาน - สิทธิในการซื้อสินค้าของบริษัทได้ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด - ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมพนักงาน - กระเช้าเยี่ยมพนักงานป่วย - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน บิดามารดา คู่สมรส บุตร - เงินช่วยค่าคลอดบุตรของพนักงาน - เงินช่วยงานบวช - เงินช่วยงานฌาปนกิจศพของพนักงาน คู่สมรส บิดามารดา บุตร - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานปีใหม่ประจำปี - รางวัลที่พนักงานได้รับจากการจับฉลากปีใหม่ของบริษัท - ค่าใช้จ่ายในการจัดกีฬาประจำปี - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานครบรอบบริษัท - ของขวัญวันเกิดพนักงาน - ค่าจัดเลี้ยงวันเกิดพนักงาน - ค่าเลี้ยงส่งพนักงานที่ลาออก - บริษัทพาพนักงานไปเที่ยว/ทัศนาจร ประจำปี ใน/ต่างประเทศ - ค่าใช้จ่ายของพนักงานในการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อท่องเที่ยว - ค่าใช้จ่ายของพนักงานในการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อศึกษาดูงาน - ให้ทุนการศึกษากับพนักงาน โดยมี/ไม่มีเงื่อนไขให้กลับมาทำงานต่อ - เงินช่วยการศึกษาบุตรพนักงาน - การจ่ายเงินให้ลูกจ้างที่ไปทำงานในต่างประเทศ - เงินช่วยเหลือค่าเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด/ต่างประเทศ - รถยนต์นั่งประจำตำแหน่งผู้บริหาร ใช้ใน/นอกเวลางาน - เบี้ยประชุมกรรมการ - พนักงานได้รับโบนัสประจำปี โดยคำนวณจากกำไรสุทธิเมื่อสิ้นรอบบัญชี - ได้เป็นสมาชิกสนามกอล์ฟ สปอตคลับ - บริษัทออกภาษีบุคคลธรรมดาให้พนักงาน - การให้หุ้นบริษัท/ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นในราคาต่ำ - พนักงานได้รับรางวัลจากการทำงานมานาน เช่น ประกาศนียบัตร เงิน ทอง - บำเหน็จ บำนาญ เงินชดเชยที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียว เมื่อออกจากงาน - เงินชดเชยที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีออกจากงาน พร้อมตอบข้อซักถามจากผู้เข้ารับการอบรม
ดูภาพบรรยากาศการอบรม รุ่นที่ 1 คลิกที่นี่


อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 0.00 60.00 2,000.00 1,940.00
สมาชิก
Upper Knowledge รับส่วนลด 10%
0.00 0.00 54.00 1,800.00 1,746.00 90
หมายเหตุ :
ราคานี้รวมเอกสารประกอบ อาหารกลางวัน อาหารว่างเช้า-บ่าย
- อาหารว่าง จากครัวการบินไทย
ค่าใช้จ่ายในการอบรมกับเรา ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีของบริษัทได้ถึง 200%


++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
- สมาชิกที่ชำระเงินภายในวันที่ 15/10/08 (Early bird) หรือ

- สมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป จะได้รับคะแนน bonus เพิ่มท่านละ
35
- สมาชิก VIP หรือ

- สมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป และชำระเงินภายในวันที่ 15/10/08 จะได้รับคะแนน bonus เพิ่มท่านละ
70
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารกรุงเทพ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 855-0-17243-4 หรือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 738-2-40507-7

2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด
185 ถ.วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3-0330-2079-3) - บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด มิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81/1 แห่งประมวลรัษฎากร - ผู้เข้ารับการอบรมที่ต้องการเก็บชั่วโมงCPD ในวันอบรม กรุณาลงทะเบียนเรียนก่อนเวลา 9.00 น. พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงในวันอบรม มิฉะนั้นจะไม่สามารถเก็บชั่วโมงCPD ได้ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นับชั่วโมงให้ ตามที่เข้ารับการอบรมจริงเท่านั้น - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
- ส่วนลด 10% สำหรับสมาชิก Upper Knowledge - รับคะแนน Upper Rewards เพิ่มอีก 35คะแนน
สำหรับสมาชิกที่ชำระเงินภายในวันที่ 15/10/08 (Early bird) หรือสมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป

ลงทะเบียนง่าย...แถมได้ส่วนลด พร้อมคะแนนสะสม เพียง
1. สมัครสมาชิกUpper Knowledge
2. กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่ข้างท้ายหลักสูตร แล้วคลิก ยืนยัน หรือ fax ใบสมัครมาที่ 02-913-2009
3. เสร็จเรียบร้อย ระบบจะส่งใบยืนยันและสำรองที่นั่งอบรม ให้คุณทาง email

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line