หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Total Coaching : An Effective Tool for Line Managers Share
ส.ค. 2551

     หน้าที่ที่สำคัญของผู้นำองค์กร ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน คือ การนำพาองค์กรหรือหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ให้ทันการณ์กับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในโลกธุรกิจปัจจุบัน โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจและความสามารถของพนักงานในองค์กรนั้นๆ พนักงานหรือบุคลากรทั้งหมดจึงจัดเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร ผู้นำองค์กร ผู้บริหารหรือหัวหน้างานจึงมีอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญคือการเป็นผู้สอนงาน (Coach) ให้แก่พนักงานในองค์กร เพื่อเสริมสร้างหลักประกันความสำเร็จและสร้างโอกาสความก้าวหน้าขององค์กรในอนาคต

     การสอนงาน (Coaching) เป็นระบบการบริหารเชิงพัฒนาการ จัดเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพยั่งยืนในการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากรและสร้างทีมงาน การสอนงานไม่ได้หมายถึงการถ่ายทอดความรู้หรือบอกถึงวิธีการทำงานเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การให้กำลังใจ และให้โอกาสในการทำงานให้ดีขึ้น การสอนงานเป็นวิธีการที่จะช่วยให้บุคลากรประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างเป็นอิสระ มีความสามารถในการวิเคราะห์ ตัดสินใจอย่างเหมาะสมสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างโดดเด่น และสามารถรับมือกับปัญหาได้ด้วยตนเอง การสอนงานช่วยค้นหาศักยภาพภายในของบุคลากร ค้นหาพลังบวกและกระตุ้นจูงใจให้นำออกมาใช้อย่างเหมาะสม สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งกับตัวบุคลากรนั้นๆ กับตัวผู้สอนงาน (Coach) และกับองค์กร เสริมสัมพันธภาพและความไว้วางใจระหว่างผู้สอนงานและบุคลากร สร้างความสำเร็จร่วมกัน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Teamwork) เพิ่มความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และยังเป็นการสร้างบรรยากาศขององค์กรแห่งการเรียนรู้ขึ้นได้อีกด้วย

     ผู้นำองค์กร ผู้บริหารหรือหัวหน้างานจึงจำเป็นต้องเรียนรู้หลักวิธีการในการสอนงานและหลักจิตวิทยาในการสอนงาน การเชื่อมสัมพันธภาพและสร้างความไว้วางใจ เพื่อสามารถสอนงานให้ลูกน้องเกิดการเรียนรู้ได้อย่างง่าย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ทั้งยังจะช่วยพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ สร้างศรัทธา เป็นที่พึ่งของลูกน้องและเป็นที่ต้องการขององค์กรหมวด งานอดิเรกและวิชาชีพ
รหัสหลักสูตร UPC 008
วัน-เวลา เวลา 2 วัน (9.00-16.00) น.
สถานที่ On site

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี

Executive Coach
ผู้นำองค์กร ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน ที่ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรผ่านกระบวนการสอนงาน ให้คำแนะนำปรึกษาและสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้ร่วมกัน
วัตถุประสงค์
- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจความหมายของการสอนงาน และบทบาทของผู้สอนงาน ในการบริหารจัดการ
- ประเมิน Coaching style ของตนเองโดยใช้แบบทดสอบ และทำความเข้าใจในความเหมาะสมของแต่ละสไตล์
- เข้าใจหลักการที่สำคัญของการสอนงาน รวมทั้งความเชื่อ ค่านิยมของผู้สอนงานที่มีประสิทธิภาพ
- เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นและเทคนิคในการสอนงาน รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้โดยฝึกปฏิบัติใน workshop
- ประเมินคุณลักษณะบุคคลโดยใช้แบบทดสอบ (DISC Model) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจทางด้านบุคลิกภาพบุคคล นำไปสู่การปรับรูปแบบการสอนงานและพฤติกรรมให้เหมาะกับบุคลากรผู้ได้รับการสอนงานนั้นๆ
- เรียนรู้ขั้นตอนของการสอนงาน และ สามารถจัดทำ Action Plan ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบุคลากร (Employee Performance Goal) และเป้าหมายขององค์กร (Organization Performance Goal)
รายละเอียดหลักสูตร

     หลักสูตรนี้ออกแบบมาโดยใช้เนื้อหาและรูปแบบการอบรมที่ทันยุค ประกอบกรณีศึกษาเชิงธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสอนงาน และบทบาทของผู้สอนงาน โดยผสมผสานความรู้ทางวิชาการ เช่น

- ทักษะและเทคนิคการสอนงาน
- กระบวนการปฏิบัติ
- วิธีการให้คำปรึกษาแนะนำและการให้ Feedback ที่เหมาะสม และ
- ความรู้เชิงจิตวิทยา เช่นความเข้าใจทางด้านบุคลิกภาพ การสังเกตพฤติกรรม การสร้างความไว้วางใจ การปรับพฤติกรรมให้เหมาะกับบุคลากรผู้ได้รับการสอนงาน

เพื่อเป็นแนวทางที่ผู้สอนงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามสถานการณ์ ลักษณะบุคคล และลักษณะขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วันที่ 1
Module 1 : บทนำ

Module 2 : การพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนงาน (Coaching Skills Development)

วันที่ 2
Module 2 : การพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนงาน (ต่อ)

Module 3 : กระบวนการสอนงาน (Coaching Process)

สนใจรายละเอียด Module และวิธีการฝึกอบรม
ติดต่อขอข้อมูลได้ที่  Training Solutions Dept.
Upper Knowledge Co.
Ltd. 02-730-5589
089-129-8989

วิทยากร
อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี
* Upper Knowledge Executive Coach
* ผู้เชี่ยวชาญในการดึงศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยเทคนิค การประเมินบุคลิกภาพและการ coaching
* ผ่านประสบการณ์ทำงานมามากกว่า 20 ปีในสายปฏิบัติการและการบริหารกับบริษัทข้ามชาติ บริษัทไทย รวมทั้งรัฐวิสาหกิจอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet TBD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TBD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ :
กรุณาติดต่อ Tel.089-129-8989, 02-730-5589
info@upperknowledge.com


++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารกรุงเทพ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 855-0-17243-4 หรือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 738-2-40507-7

2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้ - กรุณาติดต่อเพื่อตกลงในรายละเอียด เรื่อง หลักสูตร วันเวลา สถานที่ และอัตราค่าอบรมพิเศษ -
Hotline Tel. 089-129-8989

info@upperknowledge.com

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
- เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้ - กรุณาติดต่อ Upper Knowledge เพื่อตกลงในรายละเอียด เรื่อง หลักสูตร วันเวลา สถานที่ และอัตราค่าอบรมพิเศษ - Contact: Upper Knowledge 089-129-8989, 02-730-5589
info@upperknowledge.com

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line