หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Upper Manager® Essential leadership & supervisory skills for new managerทักษะบริหาร สำหรับหัวหน้ายุคใหม่ Share
พ.ย. 2557

ถึงเวลาต้องบริหารคนแล้ว

ทักษะบริหาร  สำหรับหัวหน้ายุคใหม่

     ตำแหน่งผู้จัดการ/หัวหน้างาน เป็นกุญแจที่สำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจและความก้าวหน้าขององค์กร บทบาทหลักที่สำคัญของหัวหน้างานคือการเป็นผู้ประสานระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน เป็นตัวกลางที่จะนำนโยบายจากฝ่ายบริหารไปแปลงให้เป็นแนวทางเชิงปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมาย อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการ ดูแลและ “นำ” พนักงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งส่งผลต่อผลงานและพฤติกรรมของพนักงาน 

     ท่ามกลางกระแสธุรกิจยุคใหม่ที่แข่งขันรุนแรงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  หัวหน้างานยุคใหม่จึงต้องมีทั้งความเก่งในตัวงานที่ตนรับผิดชอบ   เก่งการบริหารทำงานผ่านผู้คน    และดูแลประสานประโยชน์ให้องค์กร     หัวหน้างานยุคใหม่จึงต้องมีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ทักษะสำคัญ 3 ด้านซึ่งก็คือ 
     
     การบริหารตนเอง (Self Mastery) 
     การบริหารทีม (Team Management)  และ
     การบริหารผลงาน (Performance Management)

เพื่อยกระดับความสามารถและสร้างประสิทธิภาพในตนเอง

     หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้จัดการ/หัวหน้างานยุคใหม่ เข้าใจในคุณลักษณะของตนเองและผู้อื่น  เรียนรู้เทคนิคการเป็นผู้จัดการ/หัวหน้างานที่ทรงประสิทธิผล จากแนวคิดและการปฏิบัติ  ผ่านทางกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้    การทำแบบประเมิน อภิปรายกลุ่ม และกรณีศึกษา สามารถนำเอาหลักการและความเข้าใจเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในได้อย่างเหมาะสม เพิ่มขีดความสามารถของตนและทีมงานหมวด ภาวะผู้นำ/บุคลิกภาพ/การสื่อสาร
รหัสหลักสูตร UM1
วัน-เวลา เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ on site

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
Upper Knowledge Executive Coach
ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน รวมทั้งผู้ที่สนใจพัฒนาตัวเองในด้านการบริหารจัดการ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวเป็นผู้บริหารในอนาคต
วัตถุประสงค์
* เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้า และความคาดหวังจากองค์กร
* เรียนรู้และเข้าใจในคุณลักษณะพฤติกรรมของตนและแนวทางการบริหารพัฒนาตนเอง
* พัฒนาแนวคิดการบริหารทีมแนวใหม่จากคุณค่าของความแตกต่าง
* เรียนรู้ความสำคัญของการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ และบริหารความขัดแย้ง
* เรียนรู้ทักษะการบริหารงานที่สำคัญเพื่อสร้างผลสำเร็จในงาน
รายละเอียดหลักสูตร
หัวข้อหลักในการอบรม

Day 1: 
Role of Manager & Effective Communication with WorkStyle DISC (Personality Decoder)
ทำไมต้องมี  “ผู้จัดการ”(Why Manager?)
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานยุคใหม่  (Role)
การเข้าใจลักษณะพฤติกรรมของตนเอง (Knowing Self)
การบริหารตนเอง (Self Mastery)
คุณลักษณะบุคคลใน 4 รูปแบบ (WorkStyle DISC Model) 
เทคนิคการวิเคราะห์ คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้อื่น (Reading Others)

Day 2: 
Leadership & Supervisory
การสร้างแรงจูงใจจากภายในตนเอง (Self Motivation)
การบริหารทีม (Team Management)
   - บริหารความแตกต่าง (Manage Diversity)
   - สร้างความไว้วางใจและบรรยากาศของการร่วมมือกัน (Trust and and Cooperative Atmosphere) 
   - การสื่อสารอย่างรับผิดชอบ (Responsible Communication)
   - สร้างแรงจูงใจ (Motivation)
   - การสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching and Feedback)
   - จัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Effective Conflict Handling)
   - การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
การบริหารผลงาน (Performance Management)
   - การกำหนดเป้าหมาย และการวางแผนงาน (Target Setting and Planning)
   - การมอบหมาย ติดตาม และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Delegation Follow Up and Continuous Improvement)
   - การแก้ปัญหา ตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)
   - การบริหารทรัพยากร (Resource Management)
   - การบริหารเวลา (Time Management)
อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet Pls call 0891298989 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pls call 0891298989 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ :


++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
- 0
-
0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 738-2-40507-7
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip
พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ Fax no. 02-730-5509
หมายเหตุ
สำหรับส่วนลดพิเศษ อาทิ
* ส่วนลดพิเศษเฉพาะกลุ่มหรือสมาคม
กรุณาโทรติดต่อ Upper Knowledge Hotline 02-730-5589, 089-129-8989
* ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด
เลขที่ 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้นที่ 17
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010-555-104-0941

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่

  Download: โบรชัวร์
PROMOTION
Contact Upper Knowledge Hotline 089-129-8989
info@upperknowledge.com

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line