หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Effective Link Between Performance and Rewards Management Systemsการเชื่อมโยงระบบบริหารผลงานกับค่าตอบแทนอย่างมีประสิทธิผล Share
ส.ค. 2551

   ปัจจุบัน องค์กรจำนวนมากนำแนวคิดการบริหารผลงาน (Performance Management) และสมรรถนะบุคลากร มาใช้ในองค์การ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กร สู่หน่วยงาน และบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร สู่การปฏิบัติที่เป็นจริง และเพื่อการพัฒนาผลงาน และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร หน่วยงาน และองค์การโดยรวม เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องและเอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของการบริหารผลงาน และสมรรถนะบุคลากรจะเกิดขึ้นได้ ปัจจัยที่สำคัญอันหนึ่ง คือ ความสามารถในการนำผลการประเมินผลงานและสมรรถนะของบุคลากร มาใช้กำหนดค่าตอบแทนจูงใจได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากการประเมินผลงาน สมรรถนะบุคลากร กับค่าตอบแทนจูงใจในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการขึ้นเงินเดือนประจำปี เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจ ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานและประสิทธิผลขององค์กร

   คำถามที่มักเกิดขึ้นคือ ทำอย่างไรให้ระบบการบริหารผลงาน ระบบสมรรถนะบุคลากร และระบบค่าตอบแทนจูงใจ จะสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถจูงใจพนักงานให้ทุ่มเททำงาน และพัฒนาตนเองเพื่อบรรลุภารกิจขององค์กรได้ ซึ่งผู้บริหารขององค์การและผู้เกี่ยวข้อง จะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน มีเหตุมีผล เป็นธรรม และเหมาะสมสอดคล้องกับความเข้าใจของบุคลากรส่วนใหญ่ในองค์กร รวมถึงมีเทคนิค วิธีการ และความสามารถในการถ่ายทอดหลักเกณฑ์เหล่านั้นแก่บุคลากรในองค์การได้หมวด การลดต้นทุน / Cost Reduction
รหัสหลักสูตร UPC 012
วัน-เวลา เวลา -- น.
สถานที่ --

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
คุณสุวิช นุกูลสุขศิริ
Upper Knowledge HR Professional
ผู้เชี่ยวชาญการบริหารค่าจ้างเงินเดือน และบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสบการณ์มากมายในการวางระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือน การสำรวจค่าจ้าง วางโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารผลงาน และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
วัตถุประสงค์
1. สร้างความเข้าใจในแนวคิดและหลักการบริหารผลงาน สมรรถนะบุคลากร และการบริหารค่าตอบแทน รวมถึงตัวแบบความสัมพันธ์ของ 3 ระบบงานหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. เรียนรู้เครื่องมือ กระบวนการ เทคนิค วิธีการต่างๆในการบริหารผลงาน สมรรถนะบุคลากร และค่าตอบแทน
3. สามารถนำผลการประเมินผลงานและสมรรถนะของบุคลากร มาใช้กำหนดค่าตอบแทนจูงใจได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการขึ้นเงินเดือนประจำปี
4. แลกเปลี่ยนบทเรียน ประสบการณ์ ในแนวทางการบริหารผลงาน สมรรถนะของบุคลากร และค่าตอบแทนจูงใจ เทคนิควิธีการต่างๆที่ได้ผล รวมถึงแนวทางการสื่อความกับบุคลากรในองค์การกับผู้เข้าร่วมสัมมนา และวิทยากร
รายละเอียดหลักสูตร

1. ตัวแบบความสัมพันธ์ของ 3 ระบบงานหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคล และผลกระทบต่อเป้าหมายและประสิทธิผลองค์การ

2. แนวความคิด หลักการ เครื่องมือ และกระบวนการ
- ระบบบริหารผลงาน (Performance Management System)
- ระบบสมรรถนะบุคลากร (Competency Management System)
- ระบบค่าตอบแทน (Rewards Management System)

3. แนวทางการเชื่อมโยงระบบ และนำผลการประเมินผลงานและสมรรถนะของบุคลากร มาใช้กำหนดค่าตอบแทนจูงใจ

4. กลยุทธ์การขึ้นเงินเดือนประจำปี การวางแผนและควบคุมงบประมาณการขึ้นเงินเดือน 5. แนวทางการบริหารระบบ และการสื่อความกับบุคลากรในองค์การ

ระยะเวลา : ใช้เวลา 1 วันเต็ม

วิธีการอบรม
บรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในทางปฏิบัติอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet Pls call our hotline 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pls call our hotline 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ :
Upper Knowledge hotline 02-730-5589, 089-129-8989

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารกรุงเทพ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 855-0-17243-4 หรือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 738-2-40507-7

2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้ - กรุณาติดต่อเพื่อตกลงในรายละเอียด เรื่อง หลักสูตร วันเวลา สถานที่ และอัตราค่าอบรมพิเศษ -Hotline Tel. 089-129-8989
info@upperknowledge.com

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
- เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้ - กรุณาติดต่อ Upper Knowledge เพื่อตกลงในรายละเอียด เรื่อง หลักสูตร วันเวลา สถานที่ และอัตราค่าอบรมพิเศษ - Contact: Upper Knowledge 02-730-5589, 089-129-8989
info@upperknowledge.com

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line