หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
อบรมเก็บชั่วโมงของ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร(อบรมไปแล้ว หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com) Share
ส.ค. 2551
คุ้มสุดสุด กับเนื้อหาที่เข้มข้น โดยวิทยากรคุณภาพ หลักสูตรเดียว อบรม 2 วัน เพื่อ Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกใหม่ เก็บชั่วโมงได้ พร้อมความรู้แน่นปึ้ก เหมาะมากสำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้ทำบัญชีที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ พร้อมเก็บชั่วโมง TA/CPD 12 ชั่วโมง กับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา สมาชิกที่ชำระเงินภายในวันที่ 8/8/08 รับคะแนนสะสม Upper Rewards เพิ่ม 50 คะแนน รีบสำรองที่นั่งด่วน ก่อนเต็ม

หมวด บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
รหัสหลักสูตร DPU 011
วัน-เวลา เวลา 09.00-16.30 น.
สถานที่ ณ ตึกอธิการบดี ชั้น 6 ห้อง 6-1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อ.อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

อ.รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

อ.รัชดาภรณ์ เสมาขันธ์

อ.สุพิชา ศรีสุคนธ์
1.ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
2.ผู้ทำบัญชี
3.ผู้สนใจทั่วไป
วัตถุประสงค์
เพื่อ Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกใหม่
รายละเอียดหลักสูตร

ภาษีเงินได้นิติบุคคล - การรับรู้รายได้ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.155/2549 - การขายเครื่องจักรเก่าเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ ตามพ.ร.ฎ.ฉบับที่ 460 - รายจ่ายในการต่อเติมหรือขยายออกซึ่งทรัพย์สินตัดเป็นรายจ่ายได้อย่างไร ตามพ.ร.ฎ.ฉบับที่ 460 - บริจาคอย่างไรจึงจะตัดเป็นรายจ่ายได้ 105 เท่า ตามพ.ร.ฎ.ฉบับที่ 458 - ค่าใช้จ่าย 2 เท่า มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง ตามพ.ร.ฎ.ฉบับที่ 420
428
437 - การจำหน่ายหนี้สูญอย่างไรจึงจะถูกต้องตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 ภาษีมูลค่าเพิ่ม - การออกใบกำกับภาษี การยกเลิก การออกใบแทนใบกำกับภาษีจะต้องทำอย่างไร ประเด็นปัญหาใบกำกับภาษีที่พบความผิดพลาดเป็นประจำ ภาษีซื้อต้องห้ามมีอย่างไรบ้าง - มูลค่าของฐานภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าไรจึงจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพ.ร.ฎ.432 - ภาษีซื้อต้องห้ามตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามประกาศ VATฉบับที่ 163 - ภาษีขายจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นำไปหักภาษีขายได้หรือไม่ ตามประกาศ VATฉบับที่ 85 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ - กิจการอะไรบ้างที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องทำหรือไม่ การหักภาษีธุรกิจเฉพาะหลักเกณฑ์ตามกฎหมายใหม่ ประกาศการฝึกอบรมของ TA ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2548 - การหักลดหย่อนเงินซื้อหน่วยลงทุน RMF/LTF ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 246 และประกาศอธิบดีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 132 และ133 - เงินได้ประเภทใดบ้างที่กำหนดให้หักภาษีเพิ่มเติมจาก ท.ป.4/2528 - ผู้มีเงินได้อยู่ในประเทศไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่าหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในปีภาษี ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 257 และประกาศอธิบดีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 150 - การหักภาษี ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.101/2544 - ผู้สูงอายุได้รับยกเว้นภาษีเงินได้มีหลักเกณฑ์อย่างไร กฎกระทรวงฉบับที่ 257 - การยกเว้นเงินได้สุทธิใช้กับการคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 430 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี - หลักการและวิธีปฎิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การจำแนกรายการ การนำเสนอรายการในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล รายการสินทรัพย์ประเภท “ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์” ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 ที่ปรับปรุงใหม่ - การคำนวณต้นทุนการกู้ยืม วิธีปฎิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืม ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 ที่ปรับปรุงใหม่ - มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 และ รหัส 530 ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์


อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00
ลด 5% สำหรับสมาชิก
Upper Knowledge
0.00 0.00 0.00 2,850.00 2,850.00 140
หมายเหตุ :
เนื่องจากหลักสูตรนี้จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาจึงไม่มี VAT และไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
- สมาชิกที่ชำระเงินก่อนวันที่ 8/8/08 (Earlybird) หรือ
- สมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป จะได้รับคะแนน bonus เพิ่มท่านละ
50
- สมาชิก VIP
หรือ
- การสมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป และชำระเงินภายในวันที่ 8/8/08 จะได้รับคะแนน bonus เพิ่มท่านละ
100
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
- โอนเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์"
เลขที่บัญชี 152-2-06333-6 - หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่เบอร์ Fax. 02-730-5509
หมายเหตุ
- ราคานี้รวมเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง เช้า บ่าย แล้ว - กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหลักฐานการโอนเงินตัวจริง และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
- ส่วนลด 10% สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ เป็นสมาชิกสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (IPAD) - สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(IPAD) ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับส่วนลด 10% สำหรับทุกหลักสูตรที่ขึ้นต้นด้วยรหัส DPU ตลอด 1 ปี

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line