หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
เจาะลึกปัญหาบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร(อบรมไปแล้ว หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com) Share
ก.ย. 2551
สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ “การบัญชีสินทรัพย์ถาวร” ที่ผู้จัดทำบัญชีสินทรัพย์ถาวรไม่ควรพลาด เนื้อหาประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชีปรับปรุงล่าสุด ฉบับที่ 32 , 33, 36 และใหม่ล่าสุดฉบับที่ 51 เพื่อความเข้าใจและการปฏิบัติที่ถูกต้องในกรณีต่างๆ เช่น
1)การบันทึกราคาทุนของสินทรัพย์ ในกรณีต่างๆ • ราคาทุนของการสร้างสินทรัพย์ขึ้นใช้งานเอง • การซื้อโดยสัญญาเช่าซื้อ ลิสซิ่ง และผ่อนชำระ • การซื้อสินทรัพย์หลายชนิดในราคารวมกัน • การซื้อสินทรัพย์ด้วยการออกหุ้นทุนของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ หรือหุ้นกู้ • การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่คล้ายกัน และแตกต่างกัน • การแลกซื้อทรัพย์สิน • การโอนทรัพย์สินระหว่างฝ่ายหรือระหว่างบริษัท • ทรัพย์สินที่ได้มาจากการควบกิจการ • การได้รับสินทรัพย์จากการบริจาค • การซื้อทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศ • ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง เปลี่ยนแทนสินทรัพย์ และค่าซ่อมแซม ต่อเติม
2)การบันทึกบัญชี กรณีสินทรัพย์เสียหาย โดยมีการทำประกันภัยและไม่มีการทำประกันภัย
3)เงื่อนไขการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ และการบันทึก
4)เงื่อนไขการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
5)สินทรัพย์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขในการคิดต้นทุนการกู้ยืม
6)สรุปประเด็นสำคัญการด้อยค่าของสินทรัพย์ ที่นักบัญชีควรรู้
7)สรุปประเด็นสำคัญของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่นักบัญชีควรรู้


หมวด บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
รหัสหลักสูตร UPA 001
วัน-เวลา เวลา 09.00 – 16.30 น.
สถานที่ ชั้น 7 ห้อง 703 อาคารสาธรธานี1 ถ.สาทรเหนือ (ศูนย์ศึกษาสาทรธานี ม.รังสิต)

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผศ.เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน
1. ผู้จัดการบัญชีสินทรัพย์ถาวร / ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีสินทรัพย์ถาวร
2. ผู้จัดการบัญชี / ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี / หัวหน้าแผนกบัญชี / พนักงานบัญชี
3. สำนักงานบัญชี / สำนักงานสอบบัญชี
4. ผู้สนใจทั่วไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีปรับปรุงล่าสุด ฉบับที่ 32 , 33, 36, 51
รายละเอียดหลักสูตร
ปัญหามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 - ราคาทุนของที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง - ความแตกต่างของที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน - การบันทึกราคาทุนของสินทรัพย์ ในกรณีต่างๆ • ราคาทุนของการสร้างสินทรัพย์ขึ้นใช้งานเอง • การซื้อโดยสัญญาเช่าซื้อ ลิสซิ่ง และผ่อนชำระ • การซื้อสินทรัพย์หลายชนิดในราคารวมกัน • การซื้อสินทรัพย์ด้วยการออกหุ้นทุนของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ หรือหุ้นกู้ • การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่คล้ายกัน และแตกต่างกัน • การแลกซื้อทรัพย์สิน • การโอนทรัพย์สินระหว่างฝ่ายหรือระหว่างบริษัท • ทรัพย์สินที่ได้มาจากการควบกิจการ • การได้รับสินทรัพย์จากการบริจาค • การซื้อทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศ • ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง เปลี่ยนแทนสินทรัพย์ และค่าซ่อมแซม ต่อเติม - การบันทึกบัญชี กรณีสินทรัพย์เสียหาย โดยมีการทำประกันภัยและไม่มีการทำประกันภัย - เงื่อนไขการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ และการบันทึก - การเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา
ปัญหามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ฉบับปรับปรุงใหม่) - เงื่อนไขการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ • สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขในการคิดต้นทุนการกู้ยืม • ระยะเวลาของการนำต้นทุนการกู้ยืมรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ • จำนวนต้นทุนการกู้ยืมที่จะนำมารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ - สินทรัพย์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขในการคิดต้นทุนการกู้ยืม - การทบทวนและการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งาน - กรณีมีกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเงินกู้ยืมเพื่อจัดหา สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข - การเริ่มต้น หยุดพัก และสิ้นสุด การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ - ข้อดี ข้อเสียของการบันทึกดอกเบี้ยเป็นสินทรัพย์ - ตัวอย่างวิธีการคำนวณ การบันทึกบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 - สรุปประเด็นสำคัญการด้อยค่าของสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51 (ฉบับใหม่) - สรุปประเด็นสำคัญของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51


อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 0.00 60.00 2,000.00 1,940.00
สมาชิก Upper Knowledge ลด10% 0.00 0.00 54.00 1,800.00 1,746.00 90
หมายเหตุ :
- ราคานี้รวมเอกสารประกอบ อาหารกลางวัน อาหารว่างเช้า-บ่าย
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมกับเรา ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีของบริษัทได้ถึง 200%


++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
- สมาชิกที่ชำระเงินภายในวันที่ 5/9/08 (Early bird) หรือ

- สมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป จะได้รับคะแนน bonus เพิ่มท่านละ
35
- สมาชิก VIP หรือ

- สมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป และชำระเงินภายในวันที่ 5/9/08 จะได้รับคะแนน bonus เพิ่มท่านละ
70
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารกรุงเทพ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 855-0-17243-4 หรือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 738-2-40507-7

2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด
185 ถ.วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3-0330-2079-3) - บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด มิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81/1 แห่งประมวลรัษฎากร - ผู้เข้ารับการอบรมที่ต้องการเก็บชั่วโมงCPD ในวันอบรม กรุณาลงทะเบียนเรียนก่อนเวลา 9.00 น. พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงในวันอบรม มิฉะนั้นจะไม่สามารถเก็บชั่วโมงCPD ได้ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นับชั่วโมงให้ ตามที่เข้ารับการอบรมจริงเท่านั้น - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
- ส่วนลด 10% สำหรับสมาชิก Upper Knowledge - รับคะแนน Upper Rewards เพิ่มอีก 35คะแนน
สำหรับสมาชิกที่ชำระเงินภายในวันที่ 5/9/08 (Early bird) หรือสมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป

ลงทะเบียนง่าย...แถมได้ส่วนลด พร้อมคะแนนสะสม เพียง
1. สมัครสมาชิกUpper Knowledge
2. กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่ข้างท้ายหลักสูตร แล้วคลิก ยืนยัน หรือ fax ใบสมัครมาที่ 02-913-2009
3. เสร็จเรียบร้อย ระบบจะส่งใบยืนยันและสำรองที่นั่งอบรม ให้คุณทาง email

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line