หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
The Perfect Manager : Coaching for Manager Share
ส.ค. 2551

The Perfect Manager เป็นหลักสูตรที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาตนเองในการเป็นผู้จัดการที่สมบูรณ์แบบ โดยหลักสูตรนี้ได้ให้ความสำคัญทั้งในส่วนของทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารงาน การพัฒนาพฤติกรรม และทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้นำ

การบริหารตามแผนงานที่ดีไม่ได้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญเพื่ออย่างเดียวในยุคปัจจุบัน ซึ่งสำหรับผู้บริหารยุคใหม่มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารทีม การจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงการทำงานร่วมกับบุคคลในลักษณะต่างๆ ซึ่งผู้บริหารยุคใหม่นอกจากจะเป็นผู้ที่เข้าใจในงานแล้วยังจะต้องเป็นผู้สร้างและพัฒนาบุคลากรต่างๆอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่ได้อบรมหลักสูตรนี้จะทำให้สามารถทำงานด้วยทักษะต่างๆที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในการทำงานทั้งในการบริหารตนเองและผู้อื่นหมวด กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
รหัสหลักสูตร UPC 021
วัน-เวลา เวลา 1 วัน (9.00-16.00) น.
สถานที่ On site

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
คุณคม สุวรรณพิมล

Master Trainer of Coach for Goal
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบสำหรับผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งต่างๆ เช่น Managers ,Supervisors,Team Leaders, HR Professionals ,Project Managers , First Time Managers

วัตถุประสงค์
ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้พัฒนาด้าน
- การสอนงานและการพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
- การจูงใจและการพัฒนาทีมงาน
- การบริหารความขัดแย้งในหน่วยงาน
- การสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม
- สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถมอบหมายงานได้อย่างมั่นใจ
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเวลา
รายละเอียดหลักสูตร

1. Manager Attitude
1.1 What makes an effective manager?

สร้างความเข้าในความแตกต่างระหว่างการบริหารงานและการเป็นผู้นำ รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่หลักของผู้จัดการ และการเป็นผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ

1.2 Exploring your managerial style/potential
เรียนรู้ถึง Managerial style ของท่านในปัจจุบัน และการนำข้อดีของลักษณะการบริหารของท่านมาใช้ในการบริหารทีมงาน รวมถึงเรียนรู้ถึงหลักการในการพัฒนาทักษะการบริหารในรูปแบบต่างๆ

1.3 How to create positive environment
ผู้จัดการต้องพัฒนาทัศนคติในการสร้างบรรยากาศในการทำงานในเชิงบวก ที่จะดึงศักยภาพการทำงานของพนักงงานทุกคนออกมา
1.4 Developing powerful people by positive relationship
 ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผู้จัดการกับพนักงานหรือระหว่างทีมงาน เป็นสิ่งที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดึงศักยภาพการทำงานที่ทีมงานแต่ละคนมีออกมา

1.5 How to build high performance teams
การสร้างทีมไม่ใช้แค่เพียงกลุ่มคน การอาศัยแค่เพียงตำแหน่งผู้จัดการเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ พัฒนาทีมงานที่แข็งแกร่งได้ ถ้าขาดทัศนคติในการสร้างทีมที่ถูกต้อง

2. Manager Skills
2.1 Coaching & Feedback skills
เรียนรู้วิธีการสอนงาน (Coaching) และ Feedback กับทีมงานภายใต้การบริหารในด้านการพัฒนาส่วนตัวและด้านการทำงาน นอกจากนี้ยังเรียนรู้ถึงความแตกต่างของ Coaching ในรูปแบบต่างๆ และการ Feedback ที่ก่อให้เกิดให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้ใต้บัญคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ เช่นการสอนงานอย่างเป็นทางการ หรือ on the job coaching เป็นต้น

2.2 Communication & Influencing Skills
เรียนรู้ด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อการบริหารงาน โดยคำนึงถึงการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อคู่สนทนา รวมถึงการเรียนรู้ทักษะในการใช้ภาษาท่าทางและการเข้าใจการใช้ภาษาท่าทางเพื่อให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเรียนรู้หลักการในการสื่อสารเพื่อจูงใจผู้อื่นเพื่อให้การบริหารงานบรรลุผลสำเร็จ

2.3 Managing Performance
เรียนรู้ด้านการตั้งเป้าหมาย การกำหนดและการพัฒนาแผนงานร่วมกับทีมงาน นอกจากนี้ยังเรียนรู้ในด้านการติดตามและการบริหารภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนงาน โดยในหัวข้อนี้ยังเรียนรู้ถึงหลักการในการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดี
 
2.4 Motivation Skills & Understanding Others เรียนรู้หลักการในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถที่แท้จริงออกมา ซึ่งการจูงใจที่เรียนรู้นี้จะรวมถึงการสื่อสารให้เกิดการกระตุ้น เพื่อให้ทีมงานทำงานได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่

2.5 Time Management & Delegation Skills เรียนรู้ในด้านการบริหารเวลาและการจัดงานงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรียนรู้หลักในการจัดลำดับความสำคัญของงาน นอกจากนี้ยังเรียนรู้หลักการมอบหมายงานและการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมอบหมายงาน เพื่อให้สามารถมอบหมายงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในทีมงาน และให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้

สนใจรายละเอียด Module และวิธีการฝึกอบรม
ติดต่อขอข้อมูลได้ที่ Training Solutions Dept.
Upper Knowledge Co.
Ltd. 02-730-5589
089-129-8989

วิทยากร
อ.คม สุวรรณพิมล
* Upper Knowledge Executive Coach
* ผ่านประสบการณ์และความสำเร็จด้านการบริหาร และที่ปรึกษามามากกว่า 10 ปี
* เป็น Executive Coach ที่ปรึกษาด้านการบริหารและฝึกอบรมด้านการพัฒนาตนเองและการพัฒนาทีมขายให้แก่องค์กรต่างๆเป็นจำนวนมาก
* ผู้แต่งหนังสือ Best Seller เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาทีมงาน เช่น Coach for Goal
Coach for Sales
Smart Image for Successอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet TBD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TBD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ :
กรุณาติดต่อ Tel.089-129-8989, 02-730-5589
info@upperknowledge.com


++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารกรุงเทพ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 855-0-17243-4 หรือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 738-2-40507-7

2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้
- กรุณาติดต่อเพื่อตกลงในรายละเอียด เรื่อง หลักสูตร วันเวลา สถานที่ และอัตราค่าอบรมพิเศษ
-
Hotline Tel. 089-129-8989

info@upperknowledge.com

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
- เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้
- กรุณาติดต่อ Upper Knowledge เพื่อตกลงในรายละเอียด เรื่อง หลักสูตร วันเวลา สถานที่ และอัตราค่าอบรมพิเศษ
- Contact: Upper Knowledge 089-129-8989, 02-730-5589
info@upperknowledge.com

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line