หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Tele-sales Management Workshopเทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์ให้สำเร็จ Share
ก.พ. 2552

การขายทางโทรศัพท์เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างให้ธุรกิจเกิดความได้เปรียบทั้งการทำการเสนอขายเสนอบริการ แต่ด้วยข้อจำกัด และต้องใช้ทักษะความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนั้นการจัดการทีมสื่อสารขายทางโทรศัพท์ จึงต้องใช้เฉพาะด้าน เพื่อสร้าง ปรับแต่งทีม ให้ สามารถทำตามเป้าหมายได้ ดังนั้นผู้นำงานขายโทรศัพท์ จึงถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้ทีมประสบความสำเร็จมากหรือน้อย ซึ่งในการ แข่งขันในธุรกิจหากว่าในองค์กรใดที่มีผู้นำงานขายทางโทรศัพท์ที่เข้มแข็ง มีทักษะในการบริหาร และจัดการบุคลากรขายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ องค์กรนั้นก็คล้ายกับ สามารถควบคุมความสำเร็จจากยอดขายได้เช่นกัน

ถ้าคุณเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการ...
• เรียนรู้การสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการเป็นผู้นำขายที่มีประสิทธิภาพ
• เรียนรู้หลักการทำ การขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
• เรียนรู้การจัดการกับปัญหาในการบริหารทีมขายทางโทรศัพท์
• เรียนรู้สูตรสำเร็จ ในการสร้างผู้นำงานขายทางโทรศัพท์
หลักสูตรนี้ ช่วยคุณได้หมวด การตลาด / การขาย / CRM
รหัสหลักสูตร BOS 009
วัน-เวลา เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่ Veronica Residence ถ. รัชดาภิเษก

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อาจารย์ชนะ ก่อกิจกำธร

• ประสบการณ์การฝึกอบรมให้กับบริษัทชั้นนำกว่า 20 ปี

• Top Sales of Direct Sales Team at Diners Club/Citibank,1988
- พนักงานขาย / Sales Supervisor / Manager
- Telesales / Telesales Supervisor / Manager
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเป็นผู้นำทีมขายที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยการเรียนรู้
• กระบวนการบริหารทีมขายอย่างถูกวิธี
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ถึงกระบวนการและขั้นตอนการขายทางโทรศัพท์แบบมืออาชีพเพื่อที่จะบริหารทีมขายอย่างได้ผล
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถที่จะวิเคราะห์และประเมินปัญหาและสถานการณ์รวมถึงวิธีการหาทางป้องกันได้
รายละเอียดหลักสูตร

ทักษะการอำนวยการขายทางโทรศัพท์เชิงปฏิบัติ 

แนวคิดพื้นฐาน และทัศนคติที่ถูกต้องในการเป็นผู้นำงานขาย
 
    − เรียนรู้พัฒนาการทางการตลาด เพื่อเข้าใจงานสื่อสารขาย
    − เรียนรู้ความสำเร็จของผู้นำตัวอย่าง
    − ความยุ่งยากของการเป็นผู้นำงานขาย และการสร้างทีมที่สำเร็จ

Workshop การรับมือปัญหาอุปสรรคในการจัดการบริหารทีมขาย
    − บทบาท และหน้าที่ของผู้นำงานขาย
    − เรียนรู้มุมมองของลูกทีมที่มีต่อหัวหน้าทีมขาย
    − คุณสมบัติที่จำเป็นของผู้นำทีมขายที่ประสบความสำเร็จ
    − แนวคิดพื้นฐานที่จำเป็นของกระบวนการ การบริหารทีมขายที่ประสบความสำเร็จ
    − กระบวนการการบริหารทีมขาย (Sales Management Process)
    − ทำความเข้าใจในกิจกรรมบริหารงานขาย ที่ต้องรับผิดชอบ
    − เรียนรู้หลักการบริหารจัดการทีม PDC (Plan/Do/Check)
    − เพื่อจัดสรรเวลาในการจัดการบริหารทีมอย่างถูกต้อง
    − เข้าใจกิจกรรมการจัดการ P D C

หลักการทำการขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Professional Tele-selling Process)
    − Workshop 
    − เรียนรู้ปัจจัยสำคัญของทีมขายทางโทรศัพท์ที่ประสบความสำเร็จ
    − ลักษณะงานขายทางโทรศัพท์ 
    − การขายแบบตั้งรับ Inbound 
    − การขายแบบติดต่อออก Outbound
    − ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การขายโทรศัพท์สำเร็จ
    − กระบวนการ และขั้นตอนการขายทางโทรศัพท์ แบบมืออาชีพ
    − สูตรการสร้าง ยอดฝีมือการขาย ทางโทรศัพท์

การจัดการกับปัญหาในการบริหารทีมขายทางโทรศัพท์ (Sales Clinic)
    − ทำความเข้าใจกับปัญหา และสาเหตุที่ทำให้งานขายผิดพลาด
    − เข้าใจวิธีรับมือ และจัดการกับปัญหา
    − การประเมินปัญหา และสถานการณ์
    − Workshop วิเคราะห์กรณีศึกษา “เมื่อพนักงานขายท้อ และเบื่องาน”
    − Workshop วิธีระมัดระวัง และจับสัญญาณ “ความล้มเหลวในการทำงานขาย”
    − การจัดการเตรียมการแก้ไข ด้วยแผนการสอนงาน

สูตรสำเร็จ ในการสร้างผู้นำงานขายทางโทรศัพท์
    − ทักษะการสื่อสาร
    − ทักษะการสอนงาน
    − ทักษะการจูงใจ
    − ทักษะการแก้ปัญหา ในการบริหารทีมขาย 

อาจารย์ชนะ ก่อกิจกำธร
• Top Sales of Direct Sales Team at Diners Club/Citibank,1988
• Top Sales Supervisor of Direct Sales Dept. at Diners Club/Citibank
• Set up Telemarketing Department at Direct Marketing Services 1991
• Increased sales re venue 100% of Installment Loan
• Tele-selling Unit within 8 months at Standard Chartered • Nakornthon
2002 Consult/Trainer experience
• ประสบการณ์การฝึกอบรมให้กับบริษัทชั้นนำกว่า 20 ปีอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 245.00 105.00 3,745.00 3,640.00
สมาชิก
Upper Knowledge รับส่วนลด 5%
0.00 232.75 99.75 3,557.75 3,458.00 170
หมายเหตุ :
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด"
ธนาคารนครหลวงไทย สาขารัชดาภิเษก
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 052-2-15492-9
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031759626) - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
สมาชิก Upper Knowledge รับส่วนลด 5%

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line