หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
The Perfect Manager : How to be a GREAT Manager Share
ต.ค. 2552
"The Perfect Manager" เป็นหลักสูตรที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาตนเองในการเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบ โดยหลักสูตรนี้ได้ให้ความสำคัญทั้งในส่วนของทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารงานการพํฒนาพฤติกรรม และทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้นำ

การบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ ผู้จัดการจึงควรที่จะมีการเรียนรู้ทั้งทักษะในการบริหารงานในตำแหน่งผู้บริหาร แต่ในขณะเดียวกันสิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ ต้องประกอบด้วยการสร้างแรงจูงใจ ทั้งการสร้างแรงจูงใจต่อตนเองสู่ความสำเร็จ และ หลักการสร้างแรงจูงใจให้กับคนอื่นๆ ซึ่งหลักสูตร The Perfect Manager นี้ ได้ออกแบบเพื่อรองรับพัฒนาตนเอง เพื่อให้เป็นผู้จัดการที่มีทัศนคติที่ดี ที่จะส่งผลถึงพฤติกรรมที่ดี เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น


หมวด กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
รหัสหลักสูตร CFG 002G
วัน-เวลา เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ โรงแรม JASMINE (สุขุมวิท 23)

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
คุณคม สุวรรณพิมล

Master Trainer of Coach for Goal

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบสำหรับผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งต่างๆ เช่น Managers ,Supervisors,Team Leaders, HR Professionals ,Project Managers , First Time Managers
วัตถุประสงค์
ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้พัฒนาด้าน
- การสอนงานและการพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
- การจูงใจและการพัฒนาทีมงาน
- การบริหารความขัดแย้งในหน่วยงาน
- การสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม
- สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถมอบหมายงานได้อย่างมั่นใจ
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเวลา
รายละเอียดหลักสูตร
1. Manager Attitude
1.1 What makes an effective manager?
สร้างความเข้าในความแตกต่างระหว่างการบริหารงานและการเป็นผู้นำ รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่หลักของผู้จัดการ และการเป็นผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ

1.2 Exploring your managerial style/potential
เรียนรู้ถึง Managerial style ของท่านในปัจจุบัน และการนำข้อดีของลักษณะการบริหารของท่านมาใช้ในการบริหารทีมงาน รวมถึงเรียนรู้ถึงหลักการในการพัฒนาทักษะการบริหารในรูปแบบต่างๆ

1.3 How to create positive environment
ผู้จัดการต้องพัฒนาทัศนคติในการสร้างบรรยากาศในการทำงานในเชิงบวก ที่จะดึงศักยภาพการทำงานของพนักงงานทุกคนออกมา

1.4 Developing powerful people by positive relationship ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผู้จัดการกับพนักงานหรือระหว่างทีมงาน เป็นสิ่งที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดึงศักยภาพการทำงานที่ทีมงานแต่ละคนมีออกมา

1.5 How to build high performance teams
การสร้างทีมไม่ใช้แค่เพียงกลุ่มคน การอาศัยแค่เพียงตำแหน่งผู้จัดการเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ พัฒนาทีมงานที่แข็งแกร่งได้ ถ้าขาดทัศนคติในการสร้างทีมที่ถูกต้อง

2. Manager Skills

2.1 Coaching & Feedback skills เรียนรู้วิธีการสอนงาน (Coaching) และ Feedback กับทีมงานภายใต้การบริหารในด้านการพัฒนาส่วนตัวและด้านการทำงาน นอกจากนี้ยังเรียนรู้ถึงความแตกต่างของ Coaching ในรูปแบบต่างๆ และการ Feedback ที่ก่อให้เกิดให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้ใต้บัญคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ เช่นการสอนงานอย่างเป็นทางการ หรือ on the job coaching เป็นต้น

2.2 Communication & Influencing Skills
เรียนรู้ด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อการบริหารงาน โดยคำนึงถึงการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อคู่สนทนา รวมถึงการเรียนรู้ทักษะในการใช้ภาษาท่าทางและการเข้าใจการใช้ภาษาท่าทางเพื่อให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเรียนรู้หลักการในการสื่อสารเพื่อจูงใจผู้อื่นเพื่อให้การบริหารงานบรรลุผลสำเร็จ

2.3 Managing Performance เรียนรู้ด้านการตั้งเป้าหมาย การกำหนดและการพัฒนาแผนงานร่วมกับทีมงาน นอกจากนี้ยังเรียนรู้ในด้านการติดตามและการบริหารภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนงาน โดยในหัวข้อนี้ยังเรียนรู้ถึงหลักการในการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดี

2.4 Motivation Skills & Understanding Others
เรียนรู้หลักการในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถที่แท้จริงออกมา ซึ่งการจูงใจที่เรียนรู้นี้จะรวมถึงการสื่อสารให้เกิดการกระตุ้น เพื่อให้ทีมงานทำงานได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่

2.5 Time Management & Delegation Skills
เรียนรู้ในด้านการบริหารเวลาและการจัดงานงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรียนรู้หลักในการจัดลำดับความสำคัญของงาน นอกจากนี้ยังเรียนรู้หลักการมอบหมายงานและการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมอบหมายงาน เพื่อให้สามารถมอบหมายงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในทีมงาน และให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้

คุณคม สุวรรณพิมล

นักธุรกิจหนุ่มผู้มากประสบการณ์ เขาเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารและผู้ฝึกอบรมด้านการพัฒนาตนเองให้แก่องค์กรต่างๆเป็นจำนวนมาก เช่น Thai Oil PLC,CPF
LPN Property PLC.,Thai Aasahi Glass PLC
Nippon Paint
Shin Satellite PLC,Elly Lilly(Thailand) เป็นต้น


อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 273.00 117.00 4,173.00 4,056.00
สมาชิก
Upper Knowledge รับส่วนลด 10%
0.00 245.70 105.30 3,755.70 3,650.40 170
หมายเหตุ :
หากสนใจอบรมในรูปแบบ In-house Workshop ในราคาพิเศษ กรุณาติดต่อ Hotline 02-7305589, 089-129-8989
สามารถ download brochure ได้ที่ icon ด้านล่าง


++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท เอ ไอ เอ็ม รีเสิร์ซ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด"
ธนาคารกรุงเทพ สาขา อาคารยาคูลท์ สนามเป้า
เลขที่บัญชี 210-0-51880-8
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท เอ ไอ เอ็ม รีเสิร์ซ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
45/365 หมู่ 6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3031006355) - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Upper Knowledge
* ส่วนลด 10%
* สมัคร 3 ฟรี 1 จากปกติ 15,600B เหลือเพียง 11,700B

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line