หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Marketing for Non-Marketer การพัฒนาความรู้ด้านการตลาดสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการตลาด Share
ม.ค. 2553
หลักการและเหตุผล 
        หลักสูตรนี้สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานในฝ่ายการตลาดโดยตรงแต่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับงานการตลาดหรือผู้ที่สนใจ ในด้านการตลาดที่ต้องการเพิ่มความรู้ด้านการตลาดให้เข้าใจ การบริหารงานกระบวนการคิดและการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด นอกจากนี้ยังมุ่งหมายให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เรื่องการตลาดสมัยใหม่กระตุ้นให้เกิดแนวคิดและนำแนวคิดและเครื่องมือ ในการตลาดมาประยุกต์ใช้ นำทฤษฎีการตลาด การแบ่งกลุ่มตลาดย่อย การระบุหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การกำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการนำเครื่องมือ ทางการตลาดมาใช้สร้างกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด การแสวงหา โอกาสใหม่เพื่อขยายตลาดให้กว้างขึ้น ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการปฏิบัติด้านการตลาดจากกรณีศึกษาเพื่อให้สามารถคิดงานการตลาดได้อย่างเป็นระบบ และ สามารถนำสิ่งที่วิเคราะห์ได้มาสร้างทางเลือกเพื่อใช้นำเสนอให้กับผู้บริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ในการกำหนดแนวทางการทำงานของ

หมวด การตลาด / การขาย / CRM
รหัสหลักสูตร BOS 104
วัน-เวลา เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่ ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อาจารย์ปริญญา ชุมรุม
รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการค้า - การลงทุนแผนใหม่ (ITDC)
• เจ้าของธุรกิจ, ผู้บริหาร ผู้จัดการทุกแผนกและหัวหน้างานทุกระดับ ที่ไม่ใช่นักการตลาดและต้องการพัฒนาความรู้ด้านการตลาดของตนเอง เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานให้มีศักยภาพมายยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
• ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างานแบบผู้นำ
• พัฒนาแนวคิดในการบริหารงานและการบริหารคนแนวใหม่
• เสริมสร้างทักษะสื่อสารด้านการสั่งการ สอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน
• เสริมสร้างทักษะในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
• พัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะการพูดในที่ชุมชน
รายละเอียดหลักสูตร

• ภาพรวมทางการตลาด (Overview Marketing)
• ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขายสินค้าและบริการ
  - ความแตกต่าง ผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation)
  - หีบห่อ (Packaging)
  - การตั้งราคาสินค้า (Pricing)
  - ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)
  - การส่งเสริมการจัดจำหน่าย (Promotion)
• ผลิตภัณฑ์ (Product) และการสร้าง Brand สินค้า
  - ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)
  - จุดขายของผลิตภัณฑ์ (Selling Point)
  - วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle)
• กลยุทธ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ใน ช่วงชีวิตของสินค้าและบริการ
• การวิเคราะห์สถานการทางการตลาด (SWOT Analysis)
• การวิเคราะห์การแข่งขันในตลาด (Market Analysis)
• การวิเคราะห์ลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Customer Analysis)
• ประเด็นที่ควรรู้เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้า
• ตอบคำถาม และ สรุปอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 315.00 135.00 4,815.00 4,680.00
สมาชิก
Upper Knowledge
0.00 308.00 132.00 4,708.00 4,576.00 220
หมายเหตุ :
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด"
ธนาคารนครหลวงไทย สาขารัชดาภิเษก
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 052-2-15492-9
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031759626) - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
สมาชิก Upper Knowledge รับส่วนลด 100 บาท

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line