หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Train the Trainer in Quality Practice วิทยากรคุณภาพ Share
เม.ย. 2552
หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้สามารถเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และฝึกทักษะให้กับบุคลากรอื่นๆ ภายในองค์การได้ และมีประสิทธิภาพนั้น หลักสูตร “วิทยากรคุณภาพ” นับเป็นกระบวนการ ฝึกอบรมที่สามารถเป็นเบ้าหลอมปลูก-ปั้นศักยภาพ และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิผล และยังสามารถ ช่วยลดต้นทุนด้านการพัฒนาบุคลากรภายในขององค์การได้อีกทางหนึ่งด้วย

หมวด กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
รหัสหลักสูตร BOS 031
วัน-เวลา เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่ Veronica Residence ถ. รัชดาภิเษก

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
การศึกษา
· ปริญญาโท : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
· ประกาศนียบัตรบัณฑิต(สาขาการจัดการอบรม) มหาวิทยาลัยมหิดล
· ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต(สาขาจิตวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
· ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นวิทยากรขององค์การ หรือผู้ที่สนใจ
วัตถุประสงค์
· เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ความหมาย และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยากร
· เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้บทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของวิทยากร
· เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้หลักการและกระบวนการวิทยากรได้อย่างถูกต้อง
· เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวางแผนและเตรียมการเป็นวิทยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้หลักจิตวิทยาสำหรับวิทยากร
· เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้วิธีการสอน เทคนิคการสอน และรูปแบบการสอนสำหรับวิทยากร
· เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการสอนสำหรับวิทยากรได้
· เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทักษะที่เสริมสร้างคุณภาพการเป็นวิทยากร
· เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดที่มีประสิทธิผล
· เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเป็นวิทยากร
รายละเอียดหลักสูตร

วิธีการฝึกอบรม
· ใช้การบรรยาย การอภิปราย การระดมสมอง การสาธิต การใช้เกมประกอบการฝึกอบรม การแสดงบทบาทสมมุติ แบบทดสอบ ทดสอบเชิงพฤติกรรมสำหรับการเป็นวิทยากรก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรม(Pre-Test และ Post-Test) และ การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร (Trainer Practice)

สิ่งที่จะได้รับจาการฝึกอบรม
· ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะวิทยากร และสามารถปฏิบัติหน้าที่วิทยากรได้อย่างถูกต้อง ด้วยความมั่นใจ และเป็นวิทยากรที่มี คุณภาพขององค์การ

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวนไม่เกิน 15 คนต่อรุ่นอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 490.00 210.00 7,490.00 7,280.00
สมาชิก
Upper Knowledge
0.00 483.00 207.00 7,383.00 7,176.00 350
หมายเหตุ :
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด"
ธนาคารนครหลวงไทย สาขารัชดาภิเษก
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 052-2-15492-9
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031759626) - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
สมาชิก Upper Knowledge รับส่วนลด 100 บาท

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line