หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
อบรม 12 ชั่วโมง ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ 2 ปี'53 Share
ก.ค. 2553


หมวด บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
รหัสหลักสูตร DPU 026 G
วัน-เวลา เวลา 9.00-16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุม 6-1 ชั้น 6 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อ.อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อ.รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อ.รัชดาภรณ์ เสมาขันธ์
อ.สุพิชา ศรีสุคนธ์
1.ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
2.ผู้ทำบัญชี
3.ผู้สอบบัญชี
4.ผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. สามารถบอกถึงหลักการภาษีใหม่ เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มได้
2. สามารถประยุกต์ใช้ภาษีที่ออกใหม่เข้ากับงานที่ปฏิบัติอยู่ได้
3. สามารถบอกถึงหลักการสำคัญของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35(ปรับปรุงใหม่)และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 ได้
4. สามารถประยุกต์ทฤษฎีตามคู่มือปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรเข้ากับการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีภาษีอากรจริงได้
รายละเอียดหลักสูตร
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
1. เงื่อนไขการคำนวณ
- คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528 การใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้ และรายจ่ายของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
- คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.135/2551 เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการตัดมูลค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับคืนจากการเลิกกิจการของบริษัทลูกหนี้มาถือเป็นรายจ่ายของบริษัท ซึ่งไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี(12) แห่งประมวลรัษฎากร

2. อัตราภาษี
- พระราชกฤษฎีกาฯ ว่าด้วยการยกเว้นอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 475) พ.ศ.2551 - พระราชกฤษฎีกาฯ ว่าด้วยการยกเว้นอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 474) พ.ศ.2551 - พระราชกฤษฎีกาฯ ว่าด้วยการลดอัตราภาษีและยกเว้นอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 471) พ.ศ.2551

3. ข้อหารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื้อหาทั่วไป
1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
3.ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล
4.ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิ - ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ - รอบระยะเวลาบัญชี - กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
5.ภาษีเงินได้นิติบุคคล คำนวณจากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย
6.ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย
7.ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการจำหน่ายกำไรไปนอกประเทศ
8.สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ส่วนที่เน้นเนื้อหา
- การหักภาษีตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.101/2544 มีอะไรบ้าง เงินได้ประภทใดที่กำหนดให้หักภาษเพิ่มเติมจากคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528
- การยกเว้นเงินได้สุทธิใช้กับการคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร ตามพระราชกฤษฎีกา(ฉบับที่ 430)พ.ศ.2548
- ข้อหารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เนื้อหาทั่วไป

1.กฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2522)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้
2.กฎกระทรวง ฉบับที่ 229 (พ.ศ.2544)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้
3.กฎกระทรวง ฉบับที่ 234 (พ.ศ.2544)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้
4.คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
5.คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.101/2544 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
6.คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.105/2545 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
7.คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.106/2545 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประมิน ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ส่วนที่เน้นเนื้อหา
1.พระราชกฤษฎีกาฯ ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 472)พ.ศ.2551
2.พระราชกฤษฎีกาฯ ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 469)พ.ศ.2551
3.การขายอสังหาริมทรัพย์ กรณีใดบ้างที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
4.ข้อหารือเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ

อากรแสตมป์ อากรแสตมป์ ส่วนที่เน้นเนื้อหา

1.ตราสารใดบ้างที่ต้องเสียอากรแสตมป์
2.ความรับผิด กรณี ไม่ปิดอากรแสตมป์
3.ข้อหารือเกี่ยวกับอากรแสตมป์

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนที่เน้นเนื้อหา
1.พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 479)พ.ศ.2551
2.พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 478)พ.ศ.25511.
3.พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 477)พ.ศ.2551
4.พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการยกเว้นอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 476)พ.ศ.2551
5.กำหนดลักษณะและวิธีการประกอบกิจการที่อยู่นอกราชอาณาจักร และได้ขายสินค้าในราชอาณาจักรเป็นปกติธุระ โดยมีตัวแทนอยู่ในเขตปลอดอากรบางกรณี มีสิทธิขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวได้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ 169)ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2549 6.ประเด็นปัญหาใบกำกับภาษีที่พบความผิดพลาดเป็นประจำ 7.ข้อหารือเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

มาตรฐานการบัญชี /มาตรฐานการสอบบัญชี
1.มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุงปี 2550)เรื่องการนำเสนองบการเงิน
- การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
- ข้อพิจารณาโดยรวมการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
- โครงสร้างและเนื้อหางบการเงินที่ปรับปรุงใหม่

2.มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 การเลือกตัวอย่างในการตรวจสอบ
- กระบวนการเลือกตัวอย่าง
- วิธีการเลือตัวอย่างและขนาดตัวอย่างที่เลือก
- ความสัมพันธ์ของการเลือกตัวอย่างกับประเภทของการตรวจสอบ
- ลักษณะและสาเหตุข้อผิดพลาดจากการเลือกตัวอย่าง

3.คู่มือการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
- เรื่อง การจัดทำรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
- เรื่อง การจัดทำแนวทางการสอบบัญชี
- เรื่อง การจัดทำกระดาษทำการ
- เรื่อง การทดสอบรายการทางบัญชีและภาษีอากร
- คำแนะนำในการขอยืนยันการออกใบกำกับภาษีซื้อ

TA
อบรมTA,อบรมเก็บชั่วโมงผู้สอบบัญชีภาษีอากร
อบรมผู้สอบบัญชีภาษีอากร
อบรม TA


อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 0.00 0.00 2,600.00 2,600.00
สมาชิก Upper Knowledge 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 125
หมายเหตุ :
-เนื่องจากหลักสูตรนี้จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาจึงไม่มี VAT และไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
-ศิษย์เก่า/สมาชิกเก่าธุรกิจบัณฑิตย์เมื่อสมัครแล้วกรุณาโทรมายัง 02-730-5589, 080-447-8902 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม


++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
- สมาชิกที่ชำระเงินก่อนวันที่ 5/7/10 (Earlybird) หรือ
- สมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป จะได้รับคะแนน bonus เพิ่มท่านละ
50
- สมาชิก VIP
หรือ
- การสมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป และชำระเงินภายในวันที่ 5/7/10 จะได้รับคะแนน bonus เพิ่มท่านละ
100
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
- โอนเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์"
เลขที่บัญชี 152-2-06333-6 - หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่เบอร์ Fax. 02-730-5509
หมายเหตุ
- ราคานี้รวมเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง เช้า บ่าย แล้ว - กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหลักฐานการโอนเงินตัวจริง และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ่ายเพียง 2,300 บาทเท่านั้น

ลงทะเบียนง่าย...แถมได้ส่วนลด พร้อมคะแนนสะสม เพียง
1. สมัครสมาชิกUpper Knowledge
2. กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่ข้างท้ายหลักสูตร แล้วคลิก ยืนยัน หรือ fax ใบสมัครมาที่ 02-730-5509
3. เสร็จเรียบร้อย ระบบจะส่งใบยืนยันและสำรองที่นั่งอบรม ให้คุณทาง email

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line