หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Articles
เครื่องมือช่วยค้นหาตัวตน และศักยภาพที่ซ่อนเร้นของคุณ WorkStyle DISC assessment Share
By Upper Knowledge
Published Date 13 มิถุนายน 2559

Self Change.png
รู้จักศักยภาพของตัวเองชีวิตเปลี่ยน


ร่วมร้อยปีที่นักจิตวิทยาได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องความแตกต่าง ทางพฤติกรรมของมนุษย์ ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า   สิ่งแวดล้อมภายนอก และได้จำแนกคุณลักษณะพฤติกรรมมนุษย์นี้ออกเป็น 4 มิติหลักๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในคำว่า "DISC" ปัจจุบันได้มีการนำเอาหลักการนี้มาพัฒนาเป็นเครื่องมือในการประเมินคุณลักษณะและรูปแบบพฤติกรรมตนเอง (DISC Behavioral Assessment) ใช้กันอย่างกว้างขวางในวงการทำงาน การจัดสรรทรัพยากรบุคคล การพัฒนาตนเอง การศึกษา การเลือกอาชีพ


DISC Life Change.png

DISC assessment เป็นเครื่องมือชั้นนำที่ใช้โดยกว่าล้านคนในแต่ละปีทั่วโลก  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม  การสื่อสาร   การเฟ้นหา Talent  และการคัดเลือกบุคลากร  สำหรับองค์กร   และสำหรับตนเอง  ในการค้นหาศักยภาพและวางแผนพัฒนาสู่ Career Path ที่เหมาะกับบุคลิกภาพและศักยภาพของตนเอง

DISC มาจากอักษรย่อของ 4 คุณลักษณะ คือ Dominance (D), Influence (I), Steadiness (S) และ Conscientious (C) ซึ่งเป็นคุณลักษณะพฤติกรรมที่มีความเฉพาะตัวแตกต่างกันดังนี้

DISC.png

Dominance ตรงไปตรงมา มั่นใจ เด็ดขาด แน่วแน่ กล้าเผชิญหน้า ตัดสินใจเร็ว ทำงานเร็ว คล่องแคล่ว เน้นผลลัพธ์ ชอบความท้าทาย ผจญภัย แข่งขัน ต้องการอำนาจ  ชอบจัดการกับปัญหา มองภาพใหญ่

Influence ช่างพูด ช่างเจรจา เปิดเผย ชอบสังสรรค์ เข้าสังคมพบปะผู้คน กระตือรือร้น สนุกสนานกับกลุ่มคน อารมณ์ขัน มองโลกในแง่ดี เป็นมิตร ปรารถนาที่จะช่วยผู้อื่นอย่างมีส่วนร่วม โน้มน้าวจูงใจเก่ง

Steadiness ใจเย็น อดทน เป็นผู้ฟังที่ดี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น สุภาพ อ่อนน้อม ทำงานตามแบบแผน ให้ความร่วมมือกับกลุ่ม ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความมั่นคง สม่ำเสมอ ประณีต รอบคอบ ค่อยเป็นค่อยไป เรื่อยๆ สบายๆ

Conscientious เจ้าระเบียบ พิธีรีตรอง อิงกฎและมาตรฐาน มีวินัย ให้ความสำคัญกับรายละเอียดและข้อเท็จจริง ต้องการความถูกต้องและแม่นยำ ชอบการคิดวิเคราะห์ เน้นเหตุและผล สุขุม รอบคอบ ครุ่นคิด เก็บความรู้สึก

คุณลักษณะพฤติกรรมทั้ง 4 นี้ ไม่ได้เป็นการนำมาเปรียบเทียบว่าคุณลักษณะใดดีกว่ากัน แต่ละคุณลักษณะมีทั้งจุดแข็งและข้อจำกัดในตัวเอง แต่ละบุคคลจะมีคุณลักษณะทั้ง 4 ปนกันอยู่มากบ้างน้อยบ้างและโดยทั่วไปจะมีคุณลักษณะโดดเด่นปรากฏออกมา 1-2 คุณลักษณะ


inner potential.png

DISC ช่วยให้เรา “อ่าน” ตัวเองออก ว่าเป็นคนแบบไหน ถนัดการแสดงพฤติกรรมอย่างไร  
•    มีจุดแข็งจุดอ่อนที่ไหน เรื่องอะไรหรือสิ่งไหนกระทบความรู้สึกเรา ตระหนักรู้พฤติกรรมของตัวเอง
•    ช่วยให้เราค้นหาแนวทางที่เหมาะสม รู้ขีดขั้นความเหมาะสมที่จะปรับพฤติกรรมตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเอง


difference team jigsaw.png

DISC ยังช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่นได้ดีขึ้น
•    เข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้น หรือแสดงกิริยาแบบนั้น โต้ตอบแบบนั้น ชอบพูดด้วยน้ำเสียง ท่าทางเช่นนั้น
•    DISC ช่วยให้เพิ่มการรับรู้ในความต่างของบุคลิกภาพ
•    ทำให้เรามองผู้อื่นอย่างเข้าใจในธรรมชาติของเขาเหล่านั้น หันไปมองต่างมุมจากมุมที่เราคุ้นเคย ทำความรู้จักผู้อื่นอย่างที่เขาเป็น ทำให้เราสามารถกำหนดแนวทาง “ปฏิสัมพันธ์”(interaction) กับแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับทัศนคติที่มีต่อผู้อื่นได้ดีขึ้น ยอมรับและเคารพในความแตกต่างของแต่ละผู้คน


จากพื้นฐานความเข้าใจเหล่านี้ ช่วยให้เราสามารถนำเอาคุณลักษณะที่ดีทั้งของตัวเราและของแต่ละบุคคลออกมาใช้ ทำการประสานความต่างให้เกิดความสมดุลย์ เกิดรูปแบบการทำงานร่วมกันที่มีความ “ยืดหยุ่น” และมี “ประสิทธิภาพ” ลดความขัดแย้ง ลดปัญหาเรื่องคน มีความสุขในการอยู่และทำงานร่วมกัน

unlock key.jpeg
DISC สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทุกกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล ทั้งในชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัว เช่น
•    การพัฒนาตนเอง
•    การพัฒนาทีมงาน พัฒนาประสิทธิภาพ
•    การสื่อสารในองค์กร  การขจัดความขัดแย้งจากความเข้าใจที่แตกต่างกัน
•    การคัดเลือกคนเข้าทำงาน
•    การเลือกอาชีพหรือเลือกลักษณะงานที่เหมาะสม
•    การสื่อสารและบริการลูกค้า
•    การขาย การเจรจาต่อรอง การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า เป็นต้น


Upper STYLE Assessment 
Personality Insight Report


DISC profile result.png

Profile report จะช่วยให้คุณเข้าใจสไตล์ของตนเองได้ลึกขึ้น  จากกราฟลักษณะบุคลิกภาพ และบทวิเคราะห์ที่จะเผยสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้แก่คุณ   ซึ่งเป็นพื้นฐานในการปรับสไตล์การสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
•    จุดเด่น
•     จุดบอดที่พึงระวัง   
•     ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง
•     งานที่เหมาะกับบุคลิก

Why Upper STYLE Assessment?
- สะดวก  ทำแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์ เมื่อใดก็ได้ที่สะดวก  สามารถรับ Profile report ได้ทันทีเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ
- มั่นใจ   องค์กรชั้นนำต่างให้การยอมรับ
- คุ้มค่า   เพียง  1,800 B/ท่าน   มีข้อมูลเป็นแนวทาง  ไม่ต้องเสียเวลา ลองผิดลองถูก  กับการค้นหาตัวตน
- ต่อยอดได้   สามารถใช้เป็นแนวทางในการทำ IDP และ Training Roadmap รายบุคคลต่อไปได้
- สองภาษา    ชุดคำถามและ report  มีทั้ง version ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
- มี หลาย version ตามแต่จุดประสงค์     อาทิ  version สำหรับ Career guide ,  version สำหรับทำ IDP & development ในองค์กร,  version สำหรับ Recruitment

ดูตัวอย่าง Sample Profile Report ได้ที่ section download ด้านล่าง

เริ่มค้นหาตัวตน และศักยภาพที่ซ่อนเร้นของคุณ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า   ได้ที่นี่

WorkStyle DISC.png

Upper STYLE Assessment via WorkStyle DISC: 

Promotion วันนี้ - 31 ก.ค.59
ราคาเพียง 1,500 บาท 
จากราคาปกติ 1,800 บาท

วิธีการ
1.    สั่งซื้อ และชำระเงิน
2.    ยืนยันการชำระเงิน
3.    รอรับ Link for Online-Assessment, Username, Password

Note
สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมากกรุณาติดต่อ  info@UpperKnowledge.com   สำหรับ bulk rate

Payment advice
ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด“
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์   เลขที่บัญชี 738-2-40507-7   หรือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์   เลขที่บัญชี 218-212657-0

แจ้งยืนยันการชำระเงินได้ที่
Line:  UpperKnowledge
Facebook inbox:    Facebook.com/UpperKnowledge
Email:    info@UpperKnowledge.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Upper Knowledge
089-129-8989, 02-730-5589         info@UpperKnowledge.com       Facebook.com/UpperKnowledge

line