หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Personality Insights : for enhancing self and team performance Share
ส.ค. 2551

     การที่จะผลักดันให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จและสร้างความก้าวหน้าได้ประสิทธิภาพสูงสุด ต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญหลายด้าน นอกเหนือจากความสามารถในการวางกลยุทธ์ธุรกิจและความชำนาญทางเทคนิคแล้ว อีกปัจจัยที่สำคัญคือ ความสามารถในการประสานงาน การจัดสรรบุคลากรให้ทำงานตามลักษณะงานที่เหมาะสม รวมทั้งการสร้างให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในองค์กร บุคลากรในทุกระดับชั้นเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดขององค์กร เป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร “แต่” บุคคลมีความแตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างนี้มีบทบาทสำคัญต่อความรู้สึกนึกคิด ความสนใจ ความถนัด การตัดสินใจ การแสดงออก และการกระทำของแต่ละบุคคล ความท้าทายคือทำอย่างไรที่ให้บุคคลที่มีความแตกต่างกัน ทำงานร่วมกันให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ผู้บริหาร ผู้จัดการและหัวหน้างาน จึงมีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ เข้าใจคุณลักษณะและพฤติกรรมบุคคล เพื่อนำไปใช้พัฒนาทักษะ การวิเคราะห์บุคคล การปรับตัว การสื่อสาร กระตุ้นจูงใจ และบริหารจัดการบุคลากรอย่างเหมาะสม

     หลักสูตรนี้ได้นำเอาแนวคิด DISC ซึ่งเป็นเครื่องมือที่แบ่งคุณลักษณะและพฤติกรรมของคนออกเป็น 4 ประเภทมาช่วยให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจในคุณลักษณะและพฤติกรรมการแสดงออกทั้งของตนเองและของบุคคลอื่นซึ่งจะนำไปสู่ การยอมรับตนเอง รับรู้ เข้าใจถึงความแตกต่างและความถนัดของบุคคลในแต่ละคุณลักษณะ เข้าใจถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การแสดงออกของแต่ละคุณลักษณะบุคคล สามารถนำเอาหลักการและความเข้าใจเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เพิ่มทักษะในการพัฒนาขีดความสามารถของทีมงาน ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างบุคคล สร้างแนวทางการครองใจสมาชิกในทีมด้วยรูปแบบที่เหมาะสมของตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนเองและของทีมงานจากการที่ทุกคนในทีมมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน รู้แนวทางความถนัดของสมาชิกในทีม เกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นได้อย่างสัมฤทธิ์ผลหมวด งานอดิเรกและวิชาชีพ
รหัสหลักสูตร UPC 009
วัน-เวลา เวลา 1 วัน (9.00-16.00) น.
สถานที่ On site

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี

Executive Coach
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง
วัตถุประสงค์
•เพื่อเรียนรู้และยอมรับในความแตกต่างของคนโดยใช้แนวคิด DISC
•เพื่อได้รู้จักเข้าใจสไตล์ของตนเองและมุมมองต่อพฤติกรรมของตนเองที่มีต่อผู้อื่น
•เพื่อค้นหาจุดเด่นและข้อจำกัดของตนเองซึ่งจะนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาตนเอง
•เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจพฤติกรรมที่แตกต่างของผู้อื่นและแนวทางในการทำงานกับคนประเภทต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดหลักสูตร

1) ความแตกต่างของมนุษย์: บุคลิกภาพ (Personality)
2) แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ของมนุษย์ (Perception)
3) การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของตนเอง (Self Assessment-Your Style)
4) คุณลักษณะบุคคลใน 4 รูปแบบ (DISC Model) - Workshop: การค้นหาจุดแข็งและข้อจำกัดของแต่ละคน
5) เทคนิคการวิเคราะห์คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้อื่น (Reading Others) - สังเกตจากการพูด น้ำเสียง ภาษาท่าทาง
6) Workshop: รูปแบบการสื่อสารและประสานงานกับคนประเภทต่างๆ

สนใจรายละเอียด Module และวิธีการฝึกอบรม
ติดต่อขอข้อมูลได้ที่ Training Solutions Dept.
Upper Knowledge Co.
Ltd. 02-730-5589
089-129-8989

วิทยากร
อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี
* Upper Knowledge Executive Coach
* ผู้เชี่ยวชาญในการดึงศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยเทคนิค การประเมินบุคลิกภาพและการ coaching
* ผ่านประสบการณ์ทำงานมามากกว่า 20 ปีในสายปฏิบัติการและการบริหารกับบริษัทข้ามชาติ บริษัทไทย รวมทั้งรัฐวิสาหกิจอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet TBD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TBD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ :
กรุณาติดต่อ Tel.089-129-8989, 02-730-5589
info@upperknowledge.com


++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารกรุงเทพ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 855-0-17243-4 หรือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 738-2-40507-7

2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้ - กรุณาติดต่อเพื่อตกลงในรายละเอียด เรื่อง หลักสูตร วันเวลา สถานที่ และอัตราค่าอบรมพิเศษ -
Hotline Tel. 089-129-8989

info@upperknowledge.com

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
- เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้ - กรุณาติดต่อ Upper Knowledge เพื่อตกลงในรายละเอียด เรื่อง หลักสูตร วันเวลา สถานที่ และอัตราค่าอบรมพิเศษ - Contact: Upper Knowledge 089-129-8989, 02-730-5589
info@upperknowledge.com

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line