หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Phone Skills for Debt Collectionทักษะการติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ Share
ก.ค. 2552
หลักการและเหตุผล
     การติดตามหนี้ต้องใช้ทั้งทักษะและประสบการณ์ สิ่งที่พนักงานติดตามหนี้พบอยู่เสมอ คือ ลูกหนี้ชอบหาเหตุมาอ้าง และไม่ยอมชำระหนี้หรือพบตัวลูกหนี้ยาก(ชอบหลบหน้า)ในบางกรณีเพนักงานติดตามหนี้โทรศัพท์ไปแต่ลูกหนี้ไม่ยอมรับ โทรศัพท์หรือลูกหนี้อาจจะยอมรับโทรศัพท์แต่จะบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้เมื่อพบปัญหาเหล่าต้องหาวิธีรับมือและแก้ไขปัญหา “ทำอย่างไรให้ลูกหนี้ยอมเจรจาและยอมชำระหนี้” การใช้คำพูดและน้ำเสียงเพื่อจูงใจ หรือ เพื่อกดดันให้ลูกหนี้ยอมชำระหนี้ ตามเงื่อนไข จึงเป็นสิ่งจำเป็นทีต้องเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ เพื่อไม่ให้เกิดหนี้เสียและหนี้สูญในที่สุด
     หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงการเตรียมพร้อมก่อนโทรศัพท์ทวงหนี้และศึกษาความเป็นไป ได้ของลูกหนี้ที่ใช้น้ำเสียงและการใช้คำพูดที่แตกต่างกันวิธีการวางตัวหรือการใช้คำพูดกับลูกหนี้ในแต่ละสถานการณ์ที่อาจจะ เกิดขึ้นจริง วิธีรับมือลูกหนี้ต้องทำอย่างไร โดยนำทักษะการเจรจาต่อรอง (NEGOTIATION SKILLS) มาประยุกต์และใช้กับลูกหนี้ ในแต่ละสไตล์ หลักเกณฑ์ต่างๆที่นำมาใช้ในการสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะสามารถนำจุดแข็งไปใช้ได้และในบางครั้งหาก เกิดข้อโต้แย้งจากลูกหนี้หรือพบปัญหาเฉพาะหน้า จึงจำเป็นต้องใช้ทักษะในการเจรจาเพื่อแก้ไขสถานการณ์และไม่เปิดช่องว่าง หรือจุดอ่อนให้ลูกหนี้นำมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้ในภายหลัง
     ดังนั้น “ทักษะการใช้โทรศัพท์เพื่อติดตามหนี้” จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเรียนรู้และนำทักษะต่างๆจาก การเรียนรู้นี้ไปใช้แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นประสบการณ์ ปัญหาหนี้เสียหรือหนี้สูญ จะน้อยลงและส่งผลให้การจัดเก็บหนี้ มีประสิทธิมากขึ้น ธุรกิจมีสภาพคล่อง และ มีกำไรในที่สุด

หมวด การตลาด / การขาย / CRM
รหัสหลักสูตร BOS 056
วัน-เวลา เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่ ณ โรงแรมVeronicaResidence ถนนรัชดาภิเษก

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและกฎหมาย บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย)จำกัด
- ผู้ประกอบการ
- พนักงานติดตามทวงหนี้
- ผู้สนใจทั่วไป
วัตถุประสงค์
· เพื่อให้การติดตามหนี้ได้มากขึ้นและมีผลงานทางด้านจัดเก็บหนี้สูงขึ้น
· เพื่อพัฒนาบุคคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
· เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้น้อยลง
รายละเอียดหลักสูตร

· หนี้ที่บังคับได้ & บังคับไม่ได้
· ปัญหา & ข้ออ้างที่ลูกหนี้นำมาใช้กับเจ้าหนี้
· ทักษะการใช้โทรศัพท์ทวงหนี้
· การเตรียมพร้อมก่อนใช้โทรศัพท์ทวงหนี้ การพูด และน้ำเสียง
· การเจรจาและวางตัวเพื่อรับมือกับลูกหนี้ 6 ประเภท
- โกรธง่าย (ใจร้อน)
- เชื่องช้า (สุขุม)
- รู้ทุกเรื่อง(ชอบคนยกย่อง)
- ลังเล(ไม่แน่ใจ)
- ช่างสงสัย (ไม่ไว้ใจใคร)
- พูดเก่งเกินไป(ทำให้คุณหัวเสียได้)
· กลยุทธ์เทคนิคการเจรจาหนี้
· อำนาจในการต่อรอง (อยู่ที่ไหน? อยู่ที่ใคร?)
· ทางเลือกที่จะนำมาให้แก้ไข “ความขัดแย้ง”
· หน้าที่ของทีมงานในการเจรจาหนี้
· การทำบันทึกข้อตกลง หลังจากเจรจาหนี้แล้ว
· ทักษะในการเจรจาหนี้ 8 ขั้นตอน
· ศิลปะในการ “เจรจาหนี้” ที่เป็นต่อ
· เก็บตกประสบการณ์จากวิทยากร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
· ทราบหลักการการใช้โทรศัพท์ว่าควรใช้คำพูดอย่างไรจึงจะทำให้ลูกหนี้ยอมชำระหนี้
· สามารถนำทักษะการเจรจาต่อรองมาใช้ลูกหนี้โดย”เราเก็บเงินได้และลูกหนี้ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรา”
· สามารถนำจุดแข็งไปใช้และไม่เปิดจุดอ่อนให้ลูกหนี้ใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ชำระหนอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 245.00 105.00 3,745.00 3,640.00
สมาชิก
Upper Knowledge
0.00 238.00 102.00 3,638.00 3,536.00 170
หมายเหตุ :
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด"
ธนาคารนครหลวงไทย สาขารัชดาภิเษก
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 052-2-15492-9
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031759626) - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
สมาชิก Upper Knowledge รับส่วนลด 100 บาท

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line