หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
Salary Structure Design (Workshop)การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน Share
ส.ค. 2551

   เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า “คน” เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อองค์กรมากที่สุด เป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร คือ การดึงดูด รักษาบุคลากรที่ดีมีฝีมือให้อยู่กับองค์กร พัฒนาบุคลากร และจูงใจบุคลากรเหล่านั้น ให้ทุ่มเท ใช้ความรู้ ความสามารถของตน ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างผลงานและนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้

   การบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่มีระบบ มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย จะเป็นเครื่องมือสำคัญอันหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนที่มีประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย และวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงความรู้ความเข้าใจและความสามารถของผู้บริหารในการบริหารระบบได้อย่างเหมาะสม จึงส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร

   หลักสูตรการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน มีวัตถุประสงค์จะให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงการบริหารค่าจ้างเงินเดือนขององค์กร ได้ทราบถึงหลักการ แนวคิด และขั้นตอนการวางระบบการบริหารค่าจ้างเงินเดือน สามารถออกแบบโครงสร้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับองค์กรได้ โดยเน้นการฝึกทักษะจากการปฏิบัติในหัวข้อสำคัญๆ รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการวางระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือน ให้แก่องค์กรต่าง ๆ มากมาย ทั้งบริษัทไทย และบริษัทร่วมทุนกับต่างประเทศหมวด การลดต้นทุน / Cost Reduction
รหัสหลักสูตร UPC 013
วัน-เวลา เวลา -- น.
สถานที่ --

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
คุณสุวิช นุกูลสุขศิริ
Upper Knowledge HR Consultant
ผู้เชี่ยวชาญการบริหารค่าจ้างเงินเดือน และบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสบการณ์มากมายในการวางระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือน การสำรวจค่าจ้าง วางโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารผลงาน และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้บริหาร ผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารค่าจ้างเงินเดือน
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจแนวความคิด และหลักการบริหารค่าจ้างเงินเดือน
2. รู้จักเครื่องมือและกระบวนการบริหารค่าจ้าง และสามารถใช้ประโยชน์ได้
3. ฝึกฝนการจัดทำระบบบริหารค่าจ้างที่เหมาะสมกับองค์กร
รายละเอียดหลักสูตร

1. แนวความคิด และหลักการออกแบบระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือน (Conceptual Design)

2. การกำหนดนโยบายค่าตอบแทน (Remuneration Policy)

3. เครื่องมือและกระบวนการบริหารค่าจ้างเงินเดือน (Tools & Process)
- การวิเคราะห์งาน และใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Analysis & Job Profiles)
- การประเมินค่างาน และการจัดระดับงาน (Position Evaluation & Classification)
- การสำรวจค่าจ้าง และการนำผลการสำรวจมาใช้ (Market Survey)
- การวางโครงสร้างเงินเดือน (Pay Structure)
- การบริหารผลงานและการนำผลมาใช้ตอบแทนจูงใจ (Performance Management)
- การบริหารเงินเดือนและการขึ้นเงินเดือน (Compensation Administration & Pay Increase)

4. แบบฝึกหัด
- การประเมินค่างาน และการจัดระดับงาน
- การอ่าน การคัดเลือก และการนำผลการสำรวจมาใช้
- การวางโครงสร้างเงินเดือน

จำนวนวันอบรม: 2 วันเต็ม

วิธีการอบรม: บรรยาย ฝึกปฏิบัติจากแบบฝึกหัด กรณีศึกษา และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หมายเหตุ:
ภายหลังการฝึกอบรม นอกจากผู้เข้าอบรมได้ทราบหลักการและวิธีการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนแล้ว ทางทีมที่ปรึกษามีบริการให้คำปรึกษา (Consulting project) เพื่อพัฒนาโครงสร้างเงินเดือนขององค์กรท่าน ต่อไปหากบริษัทของท่านมีความประสงค์

ส่วนหนึ่งของประสบการณ์ ของ อ.สุวิช นุกูลสุขศิริ
• ประสบการณ์ในการวางระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือน การสำรวจค่าจ้าง วางโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารผลงาน และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับหลายบริษัทชั้นนำ อาทิ 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอกชัย ดิสตริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โซนี่ ซัพพลายเชน โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยแท็งค์ เทอร์มินัล จำกัด
บริษัท เอ็มอาร์ดี-อีซีซี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


Note    หลักสูตรใกล้เคียงกันจัดแบบ public training

"Effective Compensation Management"

การบริหารค่าจ้างเงินเดือนอย่างมีประสิทธิผล

วันที่  12 พฤษภาคม 2554    คลิกที่นี่อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet Pls call our hotline 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pls call our hotline 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ :
Upper Knowledge hotline 02-730-5589, 089-129-8989

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารกรุงเทพ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 855-0-17243-4 หรือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 738-2-40507-7

2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้ - กรุณาติดต่อเพื่อตกลงในรายละเอียด เรื่อง หลักสูตร วันเวลา สถานที่ และอัตราค่าอบรมพิเศษ -Hotline Tel. 089-129-8989
info@upperknowledge.com

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
- เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้ - กรุณาติดต่อ Upper Knowledge เพื่อตกลงในรายละเอียด เรื่อง หลักสูตร วันเวลา สถานที่ และอัตราค่าอบรมพิเศษ - Contact: Upper Knowledge 02-730-5589, 089-129-8989
info@upperknowledge.com

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line