หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Course
อบรม 12 ชั่วโมงของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)(สนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com) Share
พ.ย. 2551
หลักสูตรแนะนำสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับ - ความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทางภาษีกับมาตรฐานการบัญชี - มาตรฐานการสอบบัญชีเรื่อง การประเมินความเสี่ยง กระดาษทำการ และรายงานผู้สอบบัญชี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ดียิ่งขึ้น

หมวด บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
รหัสหลักสูตร DPU 012
วัน-เวลา เวลา 9.00-16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 5อาคารสำนักอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อ.ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

ผู้จัดการฝ่ายภาษี บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

เป็นผู้กำหนดนโยบายแผนภาษี การปฏิบัติทางภาษีที่ถูกต้องให้แก่บริษัทฯและบริษัทในเครือรวมถึงการลงทุนในต่างประเทศ
1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. สำนักงานบัญชี / สำนักงานสอบบัญชี
3. ผู้สนใจทั่วไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึง ความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทางภาษีกับมาตรฐานการบัญชี ที่นักบัญชีควรรู้
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ดียิ่งขึ้น
รายละเอียดหลักสูตร
ประเด็นที่ควรรู้เกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีกับกฎหมายภาษีอากร 1) หลักการรับรู้รายได้ทางภาษีเกณฑ์สิทธิ ตามมาตรา 65
ทป.1/2528 (แก้ไขใหม่โดย ทป. 155/2549) กับเกณฑ์คงค้างตามหลักบัญชี เช่นเงินมัดจำ
กิจการรับเหมาก่อสร้าง 2) ประเด็นที่สำคัญและพบความผิดบ่อย เช่น - รายได้เงินปันผล - สินค้าขาดบัญชี - ราคาขายต่ำ - เงินได้ของกิจการขายสินค้าและให้บริการ - รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี - การให้กรรมการกู้ยืม - การส่งสินค้าไปเก็บต่างประเทศ - กำไรจากการขายหุ้น 3) หลักเกณฑ์ทางภาษีกับ TAS 29 เรื่องสัญญาเช่า - การรับรู้รายจ่ายของสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาเช่าทางการเงิน - การรับรู้รายได้ของผู้ให้เช่าในทางภาษี - การขายและเช่ากลับคืน(Sale and Leaseback) 4) หลักเกณฑ์ทางภาษีกับ TAS 32 เรื่องต้นทุนการกู้ยืม - การนำต้นทุนการกู้ยืมรวมเป็นต้นทุนทรัพย์สินและการหยุดพัก - ต้นทุนทรัพย์สินในทางภาษี(มาตรา 65ตรี(5)) - การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินในทางภาษี(พรฎ.145) - ทรัพย์สูญหายหรือเสียหาย 5) หลักเกณฑ์ทางภาษีกับ TAS 31 เรื่องสินค้าคงเหลือ - ความต่างการตีราคาสินค้าคงเหลือบัญชีกับภาษี(มาตรา - การเปลี่ยนวิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือ - สินค้าเสื่อมสภาพ การทำลายสินค้าเป็นรายจ่ายทางภาษี 6) หลักเกณฑ์ทางภาษีกับ TAS 11 เรื่อง การตัดหนี้สูญ - หนี้สูญตามกฎกระทรวง 186 ประเด็นปัญหาที่ผิดพลาดกันบ่อยๆ 7) รายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้นทางภาษี เช่น รายจ่ายวิจัยและพัฒนา มาตรฐานการสอบบัญชีที่สำคัญ ด้านการควบคุมภายใน 1) การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการสอบบัญชี 2) การสอบบัญชีในสภาพแวดล้อมทางสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ ด้านความรับผิดชอบ 1) การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 2) กระดาษทากรของผู้สอบบัญชี ด้านการสรุปผลงานสอบบัญชีและการรายงาน 1) รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน 2) ข้อมูลเปรียบเทียบ (รายงานของผู้สอบบัญชี) 3) ข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว


อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet ราคาปกติ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00
ลด 5% สำหรับสมาชิก
Upper Knowledge
0.00 0.00 0.00 2,850.00 2,850.00 140
หมายเหตุ :
เนื่องจากหลักสูตรนี้จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาจึงไม่มี VAT และไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
- สมาชิกที่ชำระเงินภายในวันที่ 31/10/08 (Early bird) หรือ

- สมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป จะได้รับคะแนน bonus เพิ่มท่านละ
50
- สมาชิก VIP หรือ

- สมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป และชำระเงินภายในวันที่ 31/10/08 จะได้รับคะแนน bonus เพิ่มท่านละ
100
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
- โอนเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์"
เลขที่บัญชี 152-2-06333-6 - หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่เบอร์ Fax. 02-730-5509
หมายเหตุ
- ราคานี้รวมเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง เช้า บ่าย แล้ว - เนื่องจากหลักสูตรนี้จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาจึงไม่มี VAT และไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย - กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหลักฐานการโอนเงินตัวจริง และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น - หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
- ส่วนลด 10% สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ เป็นสมาชิกสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (IPAD) - สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก IPAD ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับส่วนลด 10% สำหรับทุกหลักสูตรที่ขึ้นต้นด้วยรหัส DPU ตลอด 1 ปี

ลงทะเบียนง่าย...แถมได้ส่วนลด พร้อมคะแนนสะสม เพียง
1. สมัครสมาชิกUpper Knowledge
2. กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่ข้างท้ายหลักสูตร แล้วคลิก ยืนยัน หรือ fax ใบสมัครมาที่ 02-913-2009
3. เสร็จเรียบร้อย ระบบจะส่งใบยืนยันและสำรองที่นั่งอบรม ให้คุณทาง email

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line