หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 

search

Training and Seminar

Home > Upper Assessment
About us

Selection สรรหา

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจัดเป็นภารกิจสำคัญของทุกองค์กร มีความสำคัญต่อความก้าวหน้าและอนาคตขององค์กร เป้าหมายของการสรรหาคัดเลือกบุคลากร คือการให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะตรงตามที่องค์กรและตำแหน่งงานนั้นๆ ต้องการ กระบวนการสรรหาและคัดเลือกจึงต้องจัดทำอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่เหมาะสม

Upper Assessment – for Selection เป็นเครื่องมือประเมินสำหรับช่วยในการคัดเลือก สรรหาบุคลากร ที่เหมาะสมกับหน่วยงานและองค์กร ทั้งยังช่วยตอบโจทย์เรื่องความเข้ากันได้กับวัฒนธรรมองค์กรหรือหน่วยงานกับคุณลักษณะบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ที่บุคคลดังกล่าวจะทำงานกับองค์กร มีพัฒนาการและสร้างความก้าวหน้าในองค์กรในระยะยาว

Upper Assessment – for Selection
เครื่องมือประเมินในหมวด Development ได้แก่

Selection Insights
เครื่องมือประเมินสำหรับช่วยในการคัดเลือก สรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับหน่วยงานและองค์กร นอกเหนือจากการทดสอบความรู้ ทฤษฎี ทักษะเฉพาะทาง ผลการประเมินด้วยเครื่องมือ Selection Insights นี้สามารถช่วยคัดกรองบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ต้องการ (Potential Candidate) ออกจากกลุ่มผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยออกแบบแนวทางคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ให้เหมาะสมกับคุณลักษณะบุคคลของผู้สมัคร เพื่อให้ได้ข้อบ่งชี้เกี่ยวกับทัศนคติ แนวคิด ค่านิยม และมุมมองต่อสังคมแวดล้อมของผู้สมัครที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ในขณะที่ทำการสัมภาษณ์

Job Matching
เครื่องมือช่วยวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลักษณะของบุคคลที่ต้องการในตำแหน่งงาน กับคุณลักษณะบุคคลของผู้สมัครงาน โดยรายงานผลเชิงวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะคาดหวังจากองค์กรและคุณลักษณะของผู้สมัคร เช่น ในการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคล การสื่อสาร ประสานงาน รูปแบบที่ถนัดในการตัดสินใจ พฤติกรรมถนัดในการตอบสนองต่อสังคมแวดล้อม เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในการคัดเลือก

Aptitude Test
เครื่องมือวัดความถนัด ไหวพริบ ในความสามารถด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางตัวเลข มิติสัมพันธ์ การสังเกตพิจารณา และการมองเห็นความสอดคล้องจากเหตุและผล เป็นต้น ซึ่งเป็นภาพสะท้อนจากการสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้ การฝึกฝนทักษะที่ผ่านมา ระดับความสามารถในการประมวลผลของระบบความคิดในแต่ละด้านความรู้ และทักษะในการใช้ตรรกะมองปัญหาและหาทางแก้ไข ซึ่งเป็นอีกคุณสมบัติบุคคลที่มีความสำคัญต่อคุณภาพบุคลากรและเพิ่มโอกาสความสำเร็จขององค์กร

CONTACT US

Sender (*)
Email (*)
Mobile
Topic (*)
Details (*)
Please fill information in the box with *

<-- กลับ

line