หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 

search

Training and Seminar

Home > Upper Assessment
About us

Development พัฒนา

องค์กรที่มุ่งมั่นความก้าวหน้าและความสำเร็จ ย่อมต้องอาศัยทีมงานที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ และสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองค์กรนั้นให้ความสำคัญกับบุคลากรและมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างต่อเนื่อง เพื่ออนาคตขององค์กรและตัวบุคลากรเอง

Upper Assessment – for Development เป็นเครื่องมือประเมินสำหรับการพัฒนาตนเอง บุคลากรในทีม ทักษะ และความสามารถด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาความมั่นใจให้บุคลากรหรือพนักงานในการตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากลักษณะงาน ความแตกต่างของบุคคลในทีม และสังคมที่แวดล้อม เตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรับผิดชอบงานที่เพิ่มขึ้น หรือในตำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ทั้งนี้ยังสามารถนำเครื่องมือประเมินเหล่านี้ไปใช้ขยายผลและต่อยอดในการทำ Talent Management Program, Individual Development Program (IDP), Succession Planning Program และ จัด Career Path สำหรับอนาคตได้อย่างลงตัว

Upper Assessment – for Development
เครื่องมือประเมินในหมวด Development ได้แก่

Classic
เป็นเครื่องมือที่ช่วยค้นหาตัวตนเชิงพฤติกรรมการแสดงออกที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ข้อได้เปรียบและข้อควรปรับของบุคคล ในแง่มุมเชิงจิตวิทยาประยุกต์ เพื่อนำไปขยายผลต่อในการพัฒนาตัวเอง การรู้จักตัวตนทั้งในแง่บวกและลบยังช่วยเปิดโลกทัศน์การรับรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล นำไปสู่การปรับตัวในการสื่อสารระหว่างบุคคล การเข้าสังคม และการทำงานร่วมกันกับผู้คนในทีมที่มีความคิดเห็นและการแสดงออกที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความเข้าใจกันมากขึ้น

Development
เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาตนเองได้ตรงตามคุณลักษณะหรือตัวตนของตัวเอง เสริมความมั่นใจในจุดแข็งและกระตุ้นเตือนให้ปรับปรุงจุดอ่อน สร้างการรับรู้ในสิ่งที่ตนขาดหรือบกพร่องในการทำงานตำแหน่งงานนั้นๆ สามารถมองเห็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ และลดทอนข้อจำกัดของตัวเอง องค์กรหรือหัวหน้าสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับบุคลากรให้เป็น Potentials Employee อีกทั้งยังเป็นการให้ความช่วยเหลือพัฒนาการของพนักงานรายบุคคลได้อย่างตรงจุดอีกด้วย

Compact
เป็นเครื่องมือที่ช่วยค้นหาตัวตนเชิงพฤติกรรมการแสดงออกที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ข้อได้เปรียบและข้อควรปรับของบุคคล ในแง่มุมเชิงจิตวิทยาประยุกต์ ซึ่งจัดทำข้อมูลในรูปแบบที่กระชับ เฉพาะเจาะจง เหมาะสำหรับผู้ที่เป็น ที่ปรึกษา วิทยากร หรือผู้ที่มีพื้นฐานความเข้าใจในเรื่อง DISC model อยู่แล้ว

Role/Behavior Analysis
เป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ความสอดคล้องหรือประเมินช่องว่าง (gap) ระหว่างลักษณะที่คาดหวังในบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งงานนั้นๆ กับคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรหรือพนักงานรายบุคคล การเห็นความสอดคล้องหรือเห็นช่องว่าง (gap) ที่ชัดเจนขึ้น ช่วยในการค้นหาขีดความสามารถของพนักงานและความเป็นไปได้ในการสร้างพัฒนาการ ช่วยองค์กรจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ออกแบบแผนฝึกอบรมและดึงศักยภาพของบุคลากรได้เหมาะกับความถนัดและคุณลักษณะตัวตนของพนักงาน อีกทั้งตัวพนักงานก็ได้รับรู้ถึงสิ่งที่ถูกคาดหวังและสิ่งที่ตนพร่องไป เกิดเป็นความร่วมมือระหว่างพนักงานและองค์กรในการสร้างพัฒนาการบุคคลและเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรับผิดชอบงานที่เพิ่มขึ้น หรือในตำแหน่งที่สูงขึ้น

360 Degree
เป็นเครื่องมือการประเมินข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา โดยผู้ประเมินที่หลากหลาย ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้บังคับบัญชาเหนือถัดขึ้นไป เพื่อนร่วมงานภายในหน่วยงาน เพื่อนร่วมงานภายนอกหน่วยงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกค้าภายใน ลูกค้าภายนอก และประเมินตนเอง การประเมินลักษณะนี้จึงเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการรับรู้ข้อมูลของตนเองที่มาจากรอบทิศทาง เป็นข้อมูลที่มากพอที่จะทำให้พนักงานรับรู้ว่าพฤติกรรมอะไรที่เป็นจุดแข็งและพฤติกรรมเรื่องใดที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องการการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น และข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายจะทำให้ผู้รับข้อมูลป้อนกลับเกิดความเชื่อถือและยอมรับผลการประเมิน ซึ่งสามารถนำไปสู่การออกแบบแผนการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถของพนักงานรายบุคคลต่อไป

CONTACT US

Sender (*)
Email (*)
Mobile
Topic (*)
Details (*)
Please fill information in the box with *

<-- กลับ

line