หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 


search

Training and Seminar

Articles
สิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับธุรกิจ SME (2) Share
By www.rd.go.th
Published Date 14 กรกฎาคม 2551

กรมสรรพากรได้ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ประโยชน์ทางธุรกิจ SMEs  ด้วยวิธีการต่าง เช่น
1.  ยกเว้นภาษี
รัฐได้มีนโยบายยกเว้นภาษี เพื่อบรรเทาภาระหรือสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจต่าง ๆ โดยมีการยกเว้นภาษีตามประมวลรัษฎากรที่สำคัญ ดังนี้
ตารางสรุปการยกเว้นภาษี คลิกดูตัวอย่าง
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/porkor/ext.pdf

2. ลดอัตราภาษี
ประมวลรัษฎากรได้กำหนดอัตราภาษีเพื่อใช้จัดเก็บภาษีแต่ละเภทไว้ แต่ละประเภทภาษี ดังนี้
ตารางการลดอัตราภาษี คลิกดูตัวอย่าง
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/porkor/ret.pdf

3. หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมในอัตราเร่ง ฯ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ซื้อทรัพย์สินมาใช้งาน หากทรัพย์สินนั้นใช้งานเกิน 1 รอบระยะเวลาบัญชี กฎหมายกำหนดให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา โดยกำหนดประเภททรัพย์สินและอัตราทีให้หักค่าสึกหรอฯ ไว้ในพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 145) ดังนี้
ตารางสรุปการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่งฯ คลิกดูตัวอย่าง
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/porkor/dep.pdf

4. รายจ่ายที่หักได้มากกว่า 1 เท่า
ปกติการประกอบธุรกิจต่าง ๆ รายจ่ายที่จ่ายเพื่อกิจการสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้เท่าที่จ่ายไป มีบางกรณีที่กฎหมายให้หักน้อยกว่าที่จ่ายไปหรือไม่ยอมให้หักรายจ่าย ดังนั้น การหักรายจ่ายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
อย่างไรก็ตาม รัฐเห็นความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ หรือเพื่อการประหยัดพลังงานหรือมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจหรือนโยบายด้านสังคม จึงมีมาตรการภาษีที่สำคัญยอมให้หักรายจ่ายได้มากกว่าที่จ่ายจริง สรุปได้ดังนี้
ตารางสรุปรายจ่ายที่หักได้มากกว่า 1 เท่า คลิกดูตัวอย่าง
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/porkor/exp.pdf

ที่มา : กรมสรรพากรline