Consulting
ไม่ใช่แค่วางหลักการแล้วจบ
เพราะหัวใจของการเปลี่ยนแปลงจนประสบผลสำเร็จคือ “ความเข้าใจระหว่างกัน และความต่อเนื่อง”

HR Consulting Service
เราตระหนักในการเชื่อมโยงทั้งภาพเข้าด้วยกัน กล่าวคือ การตีโจทย์ การวางหลักการที่เหมาะสม เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงานและต่อยอด อาทิ software ศิลปะในการบริหารและสื่อสารผ่าน “คน” เพื่อการสื่อสารภายในองค์กรอย่างได้ผลและเกิดความต่อเนื่อง
Sender (*)
Email (*)
Mobile
Topic (*)
Details (*)
Please fill information in the box with *