Strategic Execution เทคนิคการขับเคลื่อนกลยุทธ์


"Strategy without effective execution is useless."
"Without proper monitoring and continuity, strategic planning would be just a nice paper."
Peter Drucker

Benefits from the program
Strategic Alignment |Monitoring & Continuity| Influencing Communicationหมวด รหัสหลักสูตร วัน-เวลา สถานที่
กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools UM19 เวลา 9.00-16.00 น. On-site, Inhouse Training
วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
รศ.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
Upper Knowledge Executive Coach
ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน
วัตถุประสงค์
ผู้เข้าอบรมจะ
สามารถเชื่อมโยงแผนงานและถ่ายทอดสู่วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ตระหนักถึงความสำคัญของ “การติดตามผล” และ “ความต่อเนื่อง”

เรียนรู้วิธีการป้องกัน  รับมือและแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น การเตรียมการข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  ทางเลือก และคาดการณ์ผลกระทบที่จะตามมา การวางแผนกระจายการดำเนินงาน การรับมือกับสถานการณ์ กรณีไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

เรียนรู้เทคนิคการสื่อสาร  เพื่อได้รับความร่วมมือ และ execute strategy ได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดหลักสูตร


Strategic Execution
Influencing Changes & Creating Options for Achievements
เทคนิคการขับเคลื่อนกลยุทธ์


Outline

Common traps when strategic plan is on the action
SMART Goal setting
Strategic Alignment:  Strategy Map and Alignment
     การ
เชื่อมโยงแผนงานและถ่ายทอดสู่วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผล
     สำเร็จ
ตามเป้าหมาย
Key Success Factors:  Monitoring & Continuity

    ตระหนักถึงความสำคัญของ “การติดตามผล” และ “ความต่อเนื่อง”

Integrated Thinking:  Impact, Consequence & Proactive actions

    เรียนรู้วิธีการป้องกัน  รับมือและแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น
    การรับมือกับสถานการณ์ กรณีไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

Communication Techniques
    เรียนรู้
เทคนิคการสื่อสาร  เพื่อได้รับความร่วมมือ และ execute
    strategy
ได้อย่างมีประสิทธิผล


Course length:  1-2 Days 
- depending on the basic background of the audience
- customizable
please contact Upper Knowledge hotline 0891298989,  info@UpperKnowledge.com
อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet Please call 0891298989 0.00 0.00
Please call 0891298989 0.00 0.00
หมายเหตุ :
-

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
- 0
-
0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 738-2-40507-7
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip
พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ Fax no. 02-730-5509
หมายเหตุ
ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด
เลขที่ 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้นที่ 17
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010-555-104-0941

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509