Industrial Selling Skills เทคนิคการขายสินค้าอุตสาหกรรม

     การขายสินค้าอุตสาหกรรม มีความแตกต่างจากการขายสินค้าอุปโภคบริโภคหลายประการ อาทิเช่น กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าองค์กร (B2B) มีความซับซ้อนกว่า เพราะมีทั้งเกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อ ( Decision making criteria ) และผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ ( Decision making center ) ซึ่งประกอบด้วยคนหลายๆคน ดังนั้นนักขายสินค้าอุตสาหกรรมจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้
    
     นอกจากนี้แล้วกระบวนการขายของสินค้าอุตสาหกรรมก็มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีรายละเอียดอยู่มากมาย ดังนั้นในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ประเด็นดังกล่าวและได้เข้าใจกระบวนการขาย และการวางแผนการขายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วนอีกด้วยหมวด รหัสหลักสูตร วัน-เวลา สถานที่
การตลาด / การขาย / CRM UPC095 เวลา 9.00-16.00 น. On-site, Inhouse Training
วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
Upper Knowledge Sales Coach ผู้บริหารงานขาย
ผู้จัดการขาย
หัวหน้าทีมขาย
พนักงานขาย
วัตถุประสงค์
Benefits from the program
Sales Strategy | Value Proposition | Consultative Selling

รายละเอียดหลักสูตร
Main topics

    ความแตกต่างระหว่างสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค
    รูปแบบการขายสินค้าอุตสาหกรรมหรือ B2B
    การวางแผนการขายสินค้าอุตสาหกรรม
    การวางตำแหน่งเพื่อเป็น A-Must Solution ไม่ใช่เป็นแค่ตัวเลือก
    การขายเชิงที่ปรึกษา 
    กลยุทธ์การตั้งราคา สำหรับการขายโครงการ
    การวิเคราะห์ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ
    เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม
    เคล็ดลับการปิดการขายสินค้าอุตสาหกรรม

Course length:  1 Dayอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet Please call 0891298989 0.00 0.00
Please call 0891298989 0.00 0.00
หมายเหตุ :
-

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
- 0
-
0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 738-2-40507-7
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip
พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ Fax no. 02-730-5509
หมายเหตุ
สำหรับส่วนลดพิเศษ อาทิ
* ส่วนลดพิเศษเฉพาะกลุ่มหรือสมาคม
กรุณาโทรติดต่อ Upper Knowledge Hotline 02-730-5589, 089-129-8989
* กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาแสดงในวันอบรม
* ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด
เลขที่ 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้นที่ 17
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010-555-104-0941

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509