Essential of Project Management for Non-Project Manager
เทคนิคการบริหารโครงการ ช่วยให้งานคุณสำเร็จเร็วขึ้น ได้ผลมากขึ้น

หากคุณหรือทีมงาน ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนโครงการต่อไปนี้ และกำลังมองหาเทคนิคการบริหารโครงการจากมืออาชีพเพื่อให้การบริหารโครงการของคุณ สำเร็จ ลุล่วงด้วยดี  

* การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่  (New product / service development)
* การพัฒนาคุณภาพ  (Quality Improvement)
* การพัฒนาระบบ  (System Development)
* การติดตั้งระบบใหม่ (System Installation)

หลักสูตรนี้ช่วยคุณได้


หมวด รหัสหลักสูตร วัน-เวลา สถานที่
กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools UM4 เวลา 9.00-16.00 น. On-site, Inhouse Training
วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
Upper Knowledge Project Management Coach ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน รวมทั้งผู้ที่สนใจพัฒนาตัวเองในด้านการบริหารจัดการ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวเป็นผู้บริหารในอนาคต
วัตถุประสงค์
เรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคนิคจากมืออาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการของคุณ
รายละเอียดหลักสูตร
เทคนิคการบริหารโครงการ ช่วยให้งานคุณสำเร็จเร็วขึ้น ได้ผลมากขึ้น

Outline
* หลักการและ องค์ประกอบของการบริหารโครงการ (Key elements)
* การวางแผน และขั้นตอนการจัดการ (Project management process)
* การจัดโครงสร้างทีม (Project stakeholders)
* เทคนิคการกำหนดและกระจายเป้าหมายสู่แต่ละส่วนงาน ด้วย SMART Tool
* Work Breakdown Structure (WBS) ช่วยให้คุณบริหารงานส่วนต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้นได้อย่างไร
* การติดตามสถานะ และควบคุมการขับเคลื่อน (Monitoring)
* เทคนิคการบริหารคน งบประมาณ เวลา ให้ได้ตามเป้าหมาย (Resource management)
* เทคนิคการนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อขออนุมัติโครงการ การรายงานสถานะ
* เทคนิคการสื่อสาร เพื่อสร้างความร่วมมือจากผู้ที่ไม่ได่อยู่ในสายบังคับบัญชาโดยตรง

by
Upper Knowledge Project Management Coach


อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet Pls call 0891298989 0.00 0.00
Pls call 0891298989 0.00 0.00
หมายเหตุ :


++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
- 0
-
0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 738-2-40507-7
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip
พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ Fax no. 02-730-5509
หมายเหตุ
สำหรับส่วนลดพิเศษ อาทิ
* ส่วนลดพิเศษเฉพาะกลุ่มหรือสมาคม
กรุณาโทรติดต่อ Upper Knowledge Hotline 02-730-5589, 089-129-8989
* กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาแสดงในวันอบรม
* ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด
เลขที่ 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้นที่ 17
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010-555-104-0941

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509