Creative Service MindCreating customer impression and better relationshipเติมหัวใจ ใส่ความคิด พิชิตใจลูกค้า
Creative Service Mind
Creating customer impression and better relationship

เติมหัวใจ  ใส่ความคิด  พิชิตใจลูกค้า

หลักการและเหตุผล    

    การสร้างความประทับใจและรอยยิ้มนำมาซึ่งการใช้บริการหรือซื้อซ้ำ (repeat order) และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง brand ของคุณกับลูกค้า 

แต่
•    ความสัมพันธ์ที่ดีเหล่านี้จะยั่งยืนได้อย่างไร ?
•    ทำอย่างไรให้ทุกคนในองค์กรตระหนักว่าตนเองคือ brand ambassador  ตัวแทนสะท้อนซึ่งแบรนด์  มิใช่เพียงแค่พนักงานบริษัทที่ทำตามหน้าที่
•    ทำอย่างไรให้คนของคุณ กล้าคิด และ “ใส่ใจในรายละเอียด” เพื่อให้บริการได้เกินกว่าที่คาดหวัง ?

หากคุณหรือคนในองค์กรกำลังมองหาสิ่งต่อไปนี้  workshop นี้ช่วยคุณได้
•  การกระตุ้นจิตสำนึกในการให้บริการ
•  การสร้างบรรยากาศเชิงบวกเพื่อดึงองค์ความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนมาต่อยอดและพัฒนาเป็นความคิดสร้างสรรค์ของทีมงาน
•  การวิเคราะห์สไตล์ของลูกค้า และเลือกวิธีการบริการลูกค้าเกินกว่าที่คาดหวัง    
•  การค้นหาความต้องการลึกๆ ของลูกค้าจากทักษะการถาม  เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในเชิงการตลาดและการดูแลลูกค้าต่อไป
 


หมวด รหัสหลักสูตร วัน-เวลา สถานที่
งานอดิเรกและวิชาชีพ UC5 เวลา 9.00-16.00 น. on site
วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
Upper Knowledge Communication Coach - ทุกคนในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย และบริการลูกค้า


วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการอบรม / ประโยชน์ที่จะได้รับ
* เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

* กระตุ้นจิตสำนึกในการให้บริการ

* เทคนิคการสร้างบรรยากาศเชิงบวกเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของทีมงาน

* การวิเคราะห์สไตล์ของลูกค้า และเลือกวิธีการบริการลูกค้าเกินกว่าที่คาดหวัง

* การค้นหาความต้องการลึกๆ ของลูกค้าจากทักษะการถาม เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในเชิงการตลาดและการดูแลลูกค้าต่อไป

รายละเอียดหลักสูตร
Outline

Module 1: Treat customer the way they want to be treated
*    ใครคือลูกค้าและทําไมต้องใส่ใจ? (Who & Why customer?)
*    ความความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณ เพื่อนร่วมงาน บริษัท และ ลูกค้า
*    ลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก (Internal & external customer)
*    อ่าน/สังเกตลักษณะของลูกค้า ด้วยหลักจิตวิทยา  Personality   WorkStyle DISC  (Reading)
*    ปรับวิธีการปฏิบัติและสื่อสารให้เหมะสมกับลูกค้าแต่ละสไตล์ (Flexing)
*    ทำให้ลูกค้าชอบเราภายใน 90 วินาที (Building Rapport)
*    การสร้างความประทับใจ (Building the impression)

Module 2: Why Creative Service Mind?
*    ความหมายและความสําคัญของ service mind
*    ความแตกต่างระหว่าง service mind vs service format
*    ความเข้าใจในการคาดหวัง (Understanding the expectation)
*    สิ่งเล็กๆ ที่แตกต่างและโดนใจ (Creative service mind)
*    Tips ในการสร้าง service mind
*    Commitment for Customer Service Excellence ด้วย Creative Service Mindอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet Pls call 0891298989 0.00 0.00
Pls call 0891298989 0.00 0.00
หมายเหตุ :


++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 738-2-40507-7
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip
พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ Fax no. 02-730-5509
หมายเหตุ
สำหรับส่วนลดพิเศษ อาทิ
* ส่วนลดพิเศษเฉพาะกลุ่มหรือสมาคม
กรุณาโทรติดต่อ Upper Knowledge Hotline 02-730-5589, 089-129-8989
* ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด
เลขที่ 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้นที่ 17
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010-555-104-0941

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509