Effective Time Management เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ


หลักการและเหตุผล 
      โลกยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันด้วยความรู้ มนุษย์ทุกคนจะต้องปรับตัวเพื่อต่อสู้และแข่งขันเพื่อสร้างความสำเร็จในอาชีพ การจัดการเวลาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับทุกคน

     “เวลาคือชีวิต มันไม่มีวันย้อนกลับและไม่มีอะไรมาทดแทนมันได้ แต่การเป็นนายเหนือเวลาของคุณ จะเท่ากับเป็นนายเหนือชีวิตของคุณ และคุณจะได้รับประโยชน์จากมันมากที่สุด” เวลาของทุกคนมีเท่ากัน คนจะสำเร็จในชีวิตจะต้องมีวิธีการจัดการเวลาที่ดี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชีวิต หลักสูตรการบริหารเวลา (Effective Time Management) กำลังจะทำให้คุณรู้จักการปรับเปลี่ยนการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งในด้านธุรกิจและชีวิตส่วนตัว

หมวด รหัสหลักสูตร วัน-เวลา สถานที่
กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools UM20 เวลา 09.00 -16.00 น. On-site, Inhouse Training
วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
Upper Knowledge Executive Coach ทุกคนในองค์กร
วัตถุประสงค์
Benefits from the program
Prioritization | Decision Making |Time Maximizer

• รู้จักอุปสรรคและกิจกรรมที่ฆ่าเวลาในแต่ละวัน
• สามารถนำเทคนิคต่างๆไปช่วยกำจัดอุปสรรคและกิจกรรมที่ฆ่าเวลาให้ลดลงและสามารถเพิ่มเวลาว่างในแต่ละชั่วโมงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
• ช่วยให้เรียนรู้การใช้เวลาในชีวิตปัจจุบันและวิธีในการเพิ่มเวลาใน 1 ชม.ให้มีมากกว่า 60 นาที
• การวางแผนงานจริงในการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพในสถานะการณ์ต่างๆอย่างมีระบบ
• เรียนรู้การตอบปฏิเสธเชิงสร้างสรรค์


รายละเอียดหลักสูตร

Course length:  1 Day

Outline

Why always time’s up?  เวลาหายไปไหน   คุณใช้เวลาทุกวันนี้อย่างไร

Prioritize your problems  เทคนิคการแยกแยะปัญหา    และจัดลำดับความสำคัญ

Decision Making technique  เทคนิคการตัดสินใจ

Job Delegation technique เทคนิคการมอบหมายงาน

Time Maximizer  technique เทคนิคการเพิ่มเวลาให้กับตนเอง

• การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเวลาในแต่ละวัน
• เรียนรู้และเข้าใจในอุปสรรคและกิจกรรมฆ่าเวลา
• การปลดล็อคต่างๆเพื่อให้เราใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เรียนรู้ตัวอย่างและเครื่องมือในการบริหารเวลาที่นำไปใช้ได้จริง
• ฝึกฝนและตรวจสอบตนเองในการใช้เวลาต่อกิจกรรมในแต่ละวัน
• การฝึกทักษะในการวางแผนการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
• พัฒนาแผนงานปัจจุบันอย่างชาญฉลาด
• การตอบปฎิเสธเชิงบวก
• สรุปและตอบคำถาม

รูปแบบการสัมมนา
• บรรยาย
workshop with group discussion and case studies
real-life problem solvingอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet Pls call 0891298989 0.00 0.00
Pls call 0891298989 0.00 0.00
หมายเหตุ :
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 738-2-40507-7
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip
พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ Fax no. 02-730-5509
หมายเหตุ
สำหรับส่วนลดพิเศษ อาทิ
* ส่วนลดพิเศษเฉพาะกลุ่มหรือสมาคม
กรุณาโทรติดต่อ Upper Knowledge Hotline 02-730-5589, 089-129-8989
* ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด
เลขที่ 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้นที่ 17
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010-555-104-0941

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509