Value Innovations & Strategic Positioning for AEC opportunities

กลยุทธ์รุก-รับ และสร้างตลาดใหม่ จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Value Innovations & Strategic Positioning Strategy
ประกอบด้วย วิธีคิด มุมอง กลยุทธ์ framework และเครื่องมือในการ
- หล่อหลอมและตกผลึกในกระบวนการคิดกลยุทธ์
- วางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์  เพื่อภาพลักษณ์ที่แตกต่าง
- ค้นหาโอกาสที่อาจมองข้าม
- กลั่นกรองนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นที่คุณค่าสำหรับผู้ใช้งาน/ผู้บริโภค
ซึ่งจะช่วยให้ท่านและทีมงานสร้างนวัตกรรมแบบ breakthrough   สร้างตลาดใหม่  และเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นหมวด รหัสหลักสูตร วัน-เวลา สถานที่
กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools UPC073 เวลา 9.00-16.00 น. In-house training
วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

Upper Knowledge Executive Coach

•นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง

•ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

•ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เจ้าของกิจการ, ผู้บริหารในสายงาน commercial ,ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป
วัตถุประสงค์
ประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
* เปิดมุมมองเชิงมหภาพที่กำลังส่งผลกระทบใกล้ตัวและรวดเร็ว
* เสริมทักษะความคิดเชิงกลยุทธ์ (strategic thinking) และการกำหนดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ (strategic positioning)
* เสริมทักษะด้าน creative business development
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร 

1. Trend and Impact from AEC+3 for Your Business ทิศทางและผลกระทบทั้งบวกและลบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. Traps in Strategy Formulation กับดักความคิดเชิงกลยุทธ์

3. Gap in New Market and Smart Positioning โอกาสและช่องว่างของตลาด  เพื่อการวางตำแหน่งอย่างชาญฉลาด

4. Creative Business Development through Value Innovations 
    การท้าทายโมเดลธุรกิจเดิมๆ ด้วยความคิดนอกกรอบ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้สูงขึ้น 
    และลดโครงสร้างต้นทุนของคุณให้ต่ำลง

5. Strategic Positioning & Strategy Implementation กลยุทธ์รุก-รับ และโอกาสจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

6. Case studies and workshop   กรณีศึกษา และอภิปรายกลุ่มอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet Please call 0891298989 0.00 0.00
Upper Knowledge member 0.00 0.00
หมายเหตุ :
--

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 738-2-40507-7
2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip
พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ Fax no. 02-730-5509
หมายเหตุ
สำหรับส่วนลดพิเศษ อาทิ
* ส่วนลดพิเศษเฉพาะกลุ่มหรือสมาคม
กรุณาโทรติดต่อ Upper Knowledge Hotline 02-730-5589, 089-129-8989

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509